هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دوكسوروبيسين - DOXORUBICIN

تعداد بازدید : 1124

موارد مـصرف :

دوكسوروبيـسين در درمـان لوسـمي لنفوسيتيك حاد، لوسمي ميلوبلاستيك حاد، كارسينوماي سلولهاي بينابيني بيضه، پستان، نوروبلاستوم، تخمـدان، تيروئيد، تومور ويلمز، ريه (بامنشاء نـايژه اي)، معـده، سـر وگردن، كبـد، گـردن رحـم، پروسـتات، انـدومتر، بيـضه،لنفومهاي هوچكيني، ساركوم بافـت هـاي نـرم و سـاركوم استخوان مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

دوكسوروبيسين به نظر ميرسد بـا اتـصال به DNA و مهار ساخت DNA و RNA ازطريق ايجـاد اختلال در ساختمان مولكـولي و ايجـاد ممانعـت فـضائي، عمل ميكند.

 فارماكوكينتيك:

دوكسوروبيسين از سد خوني - مغزي عبور نمي كند. اين دارو توسط كبد م تـابوليزه شـده و بـه متابوليت فعال تبديل مي گردد. دفـع آن عمـدتاً از طريـق صفرا است.

 عوارض جانبي :

 لكوپني يا عفونت، التهاب مخاط د هـان و التهاب مري از عوارض جانبي شايع دارو هستند.

 تداخلهاي دارويـي :

 مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا آلوپورينول يا كولشيسين تداخل دارد . مصرف همزمان آن با دانوروبيسين باعث افـزايش خطـر بـروز عـوارض قلبـي ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1 -دوكسوروبيسين نبايـد در بيمـاراني كـه قـبلاً مقـادير تجمعي كامل دوكسوروبيسين و دانوروبيـسين را دريافـت كرده اند، مصرف شود.

 2 -با مـصرف دوكسوروبيـسين در فواصـل يـك هفتـه اي ممكن است خطر عوارض جانبي قلبي و خوني كمتر شود.

 3 -دوكسوروبيسين را بايد بصورت تزريق وريدي آهـسته تجويز كـرد . بـه علـت تحريـك وريـد در محـل تزريـق و احتمال خطر بروز ترومبوفلبيت و نشت دارو به بافت هـاي اطراف رگ، انفوزيون وريدي دارو توصيه نميشود.

 4 -دوكسوروبيــسين موجــب نكــروز موضــعي بافــت هــا ميشود. به همين دليـل بـصورت عـضلاني يـا زيرجلـدي نبايد تزريق شود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: day /75-60 كه هـر 21 2 مقادير m/mg day /30-25 در دو 2 روز يكبار تكرار مي شود يـا m/mا سه روز متوالي كه هر 4-3 هفته تكرار مي شود بصورت وريدي تجويز ميگردد. day /30 كودكان: در سـه روز متـوالي، 2  مقدار m/mg هر چهار هفته يكبار تزريق وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

mg 50 , mg 10: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد