هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دی پيريدامول(DIPYRIDAMOLE)

تعداد بازدید : 2962

رده بارداری : B

موارد مصرف :

دي پيريدامول به عنوان داروي كمكـي همراه با دارو هاي ضـد انعقاد خـوراكي بـراي پيـشگيري از ترومبوآمبولي پس از جراحـي دريچـه هـاي قلـب مـصرف ميشود. دي پيريدامول ازراه وريدي فقط به عنـوان داروي كمك تشخيصي در تصويربرداري از پرفوزيون عضله قلب، براي تشخيص نقص پرفوزيون همـراه بـا بيمـاري شـريان كرونر مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

دي پيريـدامو ل غلظـت آدنـوزين درون زاد (گشادكننده عروق كرونر و مهاركننـده تجمـع پلاكتـي ) و AMP حلقوي درون پلاكتي را ازطريق افزايش تحريـك فعاليت آدنيلات سيكلاز و مهار آنزيم فسفودي استراز بـالا ميبرد. اين امر ميتواند نهايتاً منجر به مهـار تجمـع پلاكـت هـا و گشادي عروق كرونر شود.

فارماكوكينتيــك:

جــذب دي پيريــدامول آهــسته ومتغيراست. فراهمي زيستي اين دارو 27-66 درصداست . پيوندآن به پروتئين بـسيار زيـاد اسـت (91-99 درصـد ). متابوليسم دارو كبـدي اسـت . نيمـه عمـر دفـع آن از راه خــوراكي و وريــدي 10 ســاعت اســت. زمــان لازم بــراي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي، از ر اه خوراكي در حـدود 75 دقيقـه و از راه وريـدي 2 دقيقـه پـس از اتمـام يـك انفوزيون 4 دقيق هاي است . دفع اين دارو عمـدتاً از طريـق صفرا اسـت (تـا 20درصـد ممكـن اسـت گـردش مجـدد رودهاي-كبــدي داشــته باشــد ). در صــورت انفوزيــون 0/56 mg/kg طي 4 سـاعت، اثـر دارو 3/8-8/7 دقيقـه پس از شروع انفوزيون به حداكثر ميرسد.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود.

2- انفاركتوس اخيرقلب، آنژين قلبي كه وضـعيت آن بـه سرعت تشديد ميشود، تنگي آئورت، ميگرن (ممكن است سبب تشديد ميگرن شود) و كمي فشارخون.

3- مصرف اين دارو از راه تزريق وريـدي بـراي تـشخيص وضعيت پرفوزيون قلب، دربيماران مبتلا به آسم يا سـابقه ابتلاي به آن بايد با احتياط صورت گيرد.

4- علائم حياتي بيمار، بويژه فشارخون بايد پيگيري شود . نوارقلبي نيز بايد گرفته شود. 

عوارض جانبي :

تهوع، اسـهال ، سـردرد، سـرگيجه، درد عضلاني و كمي فشار خون بـا مـصرف ايـن دارو گـز ارش شده است . همچنـين درد قفـسه سـينه، تغييـرات فـشار خون، تاكي كاردي و يا آريتمي با تزريق اين دارو مـشاهده شده است . همچنين، مصرف اين دارو بندرت ممكن است باعث تشديد علائم بيماري عروق كرونر شود . جـوش هـاي پوستي و ديس پنه (پس از تزريـق IV) از عـوارض ديگـر اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

بـا مـصرف همزمـان دارو هـاي ضدانعقاد خوراكي يا هپارين با دي پيريـدامول، بـه علـت مهار تجمع پلاكتي ناشي از اين دارو، خطر بروز خونريزي ممكن است افزايش يابد . مصرف همزمـان دي پيريـدامول باســاير داروهــاي مهــار كننــده تجمــع پلاكتــي، بــويژه ساليسيلاتهـا و اسيداسـتيل ساليـسيليك ممكـن اسـت خطر بروز خونريزي شـديد ناشـي از اثـرات اضـافي مهـار تجمــع پلاكتــي را افــزايش دهــد . مــصرف همزمــان ديپيريدامول با دارو هاي ترومبوليتيـك (اسـترپتوكيناز و اوروكيناز) به علت افـزايش خطـر بـروز خـونريزي شـديد ناشي از مهار تجمع پلاكتي توسط دي پيريـدامو ل توصـيه نمـيشـود. تئـوفيلين باعـث كـاهش اثـر فارماكولوژيـك ديپيريدامول ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- دارو بايد در فواصل زماني يكسان مصرف شود.

2- از مصرف اسيداستيك ساليسيليك همراه با ايـن دارو، مگر باتجويز پزشك، بايد خودداري شود.

3- هنگام برخاستن از حالـت خوابيـده يـا نشـسته بايـ د احتياط نمود.

4- به منظور افزايش جذب، بهتراست دارو همـراه بـا آب، حداقل يك ساعت قبل يـا دوسـاعت بعـد از غـذا مـصرف شود. درصورت بروز تحريك گوارشي، دارو بايد همـراه بـا شير يا غذا مصرف شود.

5- درصورت فراموش شدن يك نوبـت مـصرف دارو، اگـر تانوبت بعدي بيش از 4 ساعت باقيمانده با شـد، درصـورت يادآوري بلافاصله دارو بايد مصرف شـود . درغيراينـصورت، بايد طبق رژيم درماني معمول، دارو مـصرف شـده و از دو برابر كردن مقدار مصرف بعدي بايد خودداري گردد.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگسالان:

به عنوان مهاركننده تجمـع پلاكتـي بـراي پيشگيري از ترومبوآمبولي پـس از جرا حـي دريچـه هـا ي قلب 75-100 ميليگرم 4 بار در روز همراه با يـك داروي ضدانعقاد مصرف ميشود.

تزريقي بزرگــسالان:

بــه عنــوان داروي كمــك تشخيــصي 0/57 mg/kg باســرعت 0/142 mg/kg/min بــراي 4 دقيقه انفوزيون وريدي ميشود. كودكان: 60 ميليگرم از دارو مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Coated Tablet: 25 mg, 75 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد