هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دیمرکاپرول - Dimercaprol

تعداد بازدید : 2822

رده بارداری : C

مـوارد مـصرف:

ايـن دارو در درمـان مـسموميت بـا آرسنيك، آنتيموان، بيسموت، طلا و جيوه مصرف ميشود. اين دارو همراه با EDTA در درمان مـسموميت حـاد بـا سرب نيز استفاده ميگردد. همچنين در درمان مسموميت حاد با جيوه در صورتي كه درمان طي 1-2 ساعت بعـد از مسموميت شروع شود، موثر است.

مكانيسم اثر :

ديمركاپرول بواسطه اتصال بـه آرسـنيك، طلا، سرب و جيوه ميتواند دفع آنها را تـسريع نمايـد . بـه دليل تمايل آر سنيك به ديمركاپرول، با مصرف اين دارو از وقفه در كار آنزيم هاي داراي گروه سولفيدريل، جلـوگيري ميشود. ديمركاپرول ممكـن اسـت آنـزيم هـاي مهارشـده توسط آرسنيك را نيز دوباره فعال كند.

فارماكوكينتيـــك:

حـــداكثر غلظـــت پلاســـمايي، ديمركاپرول نيم تا يك ساعت بعـد از تزريـق عـضلاني آن حاصل ميشود. نيمه عمر آن كوتاه اسـت و حـداكثر طـي 4 ساعت متابوليزه و دفع ميگردد.

مواردمنع مصرف :

اين دارو در بي كفايتي كبـدي بـه استثناي يرقان ناشي از آرسنيك ، در بي كفايتي كليه (مگر در شرايط خاص كه در آن صـورت دارو با يـد بـا احتيـاط كامل مصرف گردد )، در مـسموم يت بـا آهـن، كـادميوم و سلنيوم (كمپلكس دارو و فلز از خود فلـز بـه تنهـايي ، بـه ويژه براي كليـه هـا سـمي تـر اسـت ) و در مـسموميت بـا تركيبات جيوه آلـي ( اتـصال آن بـه دي مركـاپرول باعـث افزايش جذب مغزي ميگردد) نبايـد مـصرف گـردد . ايـن دارو همچنــين در افــرادي كــه بــه بــادام زمينــي و يــا محصولات آن حساسيت دارند، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درطول درمان دراز مدت ، تـب (واكنـشي كـه ظـاهراً مخصوص اطفال است ) ممكن است در 30درصد از اطفال بروز كند.

2- اين دارو در افراد مبتلا بـه كمبـود G6PD، در افـراد مسن، دوران بارداري و شيردهي و در بيمـاران مبـتلا بـه زيادي فشار خون بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عــوارض جــانبي:

بــالارفتن فــشار خــون همــراه بــا تاكيكاردي كـه بـه مقـدار مـصرف دارو بـستگي دارد ، از عوارض شايع اين دارو است . از عوارض ديگر مي تـوان بـه تهوع و استفراغ، سردرد و احساس سوزش در لب ها، دهان و گلو، اسپاسم پلك ها، ترشح بيني و دهان، احساس تنگي گلــو و ســينه، دردشــكم، درد و آبــسه در محــل تزريــق، اضطراب، ضعف و بيقراري اشاره نمود.

تداخلهاي دارويي :

اين دارو با فـرآورده هـاي حـاوي آهن در صورتي كه به طور همزمان مصرف گردند، تداخل دارد.

نكات قابل توصيه :

در طول درمان بـا ايـن دارو بايـد ادرار را قليايي نگهداشت، زيرا كمپلكس ديمركاپرول و فلز به راحتي در محيط اسيدي شكسته ميشود. ادرار قليايي، كليه ها را در مقابل اثرات سمي فلز حفظ ميكند.

مقدار مصرف :

تزريـق ديمركـاپرول بايـد بـه صـورت عميق و عضلاني باشد و درمـان هرچـه سـريعتر بـا سـاير سـاير روشهـاي درمـاني و يـا بـدون آنهـا آغـازگردد. در مسموميت خفيف با آرسنيك و طـلا، ابتـدا 2/5 mg/kg چهار بار در روز تزريق ميشود و سپس درمـان بـا همـين مقدار در روز سوم، دوبار در روز و سـپس يـك بـار در روز تا 10 روز ادامه مي يابد. در مسموميت شديد بـا طـلا و بـا آرسنيك، ابتدا 3 mg/kg هر چهارساعت به مـدت 2 روز تزريق ميشود و سپس درمان با همين مقدار در روز سوم، چهار بار در روز و سپ س يك تـا دو بـار در روز تـا 10 روز ادامه مي يابد. در درمان آنسفالوپاتي حاد ناشـي از سـرب، ابتدا 4 mg/kg به تنهـايي تزريـق مـي شـود و سـپس درمان با همين مقدار همراه با كلـ سيم ادتـات دي سـديم هر چهار ساعت ادامه مي يابد. در مسموميت هاي با شـدت كمتر، مقدار 3 mg/kg تجويز ميگردد. 

اشكال دارويي :

Injection: 300 mg/ 3 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد