هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دالتپارین سدیم(Dalteparin Sodium)

تعداد بازدید : 908

رده بارداری : B

موارد مصرف :

ايـن دارو بـراي پيـشگيري از ترومبـوز وريدهاي عمقـي (DVT) در بيمـاراني كـه تحـت عمـل جراحــي شــكمي قــرار مــي گيرنــد و در معــرض خطــر ترومبوآمبوليك هستند (و بيماراني كه سـن بـيش از 40 سال دا رند، چاق مي باشند و قـرار اسـت تحـت بيهوشـي عمـومي بـيش از 30 دقيقـه قـرار گيرنـد و داراي سـابقة DVT يا آمبولي ريوي هستند) مصرف مي شود.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو در همـوفيلي و ديگـر اختلالات خـونريزي دهنـده، ترومبوسـيتوپني، (از جملـه ســـابقة ترومبوســـيتوپني ناشـــي از هپـــارين )، زخـــم معده،خونريزي مغزي اخير، بالا بودن فشار خـون شـديد، بيماري شـديد كبـدي (از جملـه و اريـس مـري )، پـس از تروماي شديد يا جراحي اخير چشم يـا سيـستم عـصبي، اندوكارديت باكتريايي حاد، بي حسي نخاعي يا اپي دورال با مقادير درماني هپارين، حساسيت مفرط به هپارين نبايـد مصرف شود.

عـــوارض جـــانبي :

خـــونريزي، نكـــروز پوســـت، ترومبوسـيتوپني، افـزايش پتاسـيم خـون، واكـنشهـاي حساسيتي شديد ( از جمله تاول، آنژيوادم و آنافيلاكـسي )، استئوپوروز (بعد از مصرف طولاني ) از عوارض جانبي ايـن دارو مي باشد.

مقدار مصرف :

براي پيشگيري از ترومبـوز وريـدهاي عمقي در بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار مي گيرنـد ، در بيماران در معرض خطر متوسط ، از طريق تزريـق زيـ ر جلدي 2500 واحد يك تـا دو سـاعت قبـل از جراحـي و سپس 2500 واحد هر 24 ساعت به مدت 5 تـا 7 روز يـا طولانيتر و در بيماران در معرض خطر بـالا 2500 واحـد يك تا دو سـاعت قبـل از عمـل جراحـي و سـپس 2500 واحد 8-12 سـاعت بعـد (يـا 5000 واحـد شـب قبـل از جراحـي و سـپس 5000 واحـد در شـب بعـد) و سـپس 5000 واحــد هــر 24 ســاعت بــه مــدت 5 تــا 7 روز يــا طولانيتر (5 هفته در موارد تعـويض لگـن ) مـصرف مـي شود. در پيشگيري از ترومبوز وريـدهاي عمقـي از طريـق تزريق زير جلدي، 5000 واحد هر 24 ساعت مصرف مـي شود. در درمان ترومبوز وريدهاي عمقي و آمبولي ريـوي، از طريق تزريق ز ير جلدي به صورت مقدار واحد روزانه در بزرگسالان با وزن كمتر از 46 كيلوگرم 7500 واحـد، 46 تــا 56 كيلــوگرم 10,000 واحــد، 57 تــا 68 كيلــوگرم 12,500 واحد، 69 تا 82 كيلـوگرم 15,000 واحـد و 83 كيلوگرم و بالاتر 18,000 واحد همراه با درمان با داروهاي ضدانعقادي خـوراكي تـا هنگـا مي كـه غلظـت كمـپلكس پروترومبين در دامنة درماني قرار گيرد (معمولاً حداقل به مدت 5 روز9) مصرف مي شود. براي بيماران در معرض خطر بالاي خـونريزي بـه ترتيـب زير عمل شود دردرمان ترومبوز وريدهاي عمقي و آمبولي ريوي از طريق تزريق زير جلدي ، مقدار 200unit/kg (حداكثر 18,000 واحــد) بــه صــورت يــك مقــدار واحــد روزانــه (يــا 100units/kg دو بـار در روز در صـورت افـزايش خطـر خونريزي) همراه با داروهاي ضدانعقاد ي خوراكي تا زماني كه غلظت كمپلكس پروتـرومبين در دامنـه درمـاني قـرار گيرد (معمولاً حداقل به مدت 5 روز) مصرف مي شود.

توجه:

به منظور پيگيري وض عيت بيمار، باي د پس از يـك نوبت مصرف دارو، هر 3-4 ساعت از بيمـار خـونگيري بـه عمل آيد (غلظت توصيه شدة پلاسمايي براي آنتي فـاكتور 0/5-1unit/mL Xa مي باشد). براي رژيم درماني روزانه يك نوبت، احتياجي به پيگيري وضـعيت نبـوده و عمومـاً اين پيگيري براي رژيم دوبار در روز نيز ضروري نيست. براي درمان بيماري عروق كرونر ناپايدار، از طريـق تزريـق زيرجلدي، مقدار 120units/kg هر 12 ساعت (حـداكثر 10,000 واحد دو بار در روز ) بـه مـدت 5-8 روز مـصرف مي شود. بــراي جلــوگيري از لختــه شــدن Extracorporeal circuits، بايد به بروشور محصول مراجعه شود. بـراي درمـان بيمـاري عـروق كرونـر ناپايـدار، (از جملـه آنفاركتوس ميوكارد بدون ST-segment-elevation) از طريق تزريق زيرجلـدي، مقـدار 120unit/kg هـر 12 ساعت (حداكثر 10,000 واحد دو بار در روز ) به مدت تـا 8 روز مصرف مي شود . پس از 8 روز (در صورتي كه نيـاز به آنژيوگرافي يا revascularization باشد) براي زنـان با وزن كمتر از 80 كيلوگرم و مردان بـا وزن كمتـر از 70 كيلوگرم، 5000 واحد هر 12 ساعت و براي زنـان بـا وزن بالاي 80 كيلوگرم و مردان با وزن بـالاتر از 70 كيلـوگرم، 7500 واحد هر 12 سـاعت تـا روز انجـام عمليـات فـوق (حداكثر 45 روز) تزريق مي شود. 

اشكال دارويي :

, Injection : 10000 U/ml , 12500 U/ml

25000 U/ml , 7500 U/0.3 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد