هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دی هیدروتاکیسترول(DIHYDROTACHYSTEROL)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :1015

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از كمبود ويتامين D و كـاهش كلـسيم خـون در بيمـاران مبتلا به كاهش فعاليت پاراتيروئيد مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

ويتـامين هـاي گـرو ه D اسـترول هـاي محلــول در چربــي هــستند كــه بــراي تنظــيم صــحيح هوموستاز كلسيم و مينراليزه شدن استخوان هـا ضـروري ميباشند.

فارماكوكينتيـك:

 ويتـامين هـاي گـروه D بخـوبي از مجراي گوارش جذب ميشوند.حضور صـفرا بـراي جـذب روده اي اين ويتامين ضروري است . ويتامين D ميتوانـد براي مد ت طولاني در بافت عضلاني و چربي ذخيره شـود . در مقايسه با كلسيتريول، شـروع اثـر ايـن داروسـريعتر و طول اثر آن كوتاهتر است . ويتامين هـاي گـروه D بطـور عمده از طريق صفرا و مدفوع دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه زيادي كلسيم خون نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1- نوزادان و كودكان به اثرات سمي ناشي از مصرف بيش از حد ويتامين D حساستر هستند.

 2- در صورت بروز علائم مصرف بيش از حد ويتـامين D، مصرف دارو بايد قطع شود.

 3- مقــدار مــصرف دارو در افــرادي كــه در معــرض نــور خورشيد هستند و يا از طريـق رژيـم غـذايي ويتـامين D دريافت ميكنند، بايد تنظيم گردد.

 4-اين دارو در نوزادان و بيماران مبتلا به نارسايي كليـه و سنگ كليه و بيماري قلبي بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود.

 5- در طول مصرف دارو و بويژه در نـوزاداني كـه از شـير مادر تغذيه ميكنند، غلظت فسفات و كلسيم پلاسما بايد بررسي شود.

 عوارض جانبي :

مصرف بيش از حد ويتـامين D سـبب افزايش كلسيم خـون و بـروز عـوارض ناشـي از آن ماننـد افزايش كلسيم ادرار، كلـسيفيه شـدن اكتوپيـك، آسـيب قلبي عروقي و كليوي ميشود. علائم مصرف بيش از حـد ويتـامين D عبارتنـد از بـي اشـتهايي، تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، افـزايش حجـم ادرار، تعريـق، سـردرد، احـساس تشنگي و سرگيجه.

 تداخل هاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي مدر تيازيدي و فراورده هاي حاوي كلسيم ممكن خطر بروز زيادي كلسيم خون را افـزايش دهـد . بعـضي از داروهــاي ضــد صــرع ماننــد فنــي تــوئين، كاربامــازپين،پيريميدون و فنوباربيتـال ممكـن اسـت نيـاز بـه مـصرف ويتامين D را افزايش دهند . ريفامپين و ايزونيازيد ممكن است كارايي ويتامين D را كاهش دهند.

 نكات قابل توصيه :

1- از مصرف همزمان داروهاي ضد اسيد حاوي منيزيم با اين دارو بايد خودداري شود.

 2- از آنجائيكه كمبود ويتامين D به تنهايي شايع نيست، معمولا تركيبي از چند ويتامين تجويز ميشود.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: در صورت مصرف ويتامين هـاي گـروه D در مقادير فارماكولوژيك، مقدار مصرف براي هر بيمار بايد بر اساس اندازه گيري غلظت كلسيم پلاسما تنظيم گردد . نيـاز روزانـه بـه ويتـامين D معمـولا 5-20 ميكروگـرم مـيباشـد. در درمـان كـاهش فعاليـت پاراتيروئيـد، ابتـدا 0/75 – 2/5 mg/day به مـدت چهـار روز و پـس از آن 0/2 – 1/5 mg/day مصرف ميشود. كودكان: در صورت مصرف ويتـامين هـاي گـروه D در مقادير فارماكولوژيك، مقدار مصرف براي هر بيمار بايد بـر اساس اندازه گيري غلظت كلسيم پلاسـما تنظـيم گـردد . نياز روزانه به ويتامين D معمـولا در نـوزادان و كودكـان، بيش از بزرگسالان ميباشـد . در درمـان كـاهش فعاليـت پاراتيروئيــد، در نــوزادان ابتــدا 0/05 – 0/1 mg/day مصرف ميشود و سپس بـر اسـاس سـطح كلـسيم خـون مقدار مصرف تنظيم ميشود. در شـيرخواران و كودكـان، 1-4 mg/day بــه مــدت چهــار روز و پــس از آن 0/5 – 1/5mg/day مصرف ميشود.

 اشكال دارويي:

Oral Solution: 0.25 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد