هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دیکلوفناک - Diclofenac

تعداد بازدید : 1137

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ديكلوفنـاك سـديم در درد و التهـاب ناشي از بيماري روماتيسمي شامل آرتريت جوانان و ديگر اختلالات عضلاني -اسكلتي، درد هاي بعد از جراحي و نيـز نقرس حاد به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

ديكلوفناك از مهاركنندههاي قوي آنـزيم سيكلواكسيژناز است . اين دارو همچنين پروستاگلا ندينها، پروستاسايكلين و ترومبوكسان را كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

ديكلوفنـاك از راه هـا ي خـوراكي يـا ركتوم به طول كامـل جـذب مـي گـردد . حـداكثر غلظـت سرمي 2 ساعت بعد از مصرف خـوراكي ايجـاد مـي شـود . اتــصال پروتئينــي دارو 99% بــوده، متابوليــتهــاي دارو غيرفعال بوده، و نيمه عمر آن 2 ساعت است . دارو عمـدتاً از راه ادرار دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

در بيماران حساس به ASA يـا ديگر دارو هاي NSAID و بيماران دچار پورفيري كبدي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- دربيماران دچار اختلالات كليوي، كبدي يا قلبـي، بـا احتياط و با حداقل ميزان ممكـن بـه كـار رود . در ضـمن وضعيت عملكرد كليه مرتباً كنترل گردد.

2- در بيماران دچار زخم معده فعال، از مصرف خودداري شود. همچنين بيماران باسابقه زخم، بهتر است از مـصرف اين دارو پرهيز نموده و در صورت بروز صـدمات معـدي - رودهاي، مصرف آن قطع گردد.

3- اين دارو در افراد پير و همچنـين افـرادي كـه سـابقه حمله آسم و حساسيتي دارند با احتياط مصرف شود.

4- طي 2 سال گذشته گزارشات متعددي از فلج ناشي از تزريق ديكلوفناك در كودكان زير 13 سال به مركز ثبت و بررسي عوارض جانبي داروها ارسال شده است.

عوارض جانبي :

عوارض گوارشي شامل تهوع، اسهال، و نيز گاهگاهي خونريزي يا زخم ممكن اسـت بـروز نمايـد . واكـنشهـاي آلرژيـك بـويژه آنژيـوادم، برونكواسپاسـم و بثورات جلدي و نيـز عوارضـي نظيـر سـرگيجه، سـردرد، اختلالات شنوايي (مانند وزوز گوش ) و دفع خون در ادرار ممكن است ايجاد گردد. طي 2 سال گذشته گزارشـات متعـددي از فلـج ناشـي از تزريق ديكلوفناك در كودك ان زير 13 سال به مركز ثبت و بررسي عوارض جانبي داروها ارسال شده است.

تــداخلهــاي دارويــي:

در مــصرف همزمــان بــا مهاركنندههاي آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين (ACE)، سبب مهـار اثـر ضدفـشار خـون ايـن دارو هـا گرديـده، و احتمالاً خطـر نارسـايي كليـوي وهيپركـالمي را افـزايش مــيدهــد. مــصرف داروهــاي ضــد ميكروبــي از دســته كينولونها همراه ديكلوفناك خطر بروز تـشنج را افـزايش ميدهد. خطر سميت كليوي در صورت مـصرف همزمـان سيكلوسپورين و ديكلوفناك افزايش مي يابد. دفع ليتيوم و نيز احتمالاً متوتركسات به وسيله اين دارو كـاهش يافتـه، سميت آنها افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- درسابقه زخـم معـده يـا اخـتلالات شـديد كبـدي بـا احتياط مصرف شود.

2- در محل تزريق ممكن است درد و گاهگـاهي صـدمات بافتي ايجاد گردد.

3- مصرف شياف ممكـن اسـت سـبب تحريـك موضـعي گردد. 4- شكل تزريقي اين دارو در كودكان زير 13 سـال نبايـد مصرف شود.

مقدار مصرف :

خــوراكي:

از راه خــوراكي 75-100 mg/day در 2-3 مقدار منقسم ترجيحاً بعد از غذا مصرف ميگردد.

 تزريقي:

تزريق در عمق عضلات سرين، در حالات حـاد و بعـد از جراحـي بـه ميـزان 75 mg/day (يكبـار و در حــالات شــديد دوبــار در روز ) و حــداكثر 2 روز انجــام ميشود. در كوليك حالب ها 75 ميليگرم تزريق مي شـود كه درصورت لزوم 30 دقيقه بعد تكرار ميگردد.

شياف:

بـه ميـزان 100 ميلـي گـرم و معمـولاً در شـب استعمال ميشود.

اشكال دارويي :

Delayed Release Tablet: 25 mg, 50 mg

Suppository: 50 mg, 100 mg

Injection: 75 mg/3 ml

Extended Release Tablet: 100 mg

Extended Release Capsule: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد