هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ديمن هيدرينات(DIMENHYDRINATE)

تعداد بازدید : 1614

موارد مصرف :

ديمن هيدرينات در درمـان سـرگيجه، تهوع، بيمـاري مـسافرت و همچنـين سـرگيجه ناشـي از بيمـاريهـايي كـه بـر روي بخـش دهليـزي گـوش اثـر ميگذارند (مانند لابيرنت) به كار ميرود.

مكانيـــسم اثـــر:

ديمـــن هيــدرينات يـــك داروي آنتي هيستامين است و احتمـالاً بـا اثـر ضـد موسـكاريني مركزي باعث كاهش فعاليـت لابيرنـت و مركـز CTZ در بصلالنخاع و مهار سرگيجه و تهوع ميگردد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو بخوبي از راه خوراكي جـذب مـيگـردد. متابوليـسم آن كبـدي اسـت و از كليـه طـي 24 ساعت به صورت متابوليت دفع ميگردد.

هشدارها :

1 -احتمال بروز سرگيجه، تسكين، اغتشاش شعور و كمي فشارخون در بيماران سالخورده وجود دارد.

2 -احتمال بروز خشكي دهـان وجـود دارد و در صـورت مصرف مداوم ممكن است باعث بروز بيماري هاي دهـا ن و دندان گردد.

عوارض جانبي :

خواب آلودگي، غلـيظ شـدن ترشـحات نايژه، تاري ديد، دفع مشكل يـا دردنـاك ادرار، هيجـان و عصبانيت از عوارض اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

ايـن دارو اثـر ات ضدموسـكاريني آمانتــادين، آتــروپين و تركيبــات مــشابه، هالوپيريــدول، فنوتيازينها و پروكائين آميد را تـشديد مـي كنـد . مـصرف همزمان آن با دارو هاي سمي براي گوش ميتوانـد علائـم اثر س مياين دارو ها بر گوش را بپوشـاند . ايـن دارو اثـرات داروهاي مضعف CNS را تشديد ميكند.

نكات قابل توصيه :

1 -بمنظور كاهش تحريك گوارشي، همـراه غـذا، آب يـا شير مصرف شود.

2 -احتمال بروز خواب آلودگي وجـود دارد، بنـابر ايـن از كار با آلاتي كه نيازمند هوشـياري اسـت ماننـد راننـدگي خودداري شود.

3 -ديمن هيدرينات به عنوان ضد سرگيجه و تهـوع بايـد حداقل نيم ساعت قبل از مسافرت مصرف گردد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: بعنوان ضد استفراغ و ضد سرگيجه مقـدار 100-50 ميليگرم هـر 4 سـاعت برحـسب نيـاز مـصرف مــيشــود. حــداكثر مقــدار مــصرف در بزرگــسالان day/mg 400 است. كودكان: دركودكان 6-1 سـال، day/mg 25-5/12 و دركودكان 12-7 سال day/mg 50-25 مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

mg 50: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد