هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دیفن هیدرامین - DIPHENHYDRAMINE

تعداد بازدید : 1215

رده بارداری : B

موارد مصرف :

ديفـن هيـدرامين در درمـان علامتـي رينيت آلرژيك، رينيت وازوموتـور، كهيـر، كهيرغـول آسـا، درمان علامتي پاركينسون و واكنش هاي اكستراپيراميدال ناشي از دارو ها، تهوع و اسـتفراغ ناشـي از مـسافرت و بـه عنوان يك خوابآور ملايم بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اثرضد آلرژي اين دارو به علت رقابـت بـا هيستامين براي اتصال به گيرنده هاي H1 است . اثر ضـد سرفه ديفن هيدرامين به علت اثرمستقيم برمركـز سـرفه در بصل النخاع است . اين دارو بر گيرنده هاي H1 مغز اثـ ر گذاشته موجب اثرات خوابآور ميگردد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود. زمان شروع اثر آن در حدود 15-60 دقيقه است .

دفـع آن كليـوي اسـت و اغلـب بـصورت متابوليـت طـي 24 ساعت دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

درصـورت وجـود پورفيريـا نبايـد استفاده گردد.

هشدارها :

1- مــصرف ايــن دارو در صــرع، هيپرتروفــي پروســتات، احتباس ادرار، گلوكوم و بيماري هاي كبد بايد بـا احتيـاط صورت گيرد.

2- احتمال بروز سرگيجه، تسكين بيش از حد، اغتـشاش شعور و كمي فـشار خـون ناشـي از مـصرف ايـن دارو در سالخوردگان بيشتر است.

3- مصرف طولاني مدت ايـن دارو ب اعـث خـشكي د هـا ن گرديــده و احتمــال گلــو درد، عفونــت دهــان و گلــو و پوسيدگي دندان وجود دارد.

4- درصـورت مـصرف ايـن دارو تـشخيص آپانديـسيت و علائم اثرات سمي برگوش ناشـي از مـصرف سـاير دارو هـا مشكل ميگردد. عوارض جانبي : گيجي، سردرد، عـوارض پـسيكوموتور، عوارض ضد موسكاريني مانند خشكي دهان، تاري ديـد و دوبيني و اخـتلالات گوارشـي از عـوارض شـايع ايـن دارو هستند.

تـداخلهـاي دارويـي:

مـصرف همزمـان ايـن دارو بامضعفهـاي CNS ممكـن اسـت اثـرات مـضعف آن را افــزايش دهــد. اســتفاده همزمــان آن بــا داروهــاي آنتيكولينرژيك عوارض جانبي اين دارو را تشديد ميكند. مــصرف همزمــان داروهــاي ســمي بــراي گــوش ماننــد ساليسيلاتها و وانكومايـسين بـا ايـن دارو ممكـن اسـت علائم اثرات سمي آنها بر روي گوش از جمله وزوز گـوش و سرگيجه را بپوشاند.

نكات قابل توصيه :

1- بمنظور كاهش تحريك گوارشي همراه با غـذا، آب يـا شير مصرف گردد.

2- درصورت مصرف به عنوان ضد سـرگيجه و تهـوع بايـد حداقل نيم ساعت قبل از مسافرت استفاده گردد.

3- درصورت بروز خواب آلودگي از كار هـا يي كـه نيـاز بـه تمركز حواس دارند، خودداري گردد.

مقدار مصرف :

بزرگـــسالان: بــه عنــوان ضدهيــستامين، مقــدار 25-50 ميليگرم هر 4-6 سـاعت مـصرف مـي شـود . بـه عنوان ضد ديسكنزي در پاركينسون ايديوپاتيك در ابتـدا مقدار 50-150 ميليگرم يا 25 ميليگرم سـه بـار در روز مصرف ميشود و سپس مقدارمـصرف بـه 50 ميلـي گـرم چهار بار در روز افزايش مي يابد. بـه عنـوان ضـد اسـتفراغ مقدار 50 ميليگرم نيم ساعت قبـل از مـسافرت مـصرف مــيشــود. بــه عنــوان آرام بخــش–خــوابآور مقــدار 50 ميليگرم 20-30 دقيقه قبل از خواب مصرف ميشود. حداكثر مقدار مصرف 300 mg/day است.

كودكان:

به عنوان ضدهيستامين، مقدار 1/25 mg/kg هر 4-6 ساعت مصرف ميگردد. به عنـوان ضـد اسـتفراغ 1-1/5 mg/kg هر 6 ساعت مصرف ميگردد.

اشكال دارويي :

Solution: 12.5 mg/5 ml

Tablet: 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد