هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دسـيوپيراميد(DISOPYRAMIDE)

تعداد بازدید : 868

رده بارداری : C

موارد مصرف :

دسـيوپيراميد در پيـشگيري و درمـان آريتمـيهـاي بطنـي، بـويژه پـس از انفـاركتوس قلبـي و همچنين آريتمي فوق بطني مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ديسوپيراميد پاسـخ دهـي عـضله قلـب و ســرعت الكتروفيزيولوژيــك آن را (بــه اســتثناي ســرعت هدايت گره دهليـزي -بطنـي و هـيس -پـوركن ژ) تـضعيف ميكند. دپولاريزاسـيون دياسـتوليك در بافـت هـايي كـه خودكاري زيادي دارند، كندشده و دوره تحريـك ناپـذيري موثر دهليز و بطن افزايش مي يابد. باوجود اين، هدايت در مسيرهـاي فرعـي طـولاني مـي گـردد . ديـسوپي راميد اثـر اينوتروپيك منفي دارد.

فارماكوكينتيك:

جذب ديـسوپيراميد سـريع و تقريبـاً كامل است . متابوليسم دارو كبدي است و متابوليت اصلي آن داراي اثر ضدآريتمي و ضدموسكاريني ميباشد. نيمـه عمر دارو در افراد سالم 7 ساعت و در بيمـاران مبـتلا بـه عيـب كـار كليـه، 8-18 سـاعت اسـت. زمـان لازم بـراي رسيدن به اوج غلظت، 2 ساعت است. بامصرف 300 ميليگرم از دارو، اثر درماني طي 30 دقيقه تا 3/5 ساعت شروع ميشود. طول اثر دارو پس از مـصرف 300 ميلـيگـرم دارو 1/5-8/5 سـاعت اسـت. دفـع دارو تقريباً 80درصد كليوي است.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه انسداد درجه دوم يا سوم قلـب و نارسـايي عملكـرد گـره سينوسي (مگـر درمـواردي كـه از ضـربان سـاز مـصنوعي استفاده ميشود). شوك كارديوژنيك، حساسيت مفرط به دارو و افزايش فاصله QT در نوار قلبي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـ صرف شود گلوكوم، نارسايي احتقاني قلـب، بـزرگ شـدن پروسـتات، عيب كار كبد و كليه، سالخوردگان، مياستني گراو، كمـي پتاسيم خون، ديابت، كارديوميوپـاتي، كمـي فـشارخون و عدم تعادل الكتروليت و اختلالات در هدايت قلبي.

2- درمان با ديسوپيراميد بايد در بيمارستان شروع شـود، مقدارمصرف موردنياز براي هر بيمار بايد براسـاس پاسـخ، تحمل، وزن بدن و بصورت تدريجي تنظيم گردد.

3- درمـان بـا ديـسوپيراميد بايـد بـدون مـصرف مقـدار حملــهاي، 6-12 ســاعت پــس از آخــرين نوبــت مــصرف كينيدين سولفات يـا 3-6 سـاعت پـس از آخـرين نوبـت مصرف پروكائينآميد شروع گردد.

عوارض جانبي :

تحريك مجراي گوارشي، ضعف عـضله قلب، كمـي فـشارخون، انـسداد دهليـزي -بطنـي، اثـرات ضدموسكاريني (مانند خشكي د هان، تاري ديد، احتبـاس ادرار)، پسيكوز، يرقان انسدادي و كمي قندخون بامـصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمـان سـاير دارو هـاي ضدآريتمي، به ويژ ه ديلتيازم، پروكائين آميـد، ليـدوكائين، پروپرانولول و ساير دارو هاي مسدودكننده گيرنده هاي بتا - آدرنرژيك و وراپاميل باديسوپيراميد بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا ممكن است منجر بـه طـولاني شـدن بـيش از حدهدايت الكتريكي قلب همراه با كـاهش بـرون ده قلبـي شود. مصرف همزم ان اريترومايـسين بـا ايـن دارو ممكـن است سبب افزايش غلظت ديسوپيراميد و در نتيجه پهـن شدن باند QRS و يا طـولاني شـدن QT در نـوار قلبـي شود.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان بايد كامل شودو هـيچ يـك از نوبـت هـاي مصرف نبايد فراموش شود.

2- درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، بـ ه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مـصرف شـود، ولـي اگـر كمتر از 4 ساعت تانوبت بعدي باقيمانده باشـد، ازمـصرف آن نوبت خودداري كرده و مقدارمصرف بعـدي نيـز نبايـد دوبرابر شود.

3- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شـود، زيرا باقطع ناگهـاني مـصرف دارو، عـوارض جـانبي قلبـي ممكن است بروز نمايد.

4- به علت احتمال بروز سـرگيجه، يـا منگـي يـا از حـال رفتن، به ويژه هنگام برخاستن ناگهاني از حالت نشسته يا خوابيده، هنگام رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كه نياز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط شود.

5- به علت كاهش احتمالي تعريـق و عـدم تحمـل گرمـا، هنگام فعاليت بدني يا در هواي گرم بايد احتياط شود.

6- درصورت بروز علائم كمي قنـدخون بايـد بـه پزشـك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگـــــسالان:

بـــــه عنـــــوان ضـــــدآريتمي، 400-800 mg/day در مقادير منقسم مصرف ميشـود . براي بسياري از بزرگسالان، مصرف 150) 600 mg/day ميليگرم هر 6 س اعت) مناسب مـي باشـد . بـراي بيمـاران بـــاوزن كمتـــر از 50 كيلـــوگرم، مقدارتوصـــيه شـــده 100) 400 mg/day ميليگرم هر 6 ساعت ) ميباشـد و براي بيماران مبتلا بـه كارديوميوپـاتي مقدارمـصرف 100 ميليگرم هر 6 ساعت ميباشد كه به تدريج و با پي گيري دقيق وضـعيت بيمـار (ازنظـر بـروز كـا هش فـشارخون و نارسايي احتقاني قلبي ) تنظيم مي گردد. در بيماران مبتلا به عيب كار كليه و كبد، مقدارمصرف 100 ميليگـرم هـر 6 ساعت ميباشد. درصورت وجود عيب شـديد كـار كليـه (كليرانس كراتي نين كمتر از 40 ml/min)، مقدارمصرف 100 ميليگرم ميباشـد كـه هـر 8-24 سـاعت براسـاس ميزان كليرانس كراتينين مصرف ميشود.

كودكان:

به عنوان ضدآريتمي هر 6 ساعت، در كودكان تــا ســن يكــسال 10-30 mg/kg، كودكــان 1-4 ســال 10-20 mg/kg، كودكان 4-12 سـال 10-15 mg/kg و كودكان 14-18 سال 6-15 mg/kg مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

(Capsule: 100 mg (as Phosphate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد