هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ادروفونيوم کلرايد(EDROPHONIUM CHLORIDE)

تعداد بازدید : 1554

موارد مصرف :

اين فـرآورده بـراي تـشخيص افتراقـي مياستني گراو، عامل كمكـي در ارزيـابي نيـاز درمـاني در بيماران متبلا به مياستني گرا و، ارزيـابي درمـان اورژانـس درحمـلات مياسـتنيك مـصرف مـيشـود. ايـن فـرآورده همچنين به عنوان آنتاگونيست كورار براي برگـشت مهـار عصب – عضله ناشي از يك كورار، توبوكورارين يا گالامين و به عنوان عامل كمكي در درمان ضعف تنفسي ناشـي از مصرف زياد كورار بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو از هيدروليزشدن استيل كـولين توسط استيل كولين استراز جلوگيري ميكند و درنتيجـه انتقال تكانه هاي عصبي از محل اتصال عـصب – عـضله را تسهيل مينمايد.

فارماكوكينتيك:

بعد از تزريق داخل وريدي، اثـر ايـن دارو در كمتر از يك دقيقه ظاهر ميشود و 4-20 دقيقـه به طو ل مي انجامد و بعد از تزريق داخل عضلاني، اثر ايـن دارو در طي 2-10 دقيقه شروع ميشود و 10-40 دقيقـه به طول ميانجامد.

هشدارها :

1- براي بيماران مبتلا به آسم، صرع، براديكاردي، انسداد كرونري، واگوتوني، هيپرتيروئيديسم، آريتمي قلبي يا زخم گوارشي، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- درصورت استفاده به عنوان آنتاگونيـست شـل كننـده عضلاني غيردپلاريزان، تا بهبودي كامل و برقراري تـنفس طبيعي، استفاده از تهويه مكانيكي ضروري است.

3- بدليل خطر آريتمي قلبي بـه صـورت براديكـاردي، و بلوك دهليزي – بطني توصـيه مـي شـود كـه آتـروپين و اپينفرين در دسترس باشد.

تداخلهاي دارويي :

اثـر انـسداد عـصبي – عـضلاني ناشي از آمينوگليكوزيد هاي سيـستميك، سـاير دارو هـا ي آنتيكولين استراز و سوكسينيل كولين را تشديد ميكند. اين دارو ا ثر دارو هاي آنتي كولينرژيـك را كـاهش ميدهـد . گلوكوكورتيكوئيدها اثر آنتي كولين اسـتراز را كـاهش مـي دهند. منيزيم به علت اثر مستقيم مهاري بر عـضلات اثـر تركيبات آنتيكولين استراز را كاهش ميدهد.

عوارض جانبي :

آريتمي، افت فشارخون، كـاهش بـازده قلبي، بلوك گره دهليزي بطني، تشنج، اختلال در تكلـم، سرگيجه، سردرد و كاهش هشياري، واكنش هاي آلرژيك، اسهال و كرامپ هاي شكمي، فلج عضلات تنفسي، اسپاسم حنجره، اخـتلال در تـنفس از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

عدم پاسخ دهـي بـه آنتـي كـولين استرازها ممكن است در بعضي بيماران مشاهده شـود . در چنين مواردي، بيمار بايد به دقت تحت مراقبت قرارگيـرد و ممكن است كمك تنفسي م وردنياز باشد . مقدار مـصرف بايد كاهش يابد يا مـصرف قطـع شـود تـا بيمـار مجـدداً حساس شود.

مقدار مصرف :

تشخيص افتراقي مياستني گراو

بزرگسالان

تزريق داخـل وريـدي :

10 mg از دارو را در داخـل يـك سرنگ با سرسوزن IV وارد نموده و سپس 2 mg از دارو طي 15-30 ثانيه تزريق شود . سرسوزن در محـل تزريـق نگه داشته شود . اگر بعداز 45 ثانيه پاسخي ايجاد نـشد، 8 ميليگرم ديگر تزريق شود. اگر واكنشهاي كلينرژيك بعد از تزريــق 2 mg اتفــاق افتــاد، آزمــون متوقــف شــود و 5 ميليگرم آتروپين داخل وريد تزريق شود. بعد از 30 دقيقه آزمون دومرتبه تكرار شود. تزريق داخل عضلاني : 10 ميليگرم داخل عضلاني تزريـق شود. درصورت مشاهده واكنش هاي كلينرژيك، بايـد بعـد از 30 دقيقه 2 ميليگرم ديگر داخل عضلاني تزريق نمود.

كودكان

تزريق داخل وريدي :

دوز توتال 0/1 mg/kg ميباشد كه يك پنجم آن در ابتدا تزريق شده ومابقي درصـورت عـدم بروز واكنش جانبي 30 ثانيه بعـد تزريـق مـي گـردد . دوز توتال براي نوزادان 0/5 ميليگرم ميباشد. تزريـق داخـل عضلاني: براي كودكـان بـا وزن كمتـر از 34 كيلـوگرم، 2 ميليگرم و براي كودكان با وزن بـيش از 34 كيلـوگرم، 5 ميليگرم تزريق شود . براي نـوزادان 0/5-1 ميلـي گـرم از دارو از راه عضلاني يا زيرجلدي توصيه ميشـود . 2 تـا 10 دقيقه بين تزريق و بروز واكنش زمان تاخير وجود دارد.

ارزيابي نياز درماني در بيماران مياستني گراو :

1-2 ميليگرم يك ساعت بعد از مـصرف خـوراكي داروي مورد مصرف داخل وريد تزريق شود . اگر درمان مياسـتني گراو ناكافي بوده باشـد تـسكين سـريع علايـم بـا تزريـق ادروفونيــوم حاصــل مــيشــود. حــال آنكــه اگــر بحــران كولينرژيك مطرح باشـد در اينـصورت در نتيجـه تزريـق ادروفونيوم علائم بطور موقتي تشديد خواهندشد.

آزمون ادروفونيوم در موارد اورژانـس :

وقتـي يك بيمار دچار وقفه تنفسي شد، ابتدا بايـد فـوراً تـنفس بيمـار را كنتـرل كـرد. درصـورت تـنفس كـافي، آزمـون ادروفونيوم را نبايد انجام داد . اگـر بيمـار كلينرژيـك بـود، ادروفونيوم افـزايش ترشـحات د هـا ني – حلقـي و ضـعف بيشتر عـضلات تنفـسي را موجـب مـي شـود . اگـر بيمـار مياستنيك بود، آزمون به طور واضح موجب بهبود تـنفس ميشـود و بيمـار مـي توانـ د تزريـق داخـل وريـدي يـك آنتيكولين استراز طولاني اثر را دريافت كنـد . ابتـدا بايـد يك ميليگرم داخل وريدي تزريق شود و پاسخ قبلـي بـه دقت مشاهده شود . اگر بعد از يك دقيقه حال بيمار بـدتر نشد، 1 ميليگرم ديگر تزريق شود . اگـر بعـد از تزريـق 2 ميليگرم هيچ بهبودي در تنفس حاصل نشد، مصرف همه داروهاي آنتي كوليناستراز بايد قطع شود و تنفس بايد بـا تراكئوستومي و تنفس مصنوعي كنترل گردد.

آنتاگونيست كورار :

10 ميليگـرم بـه طـور آهـسته داخـل وريـدي و در طـي 30-45 ثانيـه تزريـق شـود تـا واكنشهاي كلينرژيك ظاهر شود . درصورت نيـاز، تزريـق تكرار شود. حداكثر مقدار مصرف 40 ميليگرم است.

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد