هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ديدانوزين (DIDANOSINE)

تعداد بازدید : 1130

موارد مصرف :

 ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـا در درمان تركيبـي عفونـت ناشـي از ويـروس HIV مـصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 ديدانوزين ازنظر شيميايي مشابه اينوزين است و با مهار آنزيم نوكلئوزيدريورس ترانس كريپتاز مانع تكثير رتروويروسها (شامل ويروس HIV( اثر ميكند.

 فارماكوكينتيك:

ديدانوزين درمحيط اسيدي معده بـه سرعت هيدروليز ميشود. از اين رو بهتر اسـت همـراه بـا آنتـ ياسـيد هـا مـصرف شـود . فراهمـي زيـستي ايـن دارو 20-40% گزارش شده كه درصورت مصرف با غذا كـاهش مييابد. زمان رسيدن به اوج اثر يك ساعت پس ازمـصرف خوراكي است . نيمه عمر دارو حدود 1/5 ساعت و دفع آن عمدتاً كليوي است.

 مواردمنــع مــصرف :

 مــصرف ايــن دارو در دوران شيردهي ممنوع است.

 هشدارها :

1-مصرف اين دارو درموارد زيـر بايـد قطـع شـود : بـروز علايــم هيپرلاكتمــي، اســيدوز لاكتيــك، هپاتومگــالي پيــشرونده يــا كــاهش پيــشرونده كاركبــد، بــروز علائــم پانكراتيت.

 2- در موارد زير دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود نوروپاتي محيطي، افزايش اسيداوريك خون، سابقه ابتلا به هپاتومگالي، ابتلا به هپاتيـت مـزمن ( بـويژه هپاتيـت C)، وجود تغييرات غيرطبيعي در آنزيم هاي كبدي يا هرگونـه اختلال كاركبد و عيب كاركليه.

 3- درطول درمان با اين دارو معاينه شبكيه چشم (بـويژه در كودكان ) درفواصل 6 ماه يا در صورت بـروز اخـتلالات بينايي توصيه ميشود.

 4- درطـــول درمـــان بـــا ايـــن دارو انـــدازه گيـــري تريگليسريدهاي خون توصيه ميشود.

 عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي، (شـامل درد هـا ي شكمي، اسهال، تهوع و استفراغ )، بي اشتهايي، پانكراتيـت، آسيب كبدي، سرفه و تنگي نفس، اختلالات بينائي، علائم نوروپاتي محيطي و اسـيدوز لاكتيـك از عـوارض گـزارش شده اين دارو هستند.

 تداخلهاي دارويي :

 مصرف همزمان اين دارو با سـاير داروهايي كه موجب آسيب پانكراس مي شوند يا دارو هايي كه موجب افزايش تري گليسريدهاي خون مي گردند، بايـد با احتياط فراوان صورت گيرد.

 نكات قابل توصيه:

1- براي افزايش جذب دارو، جويدن 2 قرص آنتـي اسـيد (براي كودكان يك قرص ) همراه با هر مقدار مـصرف ايـن دارو توصيه ميشود.

 2- اين دارو بايد حد اقل 2 ساعت قبل يا 2 ساعت بعـد از غذا مصرف شود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: دربيمـاران بـا وزن بـيش از 60 كيلـوگرم مقدار 400 mg/day و در بيمـاران بـا وزن كمتـر از 60 كيلــوگرم مقــدار 200 mg/day در يــك يــا دو مقــدار منقسم مصرف ميشود. كودكان: در نوزادان بـا سـن 2 هفتـه تـا 8 مـاه مقـ دار 100 دوبار در روز و در كودكان با سن 8 ماه يـا mg/m2 بيشتر mg/m 120 دوبار در روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet or Capsule: 200 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد