هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ارگوتامین تارترات(ERGOTAMINE TARTRATE)

تعداد بازدید : 1224

رده بارداری : X

موارد مصرف :

اين دارو در درمان سردرد هاي عروقـي مانندميگرن و سردردهاي خوشهاي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

جـذب دارو از راه خـوراكي آهـسته است. پيوند دارو به پروتئين هاي پلاسما بسيار زياد اسـت . متابوليـسم ايـن دارو كبـدي اسـت. نيمـه عمـر دارو 2/7 سـاعت بـوده و اثـر آن پـس از 1-2 سـاعت بـه حـداكثر ميرسد. دفع دارو از راه مدفوع صورت ميگيرد.

مــوارد منــع مــصرف:

ايـن دارو در صـورت انجـام آنژيوپلاستي، جراحي عروق بويژه شريان و زيادي شديد و غيرقابل كنترل فشارخون نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود بيمــاري شــريان كرونــر، انــژين صــدري (غيرپايــدار يــا وازواسپاستيك)، عيب كار كليه، بيماري عـروق محيطـي، كهير شديد بـويژه اگـر همـراه بـا بيمـاري كبـدي باشـد، عفونت و عيب كار كليه.

عوارض جانبي :

بيحسي و گزگز انگشتان دست، پـا يـا صورت، گرفتگي عضلاني، خـارش پوسـت، درد در ناحيـه بازو، سرد شدن يا رنگ پريدگي دست ها يا پا ها، اسـهال و سرگيجه، تهوع يـا اسـتفراغ ، و خيـز از عـوارض ايـن دارو هستند.

تداخلهای دارويي :

مصرف همزمـان آلكالوئيـدهـاي ارگـو، داروهـاي منقـبض كننـده عـروق و محلـولهـاي بيحسكننده حاوي مواد منقبض كننده عروق با ايـن دارو ممكن است سبب انقباض بيش از حـد عـروق و گـانگرن شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

2- براي دستيابي به نتيجه مطلوب، بيمار بايـد بـا بـروز اولين علامت حمله ميگرني دارو را مصرف نمايد و حداقل به مدت 2 ساعت در يـك اتـاق آرام و تاريـك اسـتراحت نمايد.

3- در صورتي كـه مـصرف مقـادير معمـول سـبب رفـع سردرد نشود، بايد به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي كنترل سردرد عروقـي، 2 ميلـي گـرم ازدارو در شروع حمله از طريق زيرزباني مصرف مـي شـود . در صـورت نيـاز، ميتـوان هـر 30 دقيقـه مقدارمـصرف را تاحداكثر 6 mg/day در روز تكرار نمود.

اشكال دارويي :

Sublingual Tablet: 2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد