هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

داكسي سايكلين - DOXYCYCLINE

تعداد بازدید : 1763

رده بارداری : D

موارد مصرف :

اين دارو در درمـان برونـشيت مـزمن، عفونـتهـاي ناشـي از بروسـلا، كلاميـديا، ميكوپلاسـما و ريكتزيا و نيز در درمان آكنه ولگاريس و افوزيـون پلـورال ناشي از سيروز يا بيماري هاي بـدخيم مـصرف مـي شـود . دوكسيسيكلين دردرمان سيفليس، التهاب عفـوني لگـن، التهاب مزمن پروستات و سينوس نيزبه كار ميرود.

فارماكوكينتيك:

90-100درصد از راه خو راكي جـذب ميشود و غذا برجذب دارو تاثيري نـدارد . غلظـت سـرمي دارو 2-4 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد. پـس ازجذب، دارو در اغلـب بافـت هـا و مايعـات بـدن منتـشر ميشود. نيمه عمر دارو 12-22 ساعت اسـت و درصـورت عيب كار كليه تغييرچنداني نخواهدكرد . دفع دارو عمـدتاً كليوي است، اما از راه صفرا نيز دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در كودكان با سن كمتر از 12 سال و ابـتلاي بيمـار بـه لوپـوس اريتمـاتوز نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو به ندرت ممكن است موجب بروز حـساسيت به نورشود.

2- دوكسيسيكلين در بيماران مبتلا به عيـب كـار كليـه وكبد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، اسهال، عفونـت ثانويـه ناشي از ميكروارگانيسم هاي مقاوم و بندرت واكـنش هـا ي آلرژيك با مصرف اين دارو گزارش شـده اسـت . سـردرد و اختلالات بينايي ممكن است نشانه افـزايش فـشار داخـل جمجمه باشد.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا آنتياسيدها جذب آن را كاهش مي دهد. جـذب خـوراكي املاح آهن و تتراسـيكلين هـا درصـورت مـصرف همزمـان دودارو كــاهش مــييابــد. ســوكرالفات جــذب خــوراكي تتراسيكلينها را كاهش مي دهد. تتراسيكلينها درصـورت مصرف با دارو هاي خوراكي جلوگيري كننـده از بـا رداري، اثر اين دارو ها را ممكن اسـت كـاهش ده نـ د. متابوليـسم دوكسيسـيكلين در صـورت مـصرف دارو هـا ي ضد صـرع (كاربامازپين، فنوباربيتال، فني توئين و پيريميدون ) ممكن است افزايش و درنتيجه، غلظت سـرمي ايـن دارو كـاهش يابد.

 نكات قابل توصيه :

1- درصــورت نــاراحتي گوارشــي، دوكــسي ســيكلين را ميتوان با غذا يا شير مصرف كرد.

2- بيمار نبايد به مدت طولاني در معرض نـور آفتـاب يـا لامپهاي داراي اشعه ماورا بنفش قرارگيرد.

3- كپسول دوكسي سيكلين را بايد به طور كامل با مقـدار زيادي آب همراه با غذا درحال نشسته يا ايستاده بلعيـد و به مدت حداقل 30 دقيقه پس از مـصرف از درازكـشيدن خودداري نمود.

4- ازمصرف همزمان داروي آنتي اسيد، مكمل هاي حـاوي كلسيم و آهن، ملين هاي منيزيم و سديم بي كربنات طـي 1-3 ساعت پس از مصرف تتراسيكلين ها بايـد خـودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در روز اول درمان 200 ميليگـرم در يـك يا دو مقدار منقسم وس پس روزانه 100 ميليگـرم مـصرف ميشود. در درمان آكنه روزانه 50 ميليگـرم و بـه مـدت 6-12 روز يا بيشتر مصرف ميشود.

كودكان :

در كودكان با سن بيش از 8 سال و باوزن 45 كيلوگرم و كمتر، روز اول 4 mg/kg در يك يا دو مقـدار منقــسم و ســپس 2 mg/kg يــك بــار در روز مــصرف ميشود.

اشكال دارويي :

(Tablet: 100 mg (as Hyclate

(Capsule: 100 mg (as Monohydrate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد