هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دوكساپرام(DOXAPRAM)

تعداد بازدید : 944

رده بارداری :B

موارد مصرف :

 دوكساپرام به عنوان محرك در درمـان ضعف تنفسي، تضعيف تنفسي پس از اعمال جراحي و يـا آپنهاي كه بـدليل مـصرف شـل كننـده هـا ي عـضلاني - اسـكلتي ايجـاد نـشده باشـد، نارسـايي حـاد تنفـسي در مبتلايان به بيماري انـسدادي مـزمن ريـوي و نيـز بـراي تحريك تنفس عميق بعد از اعمال جراحي به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو با تاثير بر گيرنده هاي شـيميائي كاروتيـد محيطـي موجـب تحريـك تـنفس و در نتيجـه افـزايش حجـم حيـاتي و افـزايش جزئـي تعـداد تـنفس ميگردد. به تدريج با افزايش ميـزان مـصرف دارو، مراكـز تنفس در بصل النخاع نيز تحريك شده كـه ايـن خـود بـه طور پيشرونده، ساير قسمت هاي مغـز و طنـاب نخـاغي را نيز تحريك ميكند.

 فارماكوكينتيك:

اثر دارو طي 20-40 ثانيه شروع شده و پس از 1-2 دقيقه به حـداكثر ميرسـد . اثـر دوكـساپرام 2 دقيقه به طول مي انجامد. حـدود 55% آن ازطريـق صفرا دفع ميگردد. موارد منـع مـصرف : دوكـساپرام در مـواردي چـون صدمات عروق مغزي، بيماري شريان كرونر، صـرع، ضـربه به سر، نارسايي قلبي، افزايش حادفشارخون، عدم كفايـت تنفسي بدلايلي از قبيل انسداد راه هـا ي هـوائي، ديـسپنه شديد، پنوموتوراكس، فلج عضلاني و نيز در بيمـاري هـا ي ريوي مثل آسم حاد نايژهاي، آمبوليـسم ريـوي، نارسـايي تنفسي ناشي از اختلالات عـضلاني – اسـكلتي و فيبـروز ريوي نبايد مصرف شود.

 هشدارها :

1- استفاده از دوكساپرام به منظور درمان آپنه در نوزادان، ممكن است عوارضي چون تحريك اعصاب مركزي، صـرع و احتمالاً زيادي فشارخون به همراه داشته باشد.

 2- چنانچه سرعت انفوزيون بيش از مقـدار توصـيه شـده باشد ممكن است باعث بروز هموليز شود.

 3- در برخي موارد مانند سابقه آسم نايژهاي، آريت ميقلبي يـا تاكيكـاردي شـديد، خيـز مغـزي، پركـاري تيروئيـد، فئوكروموسيتوم، عيب كار كبد يا كليه ها بايد بـا احتيـاط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 بروز عوارض قلبي – عروقي ماننـد درد قفسه سينه، ضربانات سريع يا نامنظم قلب و يا همـوليز و ترومبوفلبيت گزارش شده است.

 تــداخلهــاي دارويــي:

 تجــويز همزمــان داروهــاي مهاركننـده آنـزيم مونـوآمين اكـسيداز (MAO) شـامل فورازوليدون، و پروكارباز ين و نيز تركيبات مقلد سمپاتيك موجب تقويت اثرات تنگ كننده عروقي ايـن دارو هـا و يـا دوكساپرام ميگردد. مصرف تـوام محـرك هـا ي CNS بـا دوكساپرام نيز موجب تحريك اضـافي CNS خواهدشـد . مصرف همزمان هوشـبر هـا ي هيدروكربنـه نيـز بـا اثـرات دوكساپرام به دليل افزايش حساسيت ميوكارد به كـاتكول آمينها به وسيله اين تركيبات تداخل دارد.

نكات قابل توصيه:

1- در مصرف طولاني مـدت بهتـر اسـت محـل تزريـق را تغيير داد تـا از بـروز ترمبوفلبيـت يـا تحريكـات موضـعي جلوگيري شود.

 2- در طول دريافت دارو كنترل علائـم حيـاتي (قلبـي – عروقي) و ABG بيمار توصيه ميشود.

 مقدار مصرف:

به منظور درمان تضعيف تنفسي پـس از عمل جراحي، 0/5 mg/kg به صـورت تزريـق وريـدي تجويز ميشـود . ميـزان مـصرف در يـك تزريـق، نبايـداز 1/5 mg/kg تجاوز نمايد . درصورت نياز به تكرار مصرف، تجـويز دارو در فواصـل 5 دقيقـهاي صـورت ميگيـرد، تـا حداكثر مقدارمصرف به 2 mg/kg برسد.

 اشكال دارويي :

Injection: 100 mg/5 ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد