هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ديازوكسايد(DIAZOXIDE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :1156

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ديازوكسايد تزريقي براي درمان سريع زيادي شديد فـشارخون در بحـران زيـادي فـشارخون يـا افزايش بدخيم فشارخون مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ديازوكسايد باعث گشادشدن شريانچه هـا شده و مقاومت محيطي راكاهش ميدهد. فارماكوكينتيك: پيوند ديازوكسايد به آلبـومين بـسيار زياد است (بيش از 90درصد). متابوليسم اين دارو كبـدي است. نيمه عمر دارو در افراد سـالم، 21-36 سـاعت و در بيماران مبتلا به بي ادراري 20-53 ساعت اسـت . اثـر دارو يك دقيقه پس از تزريق وريدي شروع ميشود. زمان لازم براي رسـيدن بـه اوج اثـر، 2-5 دقيقـه و طـول اثـر دارو، 2-12 ســاعت اســت. ديازوكــسايد از راه كليــه هــا دفــع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود. زيادي جبراني فشارخون، بي كفايتي كرونر يا عروق مغزي، dissection حاد آئورت، ديابـت، ذخيـره قلبـي ضـعيف (نارسايي احتقاني قلب).

2- تزريق عضلاني، داخل حفرهاي يا زيرجلـدي ايـن دارو توصيه ن ميشـود ، زيـراممكن اسـت در محـل تزريـق درد ايجاد كند.

3- بيمار بايد طي تزريق ديازوكسايد و همچنـين 15-30 دقيقه پس از تزريق به حالت خوابيده به پهلو باقي بماند.

4- اندازه گيري فشارخون در فواصل منظ م پـس از تزريـق دارو تازمان ناپايدارشـدن آن و سـپس هـر سـاعت يكبـار تازمان قطع مصرف دارو ضروري است.

5- بـه علـت نيمـه عمـر طـولاني دارو، در بيمـاراني كـه احتمال بروز كاهش قندخون به علت مصرف بيش از حـد دارو وجود دارد، اندازه گيري غلظت قندخون تازمان ثبـات آن ضروري است.

عوارض جانبي:

تاكي كاردي، افزايش قندخون، احتباس آب و سديم با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تـداخلهـاي دارويـي: مـصرف همزمـان داروهـاي پائين آورنده فشارخون و دارو هاي بيهوشي با ديازوكـسايد ممكن است منجـر بـه بـروز اثـرات اضـافي پـائين آورنـده فشارخون گردد.

نكات قابل توصيه :

1- براي جلوگيري از نشت دارو به بافت هاي اطـراف رگ، هنگام تزريق وريدي بايد دقـت كامـل بعمـل آيـد، چـون ممكن است منجر به سلوليت و درد شود . درصورت نـشت دارو به بافت هاي اطـراف رگ، درمـان بـا كمپـرس سـرد توصيه ميشود.

2-به منظـور جلـوگيري از بـروز آريتمـي قلبـي، توصـيه ميشود ديازوكسايد فقط به داخل وريـد محيطـي تزريـق شود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بـه عنـوان كاهنـده فـشارخون تـا 150 ميليگرم يا 1-3 mg/kg تزريـق وريـدي مـي شـود كـه درصورت لزوم، براي دستيابي به نتيجه مطلوب هر 5-15 دقيقه مي توان آن را تكرار كرد . بيـشينه مقدارمـصرف در بزرگسالان تا 1/2 g/day است.

كودكان:

به عنـوان كاهنـده فـشارخون، 1-3 mg/kg تزريق وريدي ميشود كه در صورت لزوم بـراي دسـتيابي به نتيجه مطل وب هر 5-15 دقيقه مـي تـوان تزريـق آن را تكرار كرد.

اشكال دارويي :

Injection: 300 mg/20 ml

Capsule: 100 mg

 

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد