هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

انوكساپارين(ENOXAPARIN)

تعداد بازدید : 32642

رده بارداری : C

موارد مصرف :

انوكـساپارين در پيـشگيري و درمـان ترومبوز وريدهاي عمقي و ترومبوآمبولي ريوي، جلوگيري از انعقاد خون در گردش خون خـارج بـدن طـي جراحـي قلب و روش هاي دياليز، به عنوان داروي كمكي در درمان آنژين ناپايدار، آمبولي شرياني محيطي و كاهش خطر بروز ترومبـوز مغـزي و مـرگ در بيمـاراني كـه دچـار حملـه پيشرونده شديد و ناگهاني مي شوند، مصرف مي شود. اين دارو همچنـين بـه عنـوان پيـشگيري در اعمـال جراحـي ارتوپدي و جراحي عمومي به كار ميرود.

مـوارد منـع مـصرف:

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه هموفيلي و ساير اخـتلالات خـوني، كمـي پلاكـت خـون، قرحه گوارشي، خونر يزي اخير مغزي، زيادي شديد فـشار خون، بيماري شديد كبد، آنوريسم، نارسايي كليه، پـس از صدمات شديد يا جراحي اخير بر روي چـشم يـا سيـستم عصبي، اندوكارديت حاد باكتريايي، بـي حـسي نخـاعي يـا اپيدورال با مقادير درماني هپارين و حساسيت شـديد بـه هپارين، موارد تهديد به سقط و خ ونريزي عروق مغز نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي :

خونريزي، نكروز پوست، كمـي پلاكـت خون، افزايش پتاسيم خون ، واكـنش هـاي حـساسيتي (از جمله كهير، آنژيوادم و آنافيلاكسي ) ، پوكي استخوان پـس از مصرف طولاني اين دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف :

براي پيـشگيري از ترومبـوز وريـدهاي عمقي به ويژه در بيماراني كه تحـت عمـل جراحـي قـرار ميگيرند، از طريق تزريق زيرجلدي در بيماران در معرض خطر متوسـط، 20 ميلـي گـرم (2000 واحـد ) تقريبـاً 2 ساعت قبـل از جراحـي و سـپس 20 ميلـي گـرم (2000 واحد) هر 24 ساعت به مدت 7-10 روز مصرف مي شـود .در بيمـاران در معـرض خطـر شـديد (بـه عنـوان مثـال جراحيهاي ارتوپديك ) 40 ميلي گـرم (4000 واحـد )12 ساعت قبـل از جراحـي وسـپس 40 ميلـي گـرم (4000 واحد) هر 24 ساعت به مدت 7-10 روز تزريق مي شـود . براي پيشگيري از ترومبوز وريدهاي عمقي در بيماراني كه تحت عمـل جراحـي قـرار نمـي گيرنـد ، از طريـق تزريـق زيرجلدي 40 ميلي گرم (4000 واحد ) هر 24 ساعت بـه مدت حداقل 6 روز (حداكثر 14 روز ) تا هنگامي كه بيمار بتواند تحرك مجدد خود را بـه دسـت آورد ، مـصرف مـي شود. در درمان ترومبوز وريدهاي عمقي يا آمبولي ريـوي ، از طريق تزريق زيرجلـدي 150units/kg) 1/5mg/kg) هـر 24 سـاعت و معمـولاً بـه مـدت حـداقل 5 روز (و تـا هنگـامي كـه پاسـخ ضـدانعقادي مناسـب بـا اسـتفاده از داروهاي ضدانعقاد خوراكي تثبيت شود ) مصرف مي شود . در درمـان آنـژين ناپايـدار و انفـاركتوس ميوكـارد بـدون ST-segement elevation، از طريق تزريق زيرجلدي 100units/kg) 1mg/kg) هر 12 ساعت معمولاً بـراي 2-8 روز (حداقل 2 روز ) مصرف مي شود . براي استفاده از انوكــساپارين بــه منظــور جلــوگيري از ايجــاد لختــه در extracorporeal circuits بايد بـه بروشـور ايـن دارو مراجعه كنيد

اشكال دارويي :

Injection : 20 mg/ml, 40 mg/ml , 60

mg/ml , 80 mg/ml , 100 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد