هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ديگوكسين(DIGOXIN)

قلب و عروق

تعداد بازدید :1036

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ديگوكسين در درمان نارسايي احتقاني قلب و براي پيـشگيري و درمـان آريتمـي قلبـي مـصرف ميشود.

مكانيـسم اثـر :

ديگوكـسين نيـروي انقباضـي قلـب را افزايش داده و هدايت الكتريكـي آن را كـاهش مـي دهـد . تصورميشود افزايش سرعت و نيروي انقباضي عضله قلـب ناشي از مهارحركت يون هـاي سـديم و پتاسـيم از غـشاء سلولي عضله قلب باشد . در نتيجه جريان ورودي كلسيم و آزادشدن يون هـاي كلـسيم آزاد در سـلول هـاي ميوكـارد افزايش يافته كه به نوبه خود بر فعاليت انقباضي فيبر هاي ميوكارد افزوده ميشود. اين دارو سرعت هـدايت قلبـي را كاهش داده و دوره تحريك ناپذيري گره دهليزي -بطني را افزايش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

فراهمي زيـستي قـرص ديگوكـسين 60-80درصــد و الگزيــر 70-85درصــد اســت . پيونــد ديگوكسين به پـروتئين كـم مـي باشـد (20-25درصـد ). متابوليسم اين دارو به ميزان كم در كبد صورت مي گيـرد . نيمه عمر دارو 36-48 ساعت است كه درصورت ابـتلا بـه بيادراري، 4-6 روز خواهدبود . اثر دارو از راه خوراكي پس از 0/5-2 ســاعت و از راه تزريقــي پــس از 5-30 دقيقــه شروع ميشود. زمان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج اثـر ازراه تزريقي 1-4 سـاعت واز راه خـوراكي 2-6 سـاعت اسـت . طول اثر دارو از راه تزريقي و خـوراكي 6 روز اسـت . دفـع ديگوكسين كليوي است. موارد منع مصرف: اين دارو در فيبريلاسيون بطني و وجود حساسيت مفرط به ديگوكسين نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود كارديوميوپـاتي هيپرتروفيـك همـراه بـا انـسداد جريـان خروجي از بطن چپ، قلب ريوي، نارسايي قلبي با اختلال عملكرد دياستولي، سندرم w-p-w، انسداد گره دهليـزي بطني، اختلالات الكتروليت ها (كاهش كلـسيم، پتاسـيم و منيزيم، افزايش كلسيم خون)، عيب كار كليه.

2- در بيمــاران ســالخورده و بيمــاراني كــه از دســتگاه ضربانسـاز مـصنوعي اسـتفاده مـي كننـد ، تنظـيم دقيـق مقدارمصرف دارو ضروري است ، زير ا ممكـن اسـت دچـار مسموميت شوند.

3- اندازهگيري مقدار ثابت و حداقل غلظـت دارو در سـرم در طول درمـان بـا ايـن دارو ضـورري اسـت . پـي گيـري وضــعيت بيمــار و ثبــت نــوار قلبــي و تعيــين غلظــت الكتروليتها در سرم نيز ضروري ميباشد.

4- قرصهاي ديگوكسين، داراي فراهمي زيستي متفاوتي هستند. اين مسئله بايد در ديژيتاليزه كردن بيمـار، يـا در زمان نگهدارنده يا قرصهاي ديگوكسين مدنظر قرارگيرند.

5- هر 50 ميكروگرم از ديگوكسين تزريقي، از نظر مقـدار مصرف معادل با 62/5 ميكروگرم قرص يا الگزير ميباشد.

عوارض جانبي:

بي اشـتهايي، تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال ، دردشكم، اغلب بامصرف مقادير زيـاد دارو مـشاهده شـده است. اختلالات بينايي، سردرد، كـسالت، خـواب آلـودگي، اغتـشاش فكـر، تـوهم، هـذيان، آريتمـي و بلـوك قلبـي بامصرف اين دارو گزارش شده است. 

تداخلهـاي دارويـي :

مـصرف همزمـان كينيـدين و آميودارون باديگوكسين ممكن است موجب افزايش قابـل توجه غلظ ت سرمي ديگوكـسين شـود . مـصرف همزمـان آمفوتريسين B با ديگوكسين ممكن اسـت احتمـال بـروز مسموميت با گليكوزيد هاي قلبي ناشي از كاهش پتاسـيم خون را افـزايش دهـد . كينـين، كلـروكين و هيدروكـسي كلروكين در صورت مصرف همزمان با ديگوكسين، ممكن اسـت غلظـت پلاسـمايي ديگوكـسين را افـزايش دهنـد. ديلتيازم، وراپاميل و احتمالاً نيفديپين درصـورت مـصرف همزمان با ديگوكـسين، ممكـن اسـت غلظـت پلاسـمايي ديگوكسين را افزايش دهند . خطر بـروز بلـوك دهليـزي - بطني و برادي كاردي بامصرف همزمان با وراپاميل افزايش مييابد. در صورت مصرف همزمان استازولاميد، مدر هـاي لوپ و تي ازيدي يا ديگوكسين، خطـر بـروز مـسموميت بـا ديگوكسين ناشي از كاهش پتاسيم خون افزايش مي يابـد . اثـــر ديگوكـــسين درصـــورت مـــصرف همزمـــان بـــا اسپيرونولاكتون افزايش مي يابد. مصرف همزمان داروهـاي مسدودكننده گيرنده بتا –آدرنرژيك همراه با ديگوكـسين، ممكن است سبب تشديد اثر آهـسته كننـده هـدايت گـره دهليزي-بطني شود . خطر بروز آريتمي با مصرف همزمان داروهاي مقلد سمپاتيك افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان بايد كامـل شـود و دارو هـر روز در وقـت معين مصرف شود.

2- اگر يك نوبت مصرف داروفراموش شود، چنانچـه پـس از 12 ساعت بيادآورده شود، بهـيچ وجـه آ ن نوبـت نبايـد مصرف شود و مقادير مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد . اگر به مدت دو روز يا بيشتر مـصرف دارو فرامـوش شـود، بايد به پزشك مراجعه شود.

3- درصورت بروز هرگونه نشانه مسموميت از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، كاهش اشتها يا آهسته شدن شديد نبض بايد به پزشك مراجعه شود.

4- ازمــصرف ســاير داروهــا بــدون دســتور پزشــك بايــد خودداري شود.

5- مقدارمصرف ديگوكسين بايد براساس نيـاز هـر بيمـار تعيين گردد . اين مقدار براساس وزن بدون چربي محاسبه ميشود، زيرا اين دارو در بافت چربي وارد نميشود.

6- تزريق وريدي دارو برتزريق عضلاني آن ارجحيت دارد، تزريق وريدي بايد طـي حـداقل 5 دقيقـه صـورت گيـرد . تزريق عضلاني تنها در صورتي كـه امكـان مـصرف دارو از راه خوراكي يا وريدي وجود نداشته باشد، انجام ميشود.

7- درصورت تغيير شكل تزريقي به شـكل خـوراكي دارو، تنظيم مقدار مصرف ممكن است ضروري باشد.

مقــدار مــصرف:

دربزرگــسالان، مقدارمــصرف دارو براساس جدول زير تعيين ميشود.

موردمصرف

خوراكي

تزريقي

ديژيتاليزه كردن سريع

0/75-1/25 ميليگرم هر 6 -8 ساعت

ابتدا 0/4-0/6 ميليگرم وريدي و سـپس برحسب نياز و تحمل بيمار مقادير اضافي 0/1-0/3 ميليگرم هر 4-8 ساعت

ديژيتاليزه كردن آهسته

0/125-0/5 mg/kg به مدت 7 روز

مقدارنگهدارنده

0/125-0/5 mg/kg

mg/day 0/125-0/5 درمقادير منقسم

دركودكان، مقدارمصرف دارو براساس جدول زير تعيين ميشود:

موردمصرف

خوراكي

تزريقي (1)

ديژيتاليزه كردن

نوزادان نارس و طبيعي تاسن يك ماه 0/20-0/035 mg/kg، شيرخواران با سن يكماه تا 2 سال 0/035-0/06 mg/kg، كودكان با سن 2-5 سال 0/03 -0/04 mg/kg، كودكان با سن 5 -10سال 0/02-0/035 mg/kg، كودكان با سن 10 سال و بزرگتر 0/075 -1/25 ميليگرم در 2 مقدارمنقسم يا بيشتر هر 6-8 ساعت براي ديژيتاليزه كردن سريع و 0/125-0/5 mg/kg به مدت 7 روز براي ديژيتاليزه كردن آهسته

نوزادان نارس 0/015-0/025 mg/kg، نوزادان طبيعي 0/02-0/03 mg/kg، شيرخواران با سن يكماه تا 2 سال 0/03 -0/05 mg/kg، كودكان با سن 5 -10 سال، 0/015-0/03 mg/kg، كودكان با سن 10 سال و بزرگتر 0/008-0/012 mg/kg،

مقدارنگهدارنده

یك سوم الي يك پنجم مقدارمصرف تام موردنياز براي ديژيتاليزه كردن يكبار در روز

درنوزادان 20 -30درصدمقدارمصرف تام در 2-3 مقدارمنقسم مساوي در روز، درنوزادان طبيعي و كودكان تاسن 10 سال، 25-35درصدمقدارمصرف تام در 2-3 مقدارمنقسم مساوي در روز، در كودكان باسن 10 سال و بزرگتر 35- 25درصد مقدار مصرف تام يكبار در روز

1- براي ديژيتاليزه كردن، مقادير مصرف تـام در 3 يـا چندمقدارمنقـسم (كـه مقـدار اول آن تقريبـاً نـصف مقـدارتام ميباشد ) با فواصل 4-8 ساعت تزريق وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

Oral Drops: 0.5 mg/ml

Elixir: 0.05 mg/ml

Tablet: 0.25 mg

Injection: 0.5 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد