هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دکستروز الکل(DEXTROSE / ETHANOL)

الکترولیت ها

تعداد بازدید :728

موارد مصرف :

 اين تركيب براي افزايش مقدار كـالري دريافت شده و تامين مايعات بدن مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين فرآورده منبـع تـامين كربوهيـدرات - كالري است و سطح گلوكز خون را بهبود مـي بخـشد . هـر ميليليتر از الكـل 5/6 كـالري و هـر گـرم دكـستروز 3/4 كالري انرژي توليد مينمايد. فارماكوكينتيك: اتيل الكل با سـرعت 10-20 ml/hr متابوليزه ميشود. اگر سـرعت انفوزيـون بـيش از سـرعت متابوليسم باشد، اثر تسكين بخش الكـل ظـاهر مـي شـود . الكل عمدتاً در كبـد بـه اسـتات يـا اسـتالدئيد متـابوليزه ميگردد. هشدارها 1- اين تركيب در موارد عيب كـار كبـد، شـوك بعـد از جراحي جمجمه، خونريزي بعد از زايمان يا احتمـال بـروز آن و عيب بارز كار كليه بايد با احتياط مصرف شود. 2- تزريق وريدي ايـن محلـول ممكـن اسـت منجـر بـه افــزايش مايعــات بــدن و در نتيجــه كــاهش غلظــت الكتروليتهاي سرم، زيادي آب بدن، حالت هـا ي احتقـاني يا خيز ريوي شود. 3- در صورت بروز مسموميت ناشـي از الكـل يـا حالـت تسكين، بايد سرعت انفوزيون را كاهش داد يا انفوزيـون را بطور موقت قطع كرد.

 عوارض جانبي :

تب ، عفونت در محل تزريـق، ترومبـوز وريدي يا فلبيت، نشت محلول به بافت هاي اطـراف رگ و افزايش حجم خون بامصرف اين دارو گزارش شـده اسـت . بـا تزريـق سـريع، بـه علـت مـسموميت ناشـي از الكـل، ســرگيجه، برافروختگــي، عــدم درك زمــان، مكــان و ارتباطهاي فردي يا تسكين نيز ممكن است بروز نمايد.

تداخلهاي دارويي :

 درصورت مـصرف همزمـان ايـن فرآورده با باربيتورات ها، بنزوديـاز پينهـا ، متوكلوپراميـد و فنوتيازينها ضـعف CNS ناشـي از ايـن دارو هـا تـشديد خواهدشد. اثرات فارماكولوژيك انسولين در صورت مصرف همزمان با اين فرآ ورده ممكن است افزايش يابـد و منجـر به بروز كمي قنـدخون گـردد . سـايمتيدين ممكـن اسـت غلظت پلاسمايي اتانل را افزايش دهد.

 نكات قابل توصيه:

1- وضــعيت بيمــار از نظــر تعــادل مــايع و غلظــت الكتروليتها و تعادل اسيد و باز بايد پيگيري شود.

 2- محلول بايد به آهستگي تزريق گردد و بيمار با يـد از نظر بروز بيقراري يا خوابآلودگي تحت نظر قرارگيرد.

 3- هنگام تزريق بايد دقت نمود تـا دارو بـه بافـت هـا ي اطراف رگ نشت نكند.

 مقدار مصرف:

 بزرگـسالان: ميـزان 1-2 ليتـر در 24 سـاعت تزريـق ميشود . معمولاً بزرگسالان قادر بـه متـابوليزه كـردن 10 ميليليتر الكل در ساعت ميباشند. كودكــان: بـسته بـه وزن كـودك و پاسـخ بـاليني تـا 40 ml/kg يــا 350-1000 ميلــيليتــر در 24 ســاعت تزريق ميشود.

 اشكال دارويي :

Injection Solution: Dextrose 5% and Ethanol 5%

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد