هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دوبوتامين(DOBUTAMINE)

تعداد بازدید : 937

رده بارداری : B

مــوارد مــصرف :

دوپــامين بــراي درمــان شــوك كارديوژنيـك ناشـي از سـكته يـا جراحـي قلـب اسـتفاده ميشود. درشوك سپتيك، مقادير اندك دوپـامين ممكـن است همراه با نوراپي نفرين براي حفظ جريان خون كليوي تجويز گردد.

مكانيسم اثر :

اين دارو با تحريك گيرنده هاي بتـا -يـك آدرنرژيك درعضله قلب، اثـر اينوتروپيـك مثبـت خـود را اعمال ميكنـد . دوپـامين بـا تحريـك گيرنـده هـي پـس سيناپسي دوپامين –1 در عـروق عـضلات صـاف و كليـه باعث گشادي عروق و افزايش دفع سديم ميشود. بعـلاوه، باتحريك هر دوگيرنده آلفايك و دو باعث انقبـاض عـروق ميشود.

فارماكوكينتيك:

دوپامين بعد از تجويز وريدي بسرعت در بـدن توزيـع شـده ودركبـد، كليـههـا و پلاسماتوسـط منــوآميناكــسيداز و كــاتكول متيــل ترانــسفراز بــه متابوليتهاي غيرفعال تبديل ميشود. نيمه عمر پلاسماي و حذف دارو بترتيب 2 و 9 دقيقه ميباشد. تفاوتهاي فردي در كليـرانس دوپـامين وجـود دارد كـه تاحدي ناشي از غيرطبيعي بودن عملكـرد اعـضايي مثـل كبد يا كليه (كه باعث كاهش كليرانس دوپامين ميگردد) مــي باشــد. 80% از دارو طــي 24 ســاعت اول بــشكل متابوليتها از طريق كليه ها دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو درموارد تاكي آريتمـي و فئوكروموسيتوما نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- قبل از تجويز دوپامين به بيمـاراني كـه دچـار شـوك شدهاند و يا در انفاركتوس ميوكارد، بايد كمي حجم خون تصحيح گردد.

2- براي بيماراني كه داروي مهاركننده آنـزيم مونـوآمين اكسيداز دريافت ميكننـد ، نبايـد دوپـامين تجـويز كـرد . درصورت ضرورت بايد بـا كمتـرين ميـزان ممكـن دارو را تجويز نمود.

3- درشوك ناشي از سكته قلبي بايد از مقادير كم (كمتر از 5 ميكروگرم در دقيقه ) دوپامين اسـتفاده نمـود، چـون مقادير بيشتر با انقباض عروق باعث بـدتر شـدن نارسـايي قلب ميشود.

4- درموقع انفوزيون وريـدي دوپـامين، درصـورت نـشت مقادير زياد دوپ امين به بافـت هـا ي اطـراف، نكـروز ايجـاد ميگردد.

عوارض جانبي :

بـروز عوارضـي مثـل تهـوع، اسـتفراغ، تنگــي عــروق محيطــي، كــاهش فــشارخون، افــزايش فشارخون، افزايش ضربان قلـب، درد آنژينـي و آريتمـي و ندرتاً پلييوريا با اين دارو گزارش شده اند.

تداخلهـاي دارويـي :

تجـويز همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي ضدافسردگي مهاركننده آنزيم مونوآمين اكسيداز ممكن است موجب افزايش شديد فشارخون گردد.

نكات قابل توصيه:

1- نشت دوپامين بـه بافـت هـا ي اطـراف رگ، بـا تزريـق موضعي فنتولامين تاحداكثر 12 ساعت پس از نـشت بـه طور موفقيتآميزي قابل درمان است.

2- درصورت بروز عوارض جانبي دوپامين، به دليل كوتـاه بودن نيمه عمر اين دارو، با كـم كـردن سـرعت انفوزيـون ياقطع آن اين عوارض سريعاً برطرف ميشوند.

3- دارو قبل از تزريق بايد رقيق گردد . جهت رقيق كردن از محلولهاي سديم بيكربنات و قليايي استفاده نشود.

مقدار مصرف :

با مقدار مـصرف پـائين 0/5-3 mcg/kg/min ازطريـق انقوزيـون وريـدي، باعـث افـزايش جريـان خـون كليـوي ميگردد. با مقدار مصرف متوسط 2-10 mcg/kg/min باعـث اثـر اينوترپيـك مثبـت و افـزايش بـرون ده قلبـي ميگردد. مصرف اين دارو بـا مقـادير بـالاتر از 10 mcg/kg/min باعث تنگي عروق محيطي وكليوي شده ومنجر به افز ايش قابـل توجـه در فـشار خـون سيـستوليك و دياسـتوليك ميگردد. 

اشكال دارويي :

Injection: 200 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد