هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دوستاکسل - DOCETAXEL

تعداد بازدید : 1381

موارد مصرف :

 اين دارو در درمان بي مـاران مبـتلا بـه سرطان پيشرفته موضعي يا متاستاتيك پـستان، بيمـاران مبتلا به سرطان پيشرفته موضعي يا متاسـتاتيك ريـه (از نـوع cell small-non )و بيمـاران مبـتلا بـه سـرطان تخمدان بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو باعث از هـم گـسيختگي شـبكه ميكروتوبـولي كـه جهـت تقـسيم ميتـوز ضـروري اسـت، ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو به سرعت در بافت هاي بـدن توزيع شده و به طور وسيعي توسط كبد متابوليزه شـده و عمدتاً از راه مدفوع (به صورت متابوليتها) دفع ميشود.

 موارد منع مصرف:

1 -ايــن دارو در صــورت وجــود ســابقة واكــنش هــاي حساسيت مفرط شديد به دوستاكسل و يا ساير داروهـاي فرموله شده با پلي سوربات 80 و همچنين در صورتي كـه تعداد نوتروفيـل هـا كمتـر از 1500 سـلول در ميلـي متـر مكعب باشد، نبايد مصرف شود.

 2 -اين دارو در بيماراني كه ميزان بيلي روبين آنها بيـشتر از حد بالاي محدودة طبيعي است، نبايد تجويز شود.

 3 -اين دارو در بيماراني كه ميزان آلانين آمينوترانـسفراز يا آسپارتات آمينوترانسفراز آنها بيـشتر از 5/1 برابـر حـد بالاي محدودة طبيعـي بـوده و بـه طـور همزمـان ميـزان آلكالين فسفاتاز آنها بيشتر از 5/2 برابر حد بالاي محدودة طبيعي ميباشد، نبايد تجويز شود. هشدارها: ين دارو در بيماران مبتلا به اختلال كبـدي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

كم خوني و واكنش هاي پوستي معمول بوده و ممكن است شـديد باشـند . احتبـاس مايعـات كـه منجـر بـه ادم، آسـيت، افوزيـون پلـورال و پريكارديـال و افزايش وزن مي شود، نيز شـايع مـي باشـد . بـراي كـسب اطلاعات بيشتر به تك نگار پاكليتاكسل مراجعه شود.

 تداخلهاي دارويي :

امكان بروز تداخلات مهمي بـين 450 را مهار اين دارو و داروهايي كه آنزيم هاي سيتوكروم P يــا القــاء مــي نماينــد (نظيــر ريفــامپين، فنوباربيتــال، اريترومايسين، كتوكونازول)، وجود دارد.

 نكات قابل توصيه :

 در صورت بـروز تـب بـالاي 7/37 درجه سانتي گراد ، مشاهده علائم عفونت ، احساس گرمـا، سختي تنفس، خارش، برافروختگي يا بثـورات پوسـتي در طي درمان ، مشاهده علائم احتباس مايعات، تورم دست ها و پاها يا افزايش غير معمول وزن ، درد عضلاني يا مفاصل ، بايد سريعا به پزشك اطلاع داده شود.

 مقدار مصرف :

 در درمان سر طان پستان از راه داخـل 100-60 طي يك ساعت و هر 2 وريدي به ميزان m/mg سه هفته يك بار تجويز مي شود. در درمان سرطان ريـه از 70 طي يك ساعت و 2 راه داخل وريدي به ميزان m/mg هر سه هفته يك بار تجويز مي شود. بـراي كـاهش شـدت واكنشهاي حساسيت مفـرط و احتبـاس مايعـات، پـيش درمـاني بـا تجـويز دگزامتـازون بـه ميـزان mg 8 از راه خوراكي دو بار در روز براي سه روز انجام مي شـود . زمـان شــروع تجــويز دگزامتــازون يــك روز قبــل از تجــويز دوستاكسل ميباشد.

 اشكال دارويي:

mg 80, mg 20: Injection

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد