هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ارگوتامین سی-ERGOTAMINE – C

تعداد بازدید : 2336

رده بارداری : X

موارد مـصرف :

تركيـب ارگوتـامين و كـافئين بـراي درمان سردرد هاي عروقي، مانند حمـلات حـاد ميگـرن و ياانواع ميگرن كه به ساير دارو هاي ضددرد پاسخ نميدهد، استفاده ميگردد. فارماكوكينتيك: جـذب ارگوتـامين آهـسته و ناكامـل است، اماكافئين جذب آن را تسهيل ميكنـد . متابوليـسم آن احتمالاً كبدي است و نيمه عمر آن در حدود 2 ساعت است. دفع آن از صفرا است . كافئين به خوبي و به سهولت از مجراي گوارش جذب و در تمام قسمت هاي بدن انتشار مييابـد . متابوليـسم آن كبـدي اسـت و راه دفـع آن نيـز كليوي است.

مــوارد منــع مــصرف:

ايـن دارو در صـورت انجـام آنژيوپلاستي، جراحي عروق بويژه شريان و زيادي شديد و غيرقابل كنترل فشارخون نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيمــاري شــريان كرونــر، انــژين صــدري (غيرپايــدار يــا وازواسپاستيك)، عيب كار كبد، بيمـاري عـروق محيطـي، كهير شديد بويژه اگر همراه با بيماري كبدي باشد و عيب كار كليه، اضطراب، بيماري شديد قلب، قرحـه گوارشـي و بيخوابي.

عوارض جانبي :

بيحسي و گزگز انگشتان دست، پـا يـا صورت، گرفتگي عضلاني، خـارش پوسـت، درد در ناحيـه بازو، سرد شدن يا رنگ پريدگي دست ها يا پا ها، اسـهال و سرگيجه، تهوع يا استفراغ از عوارض جانبي دارو هستند. تداخلهاي دارويي : مصرف همزمـان آلكالوئيـد هـا ي ارگو يا دارو هاي تنـگ كننـده عـروق ممكـن اسـت باعـث ايسكمي عروق محيطي و گـانگرن شـود . اسـتعمال زيـاد دخانيات همراه با ارگوتـامين ممكـن اسـت موجـب بـروز ايسكمي عروق محيطي گردد . به دليل داشتن كـافئين در اين فرآورده مصرف همزمـان بـا سـاير دارو هـا ي محـرك CNS موجـب تحريـك بـيش ازحـد CNS مـيگـردد. مصرف همزمان ليتيم همراه با كافئين ممكن اسـت دفـع ادراري ليتيم را افزايش داده و اثـر درمـاني آن را كـاهش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف دارو با شـروع اولـين علائـم حملـه ميگرنـي بيشترين اثر را دارد.

2- به بيمـار توصـيه مـي شـود پـس از مـصرف دارو بـه مدت 1-2 ساعت دراتاق تاريك استراحت نمايد.

3- از استعمال دخانيات بايد خودداري شود.

4- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

5- در صورتي كـه مـصرف مقـادير معمـول سـبب رفـع سردرد نشود، بايد به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

يك يا دوقـرص در شـروع حملـه مـصرف ميشود و سپس هر 30 دقيقه تاحداكثر 6 قـرص مـصرف ميشود. درصورت نياز به مقدار اضـافي درصـورت تحمـل مقدارمصرف اوليه، مقدار شروع در حملات بعـدي ممكـن است افزايش يابد. حداكثر مقدار شروع 3 قرص ميباشد.

كودكان:

بـه عنـوان كنتـرل سـردرد هـا ي عروقـي، در كودكان 6-12 سال، ابتدا يـك قـرص مـصرف مـي شـود . مقدار مصرف را ميتوان براي يك يا دو نوبت ديگـر تكـرار نمود.

اشكال دارويي :

+ Tablet: Ergotamine Tartrate 1 mg

Caffeing 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد