هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دونپزيل(DONEPEZIL)

تعداد بازدید : 1292

رده بارداری : C

مـوارد مـصرف:

ايـن دارو در درمـان مـوارد خفيـف تامتوسط زوال عقل در بيماري آلزايمر بكار ميرود. البتـه اين دارو روند پيشرفت بيماري را جلوگيري نميكند.

مكانيسم اثـر :

ايـن دارو يـك مهاركننـده غيررقـابتي برگشت پذير كولين استراز است و بطور نسبتاً انتخابي اين آنـزيم را در نـورونهـا و بـويژه در مغـز مهـار مـيكنـد و بنظرميرسـد كـه آثـار درمـاني خـود را از طريـق اثـرات كولينرژيك خود اعمال ميكند.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو جــذب خــوبي داشــته و فراهمـي زيـستي خـوراكي آن 100درصـد اسـت. جـذب گوارشي آن تحت تـاثير غـذا يـا زمـان مـصرف دارو قـرار نميگيرد. پيونـد پروتئينـي آن زيـاد و حـدود 96 درصـد ميباشد. دونپزيل در كبد بطور وسيع متابوليزه مـي شـود وتحت تاثير اثر عبور اوليه كبدي قرارمي گيرد. نيمـه عمـر حذف آن حدود 70 ساعت و زمان رسيدن به اوج غلظـت سرمي 3-4 ساعت ميباشد. حذف آن كليـوي و صـفراوي است.

هشدارها :

1- اين دار و در مـوارد اخـتلالات قلبـي – عروقـي نظيـر سندرم سينوس بيمار يا اختلالات هدايتي فـوق بطنـي و ســنكوپ، قرحــه گوارشــي يــا ســابقه آن، آســم و ســاير بيماريهاي مزمن انسدادي ريه، اخـتلال عملكـرد كبـد و سابقه تشنج بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

2- براي اطمينان از مصرف صحيح اين دار و و هـر داروي ديگر در بيماران دچار زوال عقل يـا اخـتلالات شـناختي، بايد حتي الامكـان مـصرف دارو تحـت نظـر فـرد ديگـري صورت گيرد.

عــوارض جــانبي:

بــياشــتهايي، خــستگي و ضــعف غيرعادي، بـي خـوابي، تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال و كرامـپ عضلاني و در برخي موارد رويا هاي غيرعادي، درد مفاصل، گيجـــي، ســـردرد، تكـــرر ادرار، افـــسردگي، ســـنكوپ، خوابآلودگي و خونريزي غيرعادي از عوارض جانبي ايـن دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف ايـن دارو بـا دارو هـاي آنتيكولينرژيك مـي توانـ دموجب مهـار اثـرات هـردو دارو شود. مصرف همزمـان ايـن دارو بـا دارو هـاي ضـد التهاب غيراستروئيدي ميتواند عوارض گوارشي بيشتري را در پي داشته باشد. 

تجويز دارو هاي كولينرژيك از جمله بتـانكول و همچنـين سوكسينيل كولين با دونپزيل ممكن است موجب تقويـت اثر اين داروها يا دونپزيل شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد دقيقاًمطابق دستور پزشك مصرف شـود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري نمود.

2- درصورت فراموش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو، از مـصرف آن نوبـت بايـد صـرفنظركرد و از دوبرابـر كـردن مصرف نوبت بعدي نيز خودداري نمود.

3- بيماران تحت درمان با ايـن دارو بايـد بطـور مرتـب و منظم به پزشك مراجعه كنند.

4- درصورت انجام هرگونه جراحي يا اعمال دندانپزشكي، بايد پزشك يا دندانپزشك را از مصرف اين دارو آگاه نمود.

5- درصورت بروز گيجي، خواب آلودگي، منگـي يـا عـدم تعادل، بيماران بايد احتياط كنند. 6- اين دارو بايد عصر ها مصرف شود ولي در صورت بـروز بيخوابي، ميتوان آن را در طي روز مصرف نمود.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان ابتدا 5 mg يك بـار در روز تجويز مـي شـود . پـس از 4-6 هفتـه در صـورت نيـاز ميتوان آن را تا 10 mg/day افزايش داد . ولي بايد توجه داشت كه با اين افزايش، احتمال بروز عوارض جانبي نيـز بيشتر ميشود. بيـشينه مقـدار مـصرف آن 10 mg/day است ولي در خانم هاي مسن با وزن بدن كم، نبايـد بـيش از 5 mg/day از دارو مصرف شود.

اشكال دارويي :

Tablet: 5, 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد