هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ديترانــول(DITHRANOL)

تعداد بازدید : 1858

مــوارد مــصرف:

ديترانــول بــراي درمــان موضــعي پسوريازيس خاموش يا مزمن پوست و فـرق سـر مـصرف ميشود. مصرف دارو براي درمان طاسي موضعي نيز تحت بررسي ميباشد.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو بـا كـاهش فعاليـت ميتوتيـك سلولهاي اپيدرم هيپرپلازي شده باعث برگرداندن سرعت تكثير و كراتينيزه شدن ايـن سـلول هـا بـه حـد طبيعـي ميشود. بعلاوه، در داخل بدن ديترانول ساخت DNA را مهار مي كند و ممكن است آزاد شدن گونه هـاي اكـس يژن فعال را افزايش دهد . لذا روند هاي متابوليك اكـسيداتيو را تحت تاثير قرار مي دهد. ديترانول در خارج از بدن پروفاز ميتـوز سـلولهـاي كراتينـي و لوكوسـيتهـا را طـولاني ميكند. مــوارد منــع مــصرف: ايــن دارو درصــورت وجــود حساسيت بيش از حـد يـا پـسوريازيس چـرك دار و حـاد نبايد مصرف شود.

فارماكوكينتيك:

ديترانول به ميزان نـاچيزي از طريـق پوست جذب ميشود و احتمالاً به شكل متابوليت (عمـدتاً دانترون) از راه كليهها دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در صورت وجـود بثـورات حـاد يـا التهـاب جلدي از جمله فوليكوليـت و همچنـين نارسـايي كليـوي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- حتي المقدور از مصرف دارو بـر وي پوسـت صـورت، بويژه اطراف چشم ها و ساير نواحي حساس پوست، نواحي تناسلي يا چين خورده بدن، بدليل احتمـال بـروز التهـاب ، بايد اجتناب گردد.

عوارض جـانبي :

بثـورات جلـدي ناشـي از حـساسيت مفرط، قرمزي و يا ساير تحريكات پوستي و رنگـي شـدن پوست، مو و البسه از عوارض جانبي دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان ديترانول با ساير داروهاي حساس كننده پوست به نور ممكن است موجـب حساسيت اضافي نسبت به نور شود.

نكات قابل توصيه :

1- دارو بيشتر از مقدار توصيه شده نبايد مصرف شود.

2- از تماس دارو با چشم ها و ساير غـشا هـاي مخـاطي بايد اجتناب گـردد . درصـورت تمـاس دارو بـا چـشم هـا ، التهاب حاد ملتحمه ممكن است بروز نمايد.

3- قبل از استفاده دارو روي سر، مو ها بايـد بـه خـوبي شسته و خشك شوند.

4- قبل از مصرف دارو، با ماليـدن وازلـين روي پوسـت سالم اطراف موضع مي توان از تحر يك آن نواحي ممانعت كرد. 

5- اين دارو ممكن است به طور موقـت موجـب رنگـي شدن پوست، مو ها، لباس ها و وسايل مورد استفاده گـردد . در صورت لزوم اسـتفاده از دسـتكش و كـلاه پلاسـتيكي توصيه ميشود.

6- دستها بلافاصله پس از استعمال دارو بايـد شـسته شوند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي در مـان پـسوريازيس مقـدار كـافي از دارو يك بار در روز (ترجيحاً شب ها) روي پوست ماليده و صبح روز بعد شسته ميشود. همچنـين در روش درمـاني تماس كوتـاه، دارو يـك بـار روي پوسـت ماليـده شـده و پوست پس از 10-30 دقيقه شسته ميشود. براي درمـان طاسي موضعي، مقدار كـافي از دارو يـك بـا ر در روز روي موضع ماليده ميشود.

كودكـان:

سـلامت و كـارايي مـصرف دارو در كودكـان اثبات نشده است.

اشكال دارويي :

%Cream: 0.25

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد