هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دروپريدول(DROPERIDOL)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1018

رده بارداری : C

موارد مصرف :

دروپريدول براي ايجادآرامش وكنتـرل سريع وضعيت بيمار در اختلالات رواني نظير مانيـا و نيـز كنترل تهوع و استفراغ ناشي از شـيمي درمـاني و بعنـو ان داروي پيش بيهوشي به تنهايي و ياهمراه با دارو هاي ديگر نظير فنتانيـل و نيتـروس اكـسايد بـراي ايجـاد بيهوشـي عمومي به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

دروپريـدول اثرخـود را عمـدتاًبا انـسداد گيرندههاي دوپاميني درسيـستم اعـصاب مركـزي ايجـاد مينمايـد. ايـن دارو گيرنـدههـاي آلفـا-آدرنرژيـك را نيـز مهارمينمايد.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو پس از تزريق عضلاني كامل ميباشد. اثر دروپريدول 3-10 دقيقه بعد از تزريـق عضلاني ظـاهر مـي گـردد . سـريعاًدر بـدن توزيـع شـده و متابوليسم كبدي وسيعي دارد . نيمـه عمـر آن بـيش از 2 ساعت ميباشد. اثر تسكين بخش دارو حدود 2-4 سـاعت طــول ميكــشد. ايــن دارو از طريــق كليــه و صــفرا دفــع ميگردد.

موارد منع مصرف:

1- ايـن دارو درصـورت وجـود كـاهش پتاسـيم خـون، كاهش منيزيم خون، طولاني شـدن فاصـله QT در نـوار قلبي (كه از قبل وجود داشته باشد )، حساسيت بـه دارو و فئوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.

2- بيمــاران ســالخورده نــاتوان و افــرادي كــه بــشدت بيمارهستند، ممكن است به اثـرات كاهنـده فـشارخون و تــسكين بخــش ايــن دارو حــساس تــر باشــند. كــاهش مقدارمصرف در اين بيماران توصيه ميشود.

هشدارها:

اين دارو در بيمـاري هـاي قلبـي - عروقـي، پاركينسون، صرع، در صدمات كبدي و الكليسم حاد بايـد با احتياط فراوان به كار رود.

عوارض جانبي :

عـوارض خـارج هرمـي و ديـسكينزي ديررس، خواب آلودگي، كابوس شبانه، افسردگي، بي ثبـاتي خلقـي، بيخـوابي، اغتـشاش شـعور، كـاهش فـشارخون و تاكيكاردي و ضعف تنفسي (بامصرف مقادير بالا يا تداخل دارويي) بوسيله اين دارو ممكن است ايجادشـود . عـوارض خارج هرمي، خصوصاًواكنش هـاي ديـستونيك و آكـاتزي شـايعتــر و بـويژه در افــراد دچـار تيروئيــد سـمي بــروز مينمايند.

تـداخلهـاي دارويـي:

خطـر بـروز آريتمـي بطنـي درصورت مصرف همزمان بـا دارو هـاي آنتـي هيـستامين مانند ترفنـادين افـزايش مـي يابـد . داروهـاي خـواب آور و ضدهيجان اث ر تسكين بخش اين دارو را افزايش مي دهند. داروهايي نظير متوكلوپراميد و ليتيم عوارض خارج هرمي دروپريدول را افزايش ميدهند.

نكات قابل توصيه :

1- از مصرف فرآورده هاي حاوي الكل يا سـاير دارو هـاي مضعف CNS تا 24 سـاعت پـس از مـصرف دروپريـدول بايد خودداري شود.

2- از رانندگي يا كار با ماشين آلات تا 24 ساعت پـس از مصرف دروپريدول بايد خودداري نمود.

3- درصــورت مــصرف مخلــوط دروپريــدول و فنتاميــل (Droperidol compound) بايد وسايل احياي قلبـي - عروقـي - ريـوي و يـك آنتاگونيـست موادمخـدر بـراي معالجه آپنه احتمالي بيمار در دسترس باشد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان داروي كمك بيهوشي عمـومي و بيحسي موضعي 2/5-5 ميليگرم 30-60 دقيقـه قبـل از جراحي تزريق عـضلاني مـي شـود . بـراي القـاء بيهوشـي، 0/1-0/14 mg/kg از راه وريـدي تزريـق مـيشـود. بـه عنوان نگهدارنـده، 1/25-2/5 ميلـي گـرم تزريـق وريـدي ميشود. درصورت نياز به ايجاد اثر تسكينبخـش اضـافي، به عنوان داروي كمكي در ايجاد بيهوشي ناحيهاي ، 2/5-5 ميلـيگـرم از راه عـضلاني تزريـق مـيگـردد. بـه عنـوان پيــشگيري از تهــوع و اســتفراغ پــس از عمــل جراحــي، 7-20 mcg/kg از راه وريدي و به عنوان تسكين بخـش 1/25-5 ميليگرم 30-60 دقيقه قبل از روش تشخيـصي از راه عضلاني تزريق ميشود.

كودكان:

به عنوان داروي كمكي در بيهوشي عمـومي و بيحسي موضعي، 30-60 ،0/075-0/15 mg/kg دقيقـه قبل از جراحي تزريق عضلاني يا وريـدي مـي شـود . بـراي القاء بيهوشي، 0/075-0/15 mg/kg از راه وريدي تزريق ميشود.. براي پيشگيري از تهوع و استفراغ پـس از عمـل جراحي، 0/02-075 mg/kg از راه عـضلاني يـا وريـدي تزريق ميگردد. 

اشكال دارويي :

Injection: 25 mg/10 ml

Injection: (Droperidol Compound) 25 mg

/[Droperidol + 0.5 mg Fentanyl [as Citrate

10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد