هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اكوتيوفات (ECHOTHIOPHATE)

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :850

موارد مصرف :

 اكوتيوفات در درمان گلوكوم بـا زاويـه باز، انسداد مجراي خروجي مايع زلاليه، به دنبال برداشتن عنبيه، لوچي تطابقي همگرا، بعضي از انواع گلوكوم ثانويـه كه با التهاب مجموعه عنبيـه، جـسم مژگـاني و مـشيميههمراه نباشد، بويژه در گلوكوم بعد از جراحي آب مرواريد ، مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اكوتيوفات يـك مهاركننـده قـوي آنـزيم پسودوكولين اسـتراز و مهاركننـده نـسبي آنـزيم كـولين استراز با اثر طولاني ميباشد. با مهار اين آنزيم كـه روز هـا تا هفته ها طول مي كشد، باعث ايجاد تنگي مردمك و فلج تطابقي چشم ميشود.

 فارماكوكينتيك:

در كمتر از يكساعت پـس از مـصرف موضعي در چشم، مردمك تنگ ميشود. اين اثر به مـدت چندين روز تا 4 هفته ادامه مييابد. اثركاهش فشار داخل چشم پـس از گذشـت 4-8 سـاعت از مـصرف دارو قابـل تشخيص است و طي 24 ساعت به اوج خود مي رسد. اين اثر به مدت چندين روز تا 4 هفته ادامه مييابد.

 موارد منع مصرف :

اين دارو در التهاب عنبيه، جـسم مژگاني و مشيميه ، گلوكوم با زاويه بسته قبل از برداشـتن عنبيه يا در بيماران مبـتلا بـه گلوكـوم بـا زاويـه باريـك، حساسيت به داروهاي كولينرژيك طولاني اثر ضدگل وكوم، گلوكوم همراه بـا التهـاب عنبيـه و جـسم مژگـاني نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود تحريكپذيري زياد عصب واگ، آسم نـايژ ه اي، اخـتلالات اسپاسـمي گوارشـي، قرحـه گوارشـي، كمـي فـشارخون، بــراديكــاردي، ســابقه انفــاركتوس ميوكــارد، صــرع، پاركينسون، انسداد مجراي ادراري و ساير اختلالاتـي كـه ممكن است بـه اثـرات ناشـي از افـزايش تحريـك پـذيري عصب واگ پاسخ نامطلوبي دهند.

 2- به دليل سميت، مصرف دارو بايد محدود بـه بيمـاران مبتلا به گلوكو م با زاويه باز يا گلوكوم هاي مزمن شود كـه توسط ساير داروها كنترل نمي شوند.

 عوارض جانبي :

 سـردرد، خـستگي عـضلاني، افـزايش فعاليت (دركودكان مبتلا بـه سـندرم داون )، گرگرفتگـي، براديكاردي، اشك ريـزش، سـوزش چـشم، تـاري ديـد،حساسيت به نور، اسپاسم تطابقي، تك انهاي عـضله پلـك، قرمـزي و ضـخيم شـدن ملتحمـه، اسـهال، كرامـپهـاي شكمي، افزايش ترشح بزاق ، تهوع، استفراغ و تكرر ادرار از عوارض اين دارو ميباشد.

 تداخلهاي دارويي :

تجـويز همزمـان بـا ادروفونيـوم، نئوســتيگمين، پيريدوســتيگمين و ســاير داروهــايي كــه فعاليت سيستم كولينرژيك را افزايش مي دهنـد، موجـب تشديد اثرات فارماكولوژيك اين دارو ميشود. مصرف ايـن دارو به ه مراه سوكسينيل كولين موجب بروز آپنه طولاني مدت و كلاپس قلبي-عروقي ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- به دليل ايجاد تاري ديد، هنگـام مـصرف ايـن دارو از رانندگي در شب و انجام كار ها در نور كم بايـد خـودداري شود.

 2- درصورت استفاده از سـاي ر قطـره هـاي چـشمي، بايـد حداقل 5 دقيقه بين مصرف دو دارو فاصله باشد.

 3- بعد از چكاندن قطره چشمي، پلك هـا را نبايـد بـر بـر روي هم فشار داد و حتي الامكان بايـد از پلـك زدن زيـاد خودداري كرد.

 مقدار مصرف :

اين دارو در درمـان گلوكـوم 2 بـار در روز استفاده ميشود. در بعضي بيماران مصرف يك بـار در روز يا حتي يـك روز در ميـا ن نيـز كفايـت مـي كنـد . در تشخيص لـوچي تطـابقي همگـرا ، يـك قطـره از محلـول 0/125درصد دارو هنگام خواب در هر دو چـشم چكانـده ميشود و اين عمل به مدت 2 يا 3 هفته ادامـه مـي يابـد . اگر لوچي از نوع تطابقي باشد ، طـي چنـد سـاعت پاسـخ مطلوب شروع ميشود. براي درمـان ايـن بيمـاري ، مقـدار مورد استفاده براي تشخيص به يك روز در ميان يـك بـار از محلــول 0/125درصــد يــا روزي يكبــار از محلــول 0/06درصد كاهش مي يابـد . بـا پيـشرفت درمـان ، مقـدار مصرف را مي تـوان كـاهش داد . حـداكثر مقـدار مـصرف توصيه شده، روزي يكبار از محلول 0/125 درصد است.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops:0.06%, 0.125%, 0.25%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد