هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

انالاپريــل(ENALAPRIL)

قلب و عروق

تعداد بازدید :943

رده بارداری : D

مـوارد مــصرف:

ايـن دارو در درمـان زيـادي اوليـه فشارخون به عنوان داروي كمكي نارسايي احتقاني قلـب، پيشگيري از نارسايي علامتي قلب ي و ايـسكمي كرونـر در بيماران مبـتلا بـه اخـتلال عملكـرد بطـن چـپ، مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

جــذب گوارشــي انالاپريــل حــدود 60درصد است . اين دارو پس از متابوليسم، بـه متابوليـت فعال تبديل ميشود. اثر دارو پس از يك سـاعت شـروع و پس از 4-6 ساعت به اوج خودمي رسد. اين دارو به ميزان 60درصــد از راه كليــه و 33 درصــد از راه مــدفوع دفــع ميشود.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو در بيمـاري كليـوي - عروقي و تنگي آئورت نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود سابقه آنژيوادم، زيادي پتاسيم خون، تنگي شـريان كليـه، پيوندكليه و عيب كار كليه.

2- دربيماراني كه تحت رژيـم غـذايي شـديداً كـم نمـك قرارداشته يا دياليز مي شـوند، كـاهش ناگهـاني درميـزان آنژيوتانسين II به علت مصرف دارو هاي مهاركننده آنـزيم مبدل آنژيوتانسين ، ممكن است سبب كـاهش ناگهـاني و شديدفشارخون شود . عـلاوه بـراين خطـر نارسـايي كليـ ه ناشــي ازمــصرف دارو هــاي مهاركننــده آنــزيم مبــدل آنژيوتانسين دربيمـاراني كـه سـديم و حجـم خـون آنهـا كاهش يافته يادر بيماراني كه مبتلا به نارسـايي احتقـاني قلب هستند، افزايش مييابد.

3- درطــول درمــان زيــادي فــشارخون بــا كاپتوپريــل، اندازهگيري فشارخون در فواصل منظم ضروري است.

عوارض جانبي :

كاهش فـشارخون، سـرگيجه، سـردرد، تهوع (وگاهي استفراغ )، كرامپ عـضلاني، خـشكي مـداوم دهان، ناراحتي گلو، تغييرات صدا و حس چشايي، التهـاب مخاط دهان، سوء هاضمه، دردشكم، عيب كاركليه، افزايش تاسيم خون، آنژيوادم، كهير، بثورات جلدي و حـساسيت مفرط واختلالا ت خوني بامصرف ايـن دارو گـزارش شـده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي بيهوش كننده، اثركاهنـده فـشارخون را افـزايش ميدهد. مصرف همزمان اين دارو با دارو هـاي ضـد التهاب غيراستروئيدي ممكن است اثـر پـائين آورنـده فـشارخون انالاپريل را كاهش داده و خطر نارسايي كليه افزايش يابد . درصورت مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا سيكلوسـپورين، خطربروز زيادي پتاسيم خون افزايش مي يابـد . درصـورت مصرف همزمان انالاپريل بادارو هاي مدر نگهدارنده پتاسيم ومكملهاي پتاسيم، احتمال بـروز زيـادي پتاسـيم خـون وجود دارد . همچنين دارو هاي مـدر ممكـن اسـت سـبب افزايش اثر كاهنده فشارخون، انالاپريـل شـوند . درصـورت مصرف همزمان ليتيم با انالاپريل، دفع ليتيم كاهش يافته و غلظت آن در پلاسما افزايش مي يابـد . مـصرف همزمـان الكل ودارو هاي مدر با انالاپريل ممكن است سبب تـشديد اثرات كاهنده فشارخون شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي درصورت احساس بهبودي بايـد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف آن ممكن است تـاآخر عمر ضروري باشد.

3- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

4- طي مصرف اين دارو، رعايت رژيم غذايي ومحـدوديت مصرف سديم اهميت دارد.

5- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريبــاً زمــان مــصرف نوبــت بعــدي فرارســيده باشــد . دراينصورت مقدارمصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان پائين آورنـده فـشارخون، ابتـدا 5 ميليگرم يكبار در روز مصرف ميشودكه درصـورت نيـاز پس از 1 يا 2 هفته براساس پاسخ بيمار تنظيم مي گـردد . مقدارمـــصرف نگهدارنـــده 10-40 mg/day بـــصورت مقدارواحد يادر 2 مقدار منقسم ميباشد. بـراي بيمـاراني كه به علت د رمان قبلي با دارو هاي مدر، سديم و آب بدن آنها كاهش يافته، بيماراني كه درمان بـا دارو هـاي مـدر را ادامه مي دهند يا بيماراني كه نارسايي كليوي دارند، مقدار اوليه 2/5 ميليگرم بايدتجويز شود. براي كنترل فشارخون اين بيماران حداقل 2 ساعت پس از مصرف مقدار اوليه (و يك ساعت ديگر پـس از تثبيـت فـشارخون ) بايـد تحـت كنترل باشند. درنارسايي احتقاني قلب، ابتدا مقدار 2/5 ميليگرم يك يا دوبار در روز مصرف ميشود. سپس مقدارمـصرف پـس از 1-2 هفته براساس پاسخ باليني تنظيم مـي گـردد . مقـدار مـصرف نگهدارنـده 5-40 mg/day اسـت كـه بـصورت مقدارواحد يـا در 2 مقـدار منقـسم مـصرف مـي شـود . در اختلال عملكرد بطن چـپ، 2/5 ميلـي گـرم 2 بـار در روز تاحداكثر 20 mg/day برحـسب تحمـل بيمـار مـصرف ميشود. هنگام تجويز مقدار اوليـه، بيمـار بايـد بـه مـدت حداقل 2 ساعت پس از مصرف دارو و يـك سـاعت ديگـر پس از تثبيت فشارخون تحت نظـارت باشـد . در بيمـاران مبتلا به كاهش سديم خون (كمتر از 130 mEq) يـا در مــوارد كــاهش كراتــي نــين ســرم بــه ميــزان كمتــر از 1/6 mg/dL، مصرف مقدار اوليه 2/5 ميليگرم يكبـار در روز توصيه ميشود. بيشينه مقدارمصرف در بزرگسالان تا 40 mg/day است. 

اشكال دارويي :

Tablet: 5 mg, 20 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد