هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

انفلوران(ENFLURANE)

داروهای بیهوشی

تعداد بازدید :1226

رده بارداری : B

موارد مصرف :

انفلوران بعنوان بيهـوش كننـده بـراي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود. انفلوران همچنين با مقادير مصرف كم به عنوان مكمـل بيهوشـي عمـومي در طول زايمان در عمل جراحي سـزارين و زايمـان واژينـال مصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) انفلوران هنگام مص رف با اكسيژن 1/68% و هنگام مـصرف با نيتروزاكسايد هفتاددرصد، 0/57% است. ضـريب توزيـع خون به گاز آن 1/91 است . شروع بيهوشي با آن سـريع و طي 7-10 دقيقه بروز ميكند. تاحدود 2/4% مقدارمصرف آن در كبد متابوليزه ميشـود . حدود 80درصد آن به صورت تغيير نيافته از طريق ريه هـا دفع ميشود. اثر اين دارو به سرعت شروع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود هيپرترمي بدخيم يا سابقه ابتلا به آن و در افراد مستعد نبايد مـصرف شـود . مصرف اين دارو در نارسايي شديد كليه ممنوع است.

هشدارها :

1- انفلوران با غلظت هـاي بيهـوش كننـده ممكـن اسـت باعث شل شدن رحـم شـده و همچنـين پاسـخ رحـم بـه داروهاي اكسيتوسيك را كاهش دهد.

2- ســطوح عميــقتــر بيهوشــي بــا انفلــوران، بخــصوص درحضور تـنفس بـيش از حـدممكن اسـت باعـث ايجـاد فعاليتهاي تشنجي در الكتروآنسفالوگرام شود.

3- اين دارو شديداًموجب تضعيف عملكرد قلب و دستگاه تنفس ميشود.

4- تضعيف عـضله ق لـب توسـط ايـن دارو ممكـن اسـت موجب افت برون ده قلبـي و كـاهش فـشارخون شـرياني گردد.

5- در افراد حساس به هوشبر هاي هالوژنه، ممكـن اسـت سميت كبدي ايجاد نمايد.

6- اين دارو در موارد عيب كار كبد يـا يرقـان يـا آسـيب شديد كبدي در اثر تماس قبلي با انفلوران بايد با احتيـاط فراوان مصرف شود.

7- اين دارو بايد توسط متخصصين بيهوشـي بكـار رود و سايل لازم جهت احياي قلبي -تنفـسي بايـد در دسـترس باشند. درطول مصرف دارو، بررسي وضعيت تنفسي بيمـار توصيه ميشود.

تداخلهاي دارويي :

انفلـوران بـا آمينوگليكوزيـدهـا، خون حاوي تركيبات ضدانعقاد سيترات (درصورت انتقـال مقادير زياد خون )، عوامل مهاركننده عـصبي – عـضلاني، كاتكل آمـين هـا (دوپـامين، اپـي نفـرين، نـوراپي نفـرين )، پليميكسينها و لوودوپا تـداخل دارد . ايزونيازيـد ممكـن است باعث افزايش توليد متابوليت هاي فلورايد از انفلـوران كه بالقوه نفروتوكسيك هستند، شود.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت مصرف انفلوران براي ادامه بيهوشي، توصـيه ميشود مقدار آن بتدريج افزايش يابد.

2- درصورت استفاده از تنفس مكانيكي، براي جلـوگيري از خطربروز تـشنج و يـا تحريـك CNS از تـنفس بـيش ازحد بايد خودداري شود.

3- انفلوران به دليل طول اثر كوتاه خود هيچگونه اثـرات ضددردي قابل توجهي بعـد از جراحـي ايجـاد نمـي كنـد . بنابراين برخلاف ساير بيهوش كننـده هـا ممكـن اسـت بـه مصرف يك داروي ضد درد بعد از پايان جراحي نياز باشد.

4- تا 24 ساعت پس از بيهوشي، هنگام رانندگي يا كار با ماشينآلاتي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

5- تا 24 ساعت پس از بيهوشي، از مصرف فـرآورده هـاي حاوي الكل يا ساير دارو هاي مضعف CNS بايد خودداري نمود.

6- درصورت مصرف براي القاي بيهوشي، توصيه ميشـود كه غلظت داده به آهستگي يعني 0/5درصد در هرچند بار تنفس، افزايش يابد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــراي القــاء بيهوشــي در جراحــي هــا مقدارمصرف دارو بايد براي هر بيمار جداگانه تعيين شود . به عنوان ادامه دهنده بيهوشـي 0/5-3 درصـد اسنتـشاق ميشود. به عنوان داروي همراه در اعمال جراحي زنـان – زايمـان 0/5-1 درصـد و بـراي زايمـان واژينـال 0/25-1 درصـد استنـشاق مـيشـود. حـداكثر مقـدار مـصرف در بزرگسالان براي القـاء بيهوشـي 4/5% و بـه عنـوان ادامـه دهنده بيهوشي 3% است. كودكان: مقدار مصرف دارو در كودكان بايـد بـراي هـر بيمار به طور جداگانه تعيين شود.

اشكال دارويي :

For Inhalation

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد