هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ديلتيـازم(DILTIAZEM)

قلب و عروق

تعداد بازدید :743

 رده بارداری : D

موارد مـصرف :

ديلتيـازم در درمـان آنـژين، زيـادي فشارخون و آريتمي مصرف ميشود. ايـن دارو در كنتـرل آنژين وازواسپاتيك يا آنژين ناپايدار در بيماراني كـه قـادر به تحمل دارو هاي مسدودكننده گيرنده بتا -آدرنرژيك يـا نيتراتها نيستند يا علائم بيماري آنها با اين دارو ها از بين نميرود، مصرف مـي گـردد . ديلتيـازم تزريقـي در درمـان تاكيكاردي فوق بطنـي و كنتـرل موقـت ضـربان بطنـي سريع در فلـوتر دهليـزي يـا فيبريلاسـيون دهليـزي نيـز مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو بخـوبي از مجـراي گـوارش جذب ميشود و بـه دليـل متابوليـسم عبـور اول از كبـد، فراهمي زيستي آن تقريباً 40درصـد مـي باشـد . فراهمـي زيستي با مصرف طـولاني مـدت وافـزايش مقدارمـصرف، افزايش مي يابد. پيوند اين دارو بـه پـروتئين هـاي پلاسـما زياد ميباشد، نيمـه عمـر ايـن دارو پـس از مـصرف يـك مقدارواحد خوراكي 20-30 دقيقه و براي مقادير مـصرف تكراري و زياد، تقريباً 5 تا 8 ساعت ميباشـد . نيمـه عمـر آن از راه تزريقي نيز تقريباً 3/4 ساعت است . اثر ديلتيـازم از راه تزريقي طي 3 دقيقـه (بـه منظـور كـاهش سـرعت ضربان قلب يا تبديل تاكي كاردي فوق بطني حملـه اي بـه ريتم سينوسي ) و با مصرف قـرص هـاي معمـولي پـس از 30-60 دقيقه شروع ميشود. زمان لازم براي رسيدن بـه اوج اثر با مصرف مكرر از راه خوراكي حدود 2 هفتـه و بـا تزريق سريع وريدي 2-7 دقيقه اس ت. طول اثر دارو از راه خـوراكي 4-8 سـاعت، از راه تزريـق سـريع وريـدي 1-3 ساعت و از راه انفوزيون مداوم وريدي 0/5-1 ساعت است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در انسداد درجه 2 يـا 3 دهليزي بطني (مگر در مواردي كه از ضربان ساز مصنوعي استفاده شده باشد )، كـاهش شـديد فـشارخون، نا رسـايي عملكرد گره سينوسي -دهليزي و سندرم w-p-w همـراه با فلوتر يا فيبريلاسيون دهليزي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مقدار مصرف ديلتيازم در بيماران مبتلا بـه عيـب كـار كليه و كبد بايد كاهش داده شود.

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود براديكاردي شديد، نارسايي قلبـي، شـوك كارديوژنيـك، انفــاركتوس حــاد ميوكــارد همــراه بااحتقــان ريــوي و حساسيت به داروهاي مسدودكننده كانال كلسيمي.

3- اندازهگيري فشارخون، ثبـت نـوارقلبي و انـدازه گيـري ضربان قلب در طول مصرف دارو ضروري است.

عـوارض جـانبي:

بـراديكـاردي، انـسداد سينوسـي- دهليزي و ده ليزي-بطنـي، كـاهش فـشارخون، كـسالت، سردرد، اختلالات گوارشي، برافروختگي و احساس گرمـا، خيز (ورم مچ پا) از عوارض جانبي مهم دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

خطر بروز برادي كـاردي، انـسداد دهليـزي-بطنـي و ضـعف عـضله قلـب ناشـي از مـصرف آميودارون، بامصرف همزمان ديلتيازم افز ايش مي يابد. اثـر كاربامازپين و تئوفيلين بامصرف ديلتيازم افزايش مي يابـد . ديلتيازم سبب افـزايش غلظـت پلاسـمايي فنـي تـوئين و ديگوكسين ميشود. مصرف همزمان ديلتيازم با دارو هـاي مـسدودكننده گيرنـدههـاي بتـا-آدرنرژيـك، خطـر بـروز براديكاردي و انسداد دهليزي -بطني را افزايش مي دهـد . اثر ديلتيازم درمصرف با فنوباربيتال و فني تـوئين كـاهش مييابد. هنگام مصرف پروكائين آميد يا كينيدين همراه بـا داروهاي مسدودكننده كانال كلسيمي، بايد احتياط نمود، زيرا هر دوگروه از دارو ها داراي اثرات اينوتروپيـك منفـي هـستند. درصــورت مــصرف همزمــان داروهــاي كاهنــده پتاسيم خون با اين دارو، اثرات كاهنده فـشارخون ممكـن است تشديد شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي درصورت احساس بهبودي بايـد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تاآخر عمر ضروري باشد.

3- كاهش دفعات بروز درد قفسه سينه ممكن است بيمار را تشويق به فعاليت بيش از حد كنـد . بنـابراين، درمـورد ميزان تمرينات بدني بايد باپزشك مشورت شود.

4- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

5- نبض بيمار بايد كنترل شود و در صورتي كـه كمتـر از 50 بار در دقيقه باشد، مراجعه به پزشك ضروري است.

6- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگـر اينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد، در ايـن صورت مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو در درمان آنـژين يـا افزايش فشارخون در بزرگسالان، 30 ميليگرم 3 يا 4 بـار در روز (درمورد بيمـاران سـالخورده، ابتـدا 2 بـار در روز ) است كه در صورت نياز مي توان اين مقدار را با فاصله هـر 1 يا 2 روز برحسب نياز وتحمل ب يمار افزايش داد . بيشينه مقدارمصرف 360 mg/day اسـت . مقدارمـصرف اشـكال دارويي خوراكي پيوسته رهـش حـداكثر 240 ميلـي گـرم كبار در روز ميباشد و مقدار دارو بر حسب نياز و تحمـل دارو تنظيم ميشود.

تزريقي بزرگسالان:

از راه تزريق وريدي به عنوان ضـدآريتمي، مقدار 0/25 mg/kg به آهـستگي و در مـدت بـيش از 2 دقيقه بـا پيگيـري مـداوم الكتروكـارديوگرام و فـشارخون تجويز ميشـود . اگـر پاسـخ كـافي حاصـل نـشود، مقـدار 0/35 mg/kg را مي توان 15 دقيقه پس از خاتمه تزريق مقدار اوليه تجويز نمود . بايد توجـه داشـت كـه بعـضي از بيماران به مقدار 0/15 mg/kg پاسخ مي دهنـد، اگرچـه طول اثر دارو ممكن است كمتر باشد. در انفوزيون مداوم وريدي، ابتدا 10 mg/hr بلافاصله پس از آخرين تزريق سريع وريـدي تجـويز مـي شـود . سـرعت انفوزيون ممكن است به ميزان 5 mg/hr باشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 60 mg

Powder for Injection: 100 mg

Injection: 100 mg

Extended Release Capsule: 120 mg

Extended Release Tablet: 120 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد