هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

افـدرين(EPHEDRINE)

تعداد بازدید : 2174

رده بارداری : C

موارد مصرف :

افـدرين بـراي درمـان علامتـي آسـم نـايژهاي و انـسداد برگـشت پـذير راههـاي تنفـسي، رفـع احتقان بيني يا محرك سيـستم عـصبي مركـزي مـصرف مــيشــود. بعــلاوه، ايــن دارو بــراي برگردانــدن كــاهش فشارخون ناشي از بيحسي نخاعي يا اپيدورال نيز بـصورت آهسته انفوزيون ميشود.

مكانيسم اثر :

افدرين يك مقلد سمپاتيك است كـه بـه طـور مـستقيم و غيرمـستقيم برگيرنـدههـاي آلفـا و بتـا آدرنرژيك اثر ميكند. اين دارو با تحريك گيرنده هاي بتـا دو آدرنرژيك، ع ضلات صـاف نـايژه را شـل مـي كنـد و بـا برطرف نمودن اسپاسم حفيـف نـايژه، ظرفيـت حيـاتي را افزايش ميدهد وعمل تهويه را بهبود مي بخشد. بعلاوه، بـا تحريــك گيرنــدههــاي آلفــا و بتــا آدرنرژيــك و افــزايش آزادسازي نوراپي نفرين از اعصاب سمپاتيك باعث افـزايش فشارخون سيستولي و دياستولي و افزايش بـرون ده قبلـي ميگردد.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم دارو كبدي است و پـس از تزريق عضلاني يا زيرجلدي به سرعت جذب ميشود. دفع دارو كليوي است . اثر دارو 10-20 دقيقـه پـس از تزريـق داخل عضلاني شروع 30-60 دقيقه پس از تجويز 25-50 ميليگرم ميماند.

هشدارها :

1- اين دا رو درصورت وجود بيماري هاي قلبـي – عروقـي شامل آنژين صدري، آريتمي قلبي، نارسايي عروق كرونـر، پركاري تيروئيد، ديابت، بيماري ايـسكمي قلبـي، افـزايش فشارخون، نقص عملكرد كليوي بايـد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

2- اين دارو در مقايسه با ساير محـرك هـا ي گيرنـده بتـا دوآدرنرژيك عوارض جانبي بيشتري دارد و به دليل بـروز آريتمي و ساير عوارض جانبي، كمتر مناسب است . از ايـن رو، حتيالامكان بايد از مصرف اين دارو خودداري گردد.

3- درصـورت وجـود هيپرتروفـي پروسـتات مـصرف دارو ممكن است باعث احتباس ادرار شود.

4- تداخل دارو با مهاركنندههاي م ونوآمين اكسيد از نظر باليني اهميت فراوان دارد.

5- دفع دارو و متابوليت هاي آن در صورت اسيد ي شـدن ادرار افزايش و با قليايي شدن ادرار كاهش مييابد.

عـوارض جـانبي:

آريتمـي، تـاكي كـاردي، اضـطراب، آريتمي، خشك ي زبان، بيقراري، بياشـتهايي ، درد آنـژين، انقبـاض عروقـي و افـزايش فـشارخون، گـشا دي عـروق و كاهش فشارخون، سردرد، احتباس ادراري، لرزش، تعريـق و بيخوابي از عوارض شايع افدرين ميباشند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان كلروفـرم، يـا هالوتان با افدرين ممكن است خطر آريتمي شديد بطنـي را به ويژه در بيماران داراي سابقه بيماري قلبـي افـزايش دهد. مصرف ه مزمان اين دارو با مـسدد هـا ي بتـا ممكـن است با اثر گشادكنندگي بـرونش افـدرين مقابلـه نمايـد . مصرف همزمان افدرين با مسدد هاي بتا ممكـن اسـت بـا خطر افزايش فشارخون و برادي كاردي شديد بـا احتمـال ايـست قلـب همـراه باشـد. مـصرف همزمـان افـدرين بـا مهاركنندههـا ي منـوآمين اكـسيداز مم كـن اسـت اثـرات تحريك قلبـي – عروقـي افـدرين را در نتيجـه آزادشـدن كاتكولامينها طولاني و تشديد نمايد . مصرف همزمان اين دارو با گليكوزيد هاي ديژيتال ممكن است خطـر آريتمـي قلبي را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه:

1- بـراي بـه حـداقل رسـانيدن احتمـال بيخـوابي، دارو چندين ساعت قبل از خواب مصرف شود. 

2- درصـورت سـابقه حـساسيت نـسبت بـه مقلـد هـاي سمپاتيك يا وجود بيماري هاي قلبي – عروقي اين دارو با احتياط مصرف شود.

3- مـصرف همزمـان دارو بـا مـسددهـاي بتاآدرنرژيـك، كدئين، گليكوزيد هاي ديژيتال، مهاركنندههـا ي منـوآمين اكسيداز و دارو هاي ضد افسردگي سـه حلقـه اي بايـد بـا احتياط صورت پذيرد.

مقدار مصرف :

براي معكـوس نمـودن كـاهش فـشار خــون ناشــي از بيحــسي نخــاعي يــا اپيــدورال مقــدار 3 mg/ml دارو بصورت انفوزيون آهـسته وريـدي تجـويز ميشود. تجـويز دارو درصـو رت لـزوم مـي توانـد هـر 3-4 دقيقه به ميزان 3-6 ميليگرم تا حـداكثر 30 ميلـي گـر م تكرار شود . براي رفع انسداد برگشت پذير راه هاي تنفـسي 15-60 ميليگرم از دارو سه بار در روز بـراي بزرگـسالان تجويز ميگردد. براي كودكان تاسن يكسال 7/5 ميليگرم سه بار در روز . 1-5 سالگي 15 ميليگرم سه بـار در روز و براي اطفـال 6-12 سـاله 30 ميلـي گـرم سـه بـار در روز تجويز ميگردد.

اشكال دارويي :

(Injection: 50 mg/ml (as Ephedrine HCl

(Injection: 50 mg/ml (as Ephedrine Sulfate

(Tablet: 20 mg (as Ephedrine HCl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد