هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اپي روبيسين - EPIRUBICIN

تعداد بازدید : 1323

موارد مصرف :

اپي روبيسين در درمان سرطان سـينه، مثانه، ميلوم مولتيپل، لنفوم ها، لوسمي هاي حاد، سـرطان رحم، تخمدان، پروستات و دس تگاه گوارش مـصرف شـده است.

 مكانيسم اثر :

 اپيروبيسين از دسته آنتـي بيوتيـك هـاي ضدسرطان است و احتمالاً از طريق اتصال به DNA مانع ساخت اسيدهاي هستهاي ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 اپيروبيسين توسـط كبـد متـابوليزه شده و عمدتاً از طريق صفرا دفع مي شود. نيمه عمـر دارو 40-30 ساعت است و از سد خـوني – مغـزي نيـز عبـور نميكند.

 عوارض جانبي :

 لكوپني يا عفونت، التهاب مخاط د هـان و التهاب ريوي از عوارض جانبي شايع دارو هستند.

 تداخلهاي دارويي:

ايــن دارو بــا آلوپورينــول، كولشيسين، ساير دارو هاي تضعيف كننده مغـز اسـتخوان، راديوتراپي و دانوروبيسين تداخل دارد.

 نكات قابل توصيه:

1 -اپيروبيسين نبايد در بيماراني كه قبلاً مقادير تجمعي كامل اپي روبيسين و دانوروبيـسين را دريافـت كـرد ه انـد، مصرف شود.

 2 -با مصرف اپي روبيسين در فواصل يك هفتهاي ممكـن است خطر عوارض جانبي قلبي و خوني كمتر شود.

 3 -اپيروبيسين را بايـد بـصور ت تزريـق وريـدي آهـسته تجويز كـرد . بـه علـت تحريـك وريـد در محـل تزريـق و احتمال خطر بروز ترومبوفلبيت و نشت دارو به بافت هـاي اطراف رگ، انفوزيون وريدي دارو توصيه نميشود.

 4 -اپي روبيسين موجب نكروز موضعي بافت ها مـي شـود . به همين دليل بصورت عضلاني يا زيرجلدي نبايد تزريـق شود.

 مقدار مصرف :

 اپي روبيسين بـه مقـدار 135 2 m/mg  براي سه روز متوالي هـر 2 هر 3 هفته يكبار يا 45m/mg 3 هفتــه يكبــار مــصرف مــي شــود. مقــدار مــصرف تــام  اپيروبيسين نبايد ازm/g1  2بيشتر شود.

 اشكال دارويي :

mg 50 , mg 10: Injection

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد