هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دوکسپین(DOXEPIN)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1900

موارد مصرف :

اين دارو براي درمان بيماري افسردگي تجويز ميشود.

مكانيسم اثر :

هرچندمكانيسم دقيق اثرضدافسردگي آن مــشخص نيــست ولــي ايــن دارو از گــروه داروهــاي ضدافسردگي سه حلقه اي بوده و ازطريـ ق مهـار برداشـت مجدد نوراپي نفرين و سروتونين توسط پايانه سلول عصبي پيش سيناپسي، غلظت سيناپسي آن را در دستگاه عصبي مركزي افزايش مي دهد. بنظر مي رسد كه باتداوم مـصرف اين دارو تغييراتي در سطح گيرنده ها ايجاد مـي شـود كـه تاحدودي اثرات ضدافسردگي اين دارو را توجيه ميكند.

فارماكوكينتيـك:

ايـن دارو جـذب خـوراكي سـريع و خوبي داشته و پيوندپروتئيني آن نيز بالا است . دوكسپين دركبد بطور وسيع متابوليزه شده و داراي اثر عبـور اوليـه نيز ميباشـد . شـروع اثـر ضدافـسردگي دارو پـس از 2-3 هفته ميباشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو نبايـد در دوران نقاهـت بلافاصله پس از سكته قلبي تجويز شود.

هشدارها:

درموارد زير با احتياط فراوان تجويز شود الكليسم حـاد، اخـتلالات دوقطبـي، اخـتلالات خـوني يـا گوارشي، اختلالات قلبي بـويژه در كودكـان و سـالمندان، زيادي فشار داخل كره چشم يا گلوكوم با زاويـه بـسته يـا اسـتعداد ابـتلاي بـه آن، عيـب عملكـرد كبـد، پركـاري تيروئيــد، هيپرتروفــي پروســتات، عيــب عملكــرد كليــه، اسكيزوفرني، حمـلات تـشنجي، حـساسيت بـه دارو هـا ي ضدافسردگي سه حلقه اي و احتباس ادرار.

عــوارض جــانبي:

خـشكي دهـان، يبوسـت، افـزايش فشارداخل كـره چـشم، اشـكال در ادرار كـردن، افـزايش اشتها و وزن، تهوع، سردرد، كـاهش فـشارخون وضـعيتي، اختلال ضربان قلب، خواب آلودگي، ضعف، خستگي، تـاري ديد، اغتـشاش شـعور، عـصبانيت يـا بيقـراري، لـرزش در اندامهـا ، تـداخل در فعاليـت جنـسي و اخـتلالات خـوني ازعوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف دارو هـاي حـاوي الكـل و ساير دارو هاي مضعف CNS همزمان با ايـن دارو ممكـن است موجب تضعيف شديد CNS شود . مصرف همزمـان اين دارو با دارو هاي ضدتيروئيد ممكن اسـت خطـر بـروز آگرانولوسيتوز را افزايش دهد . مصرف اين دارو همزمان بـا فنوتيازينها موجب افزايش اثرات تسكين بخـش و آنتـي كلينرژيـك هـر دو دارو و افـزايش خطـر ايجـاد حمـلات تشنجي ميتواند بشود . سـايمتيدين متابوليـسم دارو هـاي ضدافسردگي سه حلقه اي را مهاركرده و منجر به افزايش عـوارض سـمي آنهـا مـيشـود. ايـن دارو اثـرات كاهنـده فـشارخون كلونيـدين و گوانتيـدين را كـاهش مـيدهـد. درصـورت تزريـق داخـل نخـاعي متريزاميـد همزمـان بـا مصرف داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي ، احتمال بـروز حملات تشنجي افزايش مي يابد و بنابراين بايد 48 ساعت قبل و تا 24 ساعت پس از ميلوگرافي، مصرف دوكـسپين قطع شود . درصورت مصرف اين دارو همزمان با داروهـاي مهاركننــده MAO ازجملــه فورازوليــدون، پروكاربــازين وسلژيلين، احتمال برو ز موارد شديد فـشارخون وافـزايش دماي بدن و تحريـك شـديد CNS وجـود دارد . مـصرف همزمان دوكسپين با دارو هـاي مقلـد سـمپاتيك احتمـال پيدايش عوارض قلبي – عروقي را افزايش مـي دهـد . ايـن دارو از طريق كاهش آستانه تشنج با اثر دارو هاي ضدصرع مقابله ميكنـد . بعـضي از دارو هـا ي ضدصـرع وهمچنـين ريفامپين با افزايش ميزان متابوليسم دارو، اثرضدافسردگي آن را كاهش ميدهند.

نكات قابل توصيه :

1- از قطــع ناگهــاني مــصرف دارو بايــد پرهيــز شــود و درصورت نياز بايد با كاهش تدريجي مقدارمصرف و با نظر پزشك اين كار انجام شود.

2- در هفته هاي اول درمـان بـدليل افـزايش تمايـل بـه خودكشي، بيمار بايد تحت نظر باشد.

3- مصرف بيش از يك داروي ضدافسردگي در يك زمان توصيه نميشود.

4- براي شروع اثر ضدافسردگي ايـن دارو، حـداقل 1-6 هفته زمان لازم است.

5- دروه درمان با اين دارو بايد كامل شود و نبايـد آن را بيشتر از مقدار توصيه شده، مصرف نمود.

6- درصورت فرا موش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت چنـدنوبت در روز اسـت، بـه محـض بيادآوردن بايد مصرف شود ولي اگـر تقريباًزمـان مـصرف نوبت بعدي فرارسيده باشـد، ازمـصرف آن بايـد صـرفنظر نمود و نبايد مقدارمصرف بعدي را نيز دوبرابر كرد.

7- ازمصرف الكل وساير دارو ها، بـدون نظ رپزشـك، بايـد اجتناب نمود.

8- به دليل احتمال خواب آلـودگي، هنگـام راننـدگي يـا انجام كار هايي كه نياز به هوشياري دارنـد، بايـد احتيـاط نمود.

9- بــه دليــل احتمــال بروزســرگيجه و منگــي هنگــام برخاسـتن ناگهـاني از حالـت خوابيـده يـا نشـسته، بايـد احتياط كرد. 

10-بامــصرف ايــن دارو، ممكــن اســت خــشك ي دهــان بروزكند. درصورت تداوم آن براي بيش ازدوهفته بايـد بـا پزشك مشورت كرد.

11-احتمال بروز حـساسيت بـه نـور بامـصرف ايـن دارو وجود دارد . بنابراين، ازقرارگرفتن در معـرض نورمـستقيم آفتاب بايد پرهيز شود و يا از پوشـش ضـدآفتاب اسـتفاده نمود.

12-درصورت نياز به هرگونه اعمـال جراحـ ي يـا درمـان اضطراري، پزشك را از مصرف اين دارو بايد مطلع نمود.

13-درصــورت وجــود ســابقه مــصرف مهاركننــدههــاي MAO توسط بيمار، بايددوهفته پس از قطع مصرف آن، مصرف اين دارو شروع شود.

14-درصــورت ضــرورت مــصرف دارو هــاي مهاركننــده MAO و در افراد تحت درمان با اين دارو، بايـد يكهفتـه بعد از قطع مصرف دوكسپين، مصرف مهاركننده MAO شروع شود.

15-براي كاهش عوارض گوارشي بهتراست دارو را همراه غذا يا بلافاصله پس از آن مصرف نمود.

16- درمان سالمندان بايد با حداقل مقدارمـصرف شـروع شود، زيراافراد مسن به عوارض جانبي اين دارو حساس تـر هستند.

17-موارد احتياط در مور د بيمار بايد تا 3-7 روز پـس از قطع مصرف دارو كماكان موردتوجه قرارگيرند.

مقدار مصرف :

به عنوان ضدافسردگي در بزرگـسالان ابتدا 25 mg سـه بـار در روز تجـويز مـي شـود و سـپس برحسب نياز مقدارمصرف را (تاميزان قابل تحمل ) ميتوان بــه تــدريج افــزايش داد . بيــشينه مقدارمــصرف آن در بزرگــسالان در بيمــاران ســرپايي 150 mg/day و در بيمــاران بــستري 300 mg/day مــيباشــد. درصــورت شكايت بيمار از عـوارض خـواب آلـودگي ميتـوان مقـادير نگهدارنده دارو را بطور يكجا و آن هم شب موقع خواب به بيمار تجويز نمود.

اشكال دارويي :

Tablet: 10, 25 mg

Capsule: 10, 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد