هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دانترولن سديم (Dantrolene sodium)

شل كننده عضلاني اسكلتي

تعداد بازدید :892

موارد مصرف :

دانترولن در درمان اسپاسم و به عنوان داروي كمكــي در درمــان هيپرترمــي بــدخيم، ســندرم نورولپتيك بدخيم، كمبود فسفريلاز عضلات و رشد ناقص و ناهنجار عضلاني نوع Duchenne به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

دانتـرولن در آزادشـدن يـون كلـسيم از رتيكولوم ساركوپلاسميك دخالت كرده، از افزايش غلظـت يون كلسيم ميوپلاسم جلوگيري يا آن را كـاهش ميدهـد . با كاهش يون كلسيم، فعاليت مسير هـا ي كاتـابوليكي كـه همراه با سندرم بحران هيپرترمي بـدخيم اسـت، كـاهش مييابـد . دانتـرولن همچنـين بـه طـور مـستقيم بـر روي عضلات اسكلتي عمل كرده و ارتباط بين تحريك عـصبي انقباض را، ازطريق تد اخل بـا آزاد شـدن يـون كلـسيم از رتيكولوم ساركوپلاسميك، قطع كرده و انقبـاض عـضلاني ناشي از بازتاب هاي چنـد سيناپـسي و تـك سيناپـسي را كاهش ميدهد.

 فارماكوكينتيك:

متابوليـسم دانتـرولن كبـدي اسـت . نيمه عمر تزريق وريدي 4-8 ساعت و از راه خوراكي، 8/7 ساعت ميباشد. شـروع اثـر آن در اسپاسـم هـا ي ناشـي از اختلال نرون هاي حركتي، يك هفته بعد يا بيـشتر اسـت . دفع دارو كليوي است.

 موارد منع مـصرف :

دربيمـاري فعـال كبـدي مثـل هپاتيت يا سيروز به دليل افزايش خطر بـروز مـسموميت كبدي (مگر در درمان بحـران هيپرترمـي بـدخيم ) نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

1- درصورت بر وز هپاتيت يا آزمون هـا ي غيرطبيعـي كـار كبد، مصرف دارو قطع شود . درصورت نياز مجـدد بـه دارو پس از بازگشت علائم به حال عادي، بيمار بستري شده و درمان بامقادير كم شـروع و بـه تـدريج اضـافه مـي شـود . درصورت بروز هرگونه ناهنجـاري مجـدد در آزمـون هـا ي كبد، درمان بايد قطع شود.

 2- مصرف طولاني مدت مقادير ز يـاد در يكـدوره زمـاني ، خطر مسموميت كبد را بالا ميبرد.

 3- درصورت بروز اسهال شديد، مـصرف دارو قطـع شـود . اگر پس از شروع مجدد مصرف، اسهال شديد بـروز كـرد، ممكن است براي هميشه نياز به قطع دارو باشد.

 4- درعيب كار قلب، كبـد، ريـه، ميوپـاتي ، بيمـاري هـا ي عصبي-عضلاني كه منجر به اخـتلال تنفـسي مـي شـود و زنان بالاتر از 35 سال به ويژه زناني كه اسـتروژن مـصرف ميكنند به دليل افزايش خطر مسموميت كبدي، دارو بـا احتياط مصرف شود.

 5- درصورت بروز عوارضي مثل سرگيجه، خواب آلودگي يا منگي، اختلال بينايي يا ضعف عضلاني با احتياط مـصرف شود. ضمناً براي كاهش عوارض فـوق وتحريـك گوارشـي بايد درمان را ابتدا با مقادير كم شروع كرد و مقدار مصرف را تا حصول نتيجه مطلوب به تدريج افزايش داد.

 6- اگربعد از 45 روز پيـشرفتي در درمـان حاصـل نـشد، مصرف دارو بايد قطع شود.

 عوارض جانبي :

 اسهال شديد، ضعف تـنفس، سـرگيجه يا منگي، خواب آلودگي، احساس بدحالي يا بيماري، ضعف عضلاني، تهوع واستفراغ، خستگي غيرعادي، ادرار تيره يـا خوني، اغتشاش شعور، يبوست شـديد، تـشنج، درماتيـت حساسيتي، دفع مشكل ادرار، مـسموميت كبـدي، ضـعف مغــزي، فلبيــت وترشــحات درفــضاي مغــزي، فلبيــت و ترشحات در فضاي جنب يا پريكار ديت از عـوارض جـانبي شايع دارو هستند. تداخلهاي دارويـي : مـصرف همزمـان دانتـرولن بـا داروهاي مضعف CNS وساير دارو هاي سمي بـراي كبـد (درصورت مصرف طولاني مـدت ) باعـث تـشديد عـوارض جانبي دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- اگربيمار قادر به بلع كپسول نباشد، محتوي كپسول را با آب ميوه ياساير مايعات مخلوط و بلافاصله ميل نمايد.

 2- درتزريــق وريــدي، محلــول نبايــد بــه خــارج رگ و بافتهاي اطراف نـشت كنـد . چـون pH محلـول شـديداً قليايي است.

 مقدار مصرف:

 خوراكي بزرگسالان: درپيشگيري از بحـران هيپرترمـي بـدخيم 4-8 mg/kg/day درسه يا چهارمقدار منقسم براي 1-2 روز قبل از جراحي مصرف مي شود. آخرين مقدار مـصرف دارو بايد 3-4 ساعت قبـل از شـروع جراحـي و باحـداقل مقدار آب مصرف شود . براي ادامه درمان هيپرترمي، پـس از تزريق وريدي مقدار 4-8 mg/kg/day در چهار مقدار منقسم به مدت 1-3 روز مـصرف مـي شـود . بعنـوان ضـد اسپاسم ابتدا 25 ميليگرم يك بار در روز مصرف ميشـود كه هر 4-7 روز يكبـار، مقـدار 25 ميلـي گـرم بـه مقـدار مصرف تام روزانه اضافه مي شود تازماني كه پاسخ مناسـب درماني به دست آيد يا ايـن كـه بـه مقـدار مـصرف 100 ميليگرم چهار بار در روز برسد . درصورت امكـان، دارو در چهار مقدار منقسم در روز مصرف شود. كودكان: بـه عنـوان ضـد اسپاسـم، ابتـدا 0/5 mg/kg دوبــار در روز مــصرف مــيشــود كــه هــر 4-7 روز، 0/5 mg/kg به مقدار تام روزانه اضافه مي شود تـا زمـاني كه پاسخ درماني مناسب به دست آيد يا به مقدار مـصرف 3 mg/kg چهار بار در روز برسد . درصـورت امكـان، دارو در چهار مقدا ر منقسم در روز مـصرف شـود . در كودكـان مقادير بيش از 400 mg/day نبايد مصرف شود. تزريقي به عنوان داروي كمكي در پيشگيري از هيپرترمي بدخيم، 2/5 mg/kg از راه انفوزيون وريدي يـك سـاعت قبـل از بيهوشـي تجـويز مـيشـود. بـراي درمـان ابتـدا حـداقل 1 mg/kg به سرعت و به طور مـداوم انفوزيـون وريـدي ميشود كه تا فروكش كردن علائم بيماري و يارسيدن بـه مقدار تجمعي 10 mg/kg ادامه مي يابد. در صورت عـود علائم اين مقادير را ميتـوان تكـرار كـرد . در درمـان عـود هيپرترمــي بــدخيم، مقــادير اوليــه 2/5-3 mg/kg نيــز پيشنهاد شده است.

 اشكال دارويي :

Capsule: 25 mg

Powder For Injection: 20 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد