هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دی هیدروارگوتامین(DIHYDROERGOTAMINE)

تعداد بازدید : 1841

رده بارداری : X

موارد مصرف :

اين دارو در درمان سردرد هاي عروقـي مانندميگرن، درمان كمـي فـشارخون در حالـت ايـستاده ناشي ازعوامل مختلف مانند بي كفـايتي اعـصاب خودكـار و بيحسي استفاده ميشود.

فارماكوكينتيك:

متابوليـسم ايـن دارو احتمالاًكبـدي است و در عبور اول از كبـد بـه مقـدار زيـادي متـابوليزه ميشود. نيمه عمر آن 1/3-3/9 ساعت اسـت و طـول اثـر آن در تزريق عضلاني 3-4 ساعت است . دفـع آن كليـوي بوده و كمتر از 10% آن بصورت تغييـر نيافتـه و بقيـه آن بصورت متابوليـت دفـع مـي شـود . جـذب ايـن دارو از راه تزريق عضلاني و زيرجلـدي سـريع اسـت . پيونـد دارو بـه پروتئين بسيار زياد است.

مــوارد منــع مــصرف:

ايـن دارو در صـورت انجـام آنژيوپلاستي، جراحي عروق بويژه شريان و زيادي شديد و غيرقابل كنترل فشارخون نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود

2- بيماري شريان كرونر، انـژين صـدري (غيرپايـدار يـا وازواسپاستيك)، عيب كار كبد، بيمـاري عـروق محيطـي، كهير شديد بـويژه اگـر همـراه بـا بيمـاري كبـدي باشـد، عفونت و عيب كار كليه.

3- درصورت وجود تروما، مصرف دي هيدروارگوتامين به تنهايي درصورتي كه همراه با مقـادير كـم هپـارين بـراي پيشگيري از مشكلات ترومبوتيك پيش از عمـل جراحـي مصرف شود، بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

عوارض جانبي :

سرگيجه، سـردرد، تهـوع يـا اسـتفراغ، خارش پوست، بيحسي، رنگ پريدگي يا سـردي دسـت و ضعف پاها از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمـان آلكالو ئيـد هـا ي ارگوباساير تنگ كنندههاي عروقي از جمله مـوادي كـه در بعضي از بيحس كنندههاي موضـعي وجـود دارنـد، باعـث افزايش انقباض عروقي ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- احتمال بروز مسموميت با ارگـو و گـانگرن بامـصرف مقادير زياد دارو وجود دارد.

2- براي دستيابي به نتيجه مطلوب، بيما ر بايـد بـا بـروز اولين علامت حمله ميگرني دارو را مصرف نمايد و حداقل به مدت 2 ساعت در يـك اتـاق آرام و تاريـك اسـتراحت نمايد.

3- طي درمان بـا ايـن دارو از اسـتعمال دخانيـات بايـد خودداري شود.

4- اين دارو نبايد بيش از مقدارتوصيه شده مصرف شود . مصرف مقادير زياد اين دارو خطر بـر وز عـادت و انقبـاض عروق محيطي را افزايش ميدهد.

5- در صورتي كـه مـصرف مقـادير معمـول سـبب رفـع سردرد نشود، بايد به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

درحملات ضعيف ميگرني 1-3 ميلـي گـرم مصرف ميشود كه در صورت نياز هـر نـيم سـاعت تكـرار ميگردد تا به مقدار تام 10 ميليگرم برسد . براي كـاهش شدت و تعداد دفعات حمله، مقدار 1-2 ميليگرم سه بـار در روز مصرف ميشود.

تزريقي

بزرگسالان:

درشروع حمله ميگرني، مقدار 1 ميليگـرم و به دنبال آن هر 1 ساعت 1 ميلـي گـرم در صـورت نيـاز تاحداكثر 3 ميليگرم در هر حمله ميگرن يا 6 ميلـي گـرم در هف ته تزريق عـضلاني مـي شـود . از راه وريـدي شـروع حمله، مقدار 1 ميليگرم و به دنبـال آن هـر 1 سـاعت 1 ميليگرم در صورت نيـاز تاحـداكثر 2 ميلـي گـرم در هـر حمله ميگرن يا 6 ميليگرم در هفته تزريق ميشود. اشكال دارويي

Tablet: 2.5 mg

Injection: 1 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد