هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اريترومايـسين (ERYTHROMYCIN)

ضد باکتری

تعداد بازدید :1080

موارد مـصرف :

اريترومايـسين بـه عنـوان جـايگزين پني سيلينها در بيماراني كـه بـه ايـن دارو هـا حـساسيت مفرط دارند، مصرف ميشود. همچنين، اريترومايـسين در درمان آنتريت ناشـي از كامپليوبـاكتر، پنومـوني، بيمـاري لژيونر، سيفليس ، التهاب مزمن پروستات، آكنه ولگاريس و براي پيشگيري از ديفتري و سياه سرفه مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشـود ، امـا در برابـر اسـيدمعده ناپايداراسـت . فراهمـي زيستي اين دارو بسته به نوع استر آن 30-65درصد است . پس از جذب به طور گسترده در بافـت هـا ومايعـات بـدن منتشر ميشود. متابوليسم آن كبدي ودفع آن نيز عمـدتاً ازطريــق ترشــح در صــفرا اســت . اوج غلظــت ســرمي اريترومايسين بسته به نوع اسـتر آن 2-4 سـاعت پـس از مصرف خـوراكي حاصـل مـي شـود . نيمـه عمـر ايـن دارو 1/5-2 ساعت است كه درصورت عيب كـار كليـه ممكـن است تا 5 ساعت نيز افزايش يابد.

 هشدارها:

 در صورت ابتلاي بيمار به نارسايي كبدي يـا كليوي، تاكي كاردي بطنـي و پـورفيري بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 تهوع، اسـتفراغ، احـساس نـاراحتي در شكم، اسهال، كهير، بثورات جلـدي و سـاير واكـنش هـا ي آلرژيك، كاهش برگـشت پـذير قـدرت شـنوايي درصـورت مصرف مقادير زياددارو، يرقان انسدادي و عوارض قلبي بـا مصرف اين دارو گزارش شدهاند.

 تداخلهـاي دارويـي :

 غلظـت سـرمي ديـسوپيراميد درصورت مصرف همزمان با اريترومايسين افزايش مي يابد و ممكن است موجب بروز مسموميت و آريتمي شود . اثـر وارفارين درصورت مصرف همزمان با اريترومايسين ممكن است افزايش يابد . اريترومايسين متابوليـسم كاربامـازپين، بروموكريپتين، تئوفيلين و سيكلوسپورين را مهار مي كنـد و ممكن است موجب افزايش غلظت سـرمي ايـن دارو هـا گـردد. اريترومايـسين متابوليـسم ترفنـادين را نيـز مهـار ميكند و خطر بروز آ ريتمي در بيمار را افزايش مـي دهـد (ازمصرف همزمان اين دو دارو بايد خـودداري كـرد ). اثـر ديگوكــسين برقلــب درصــورت مــصرف همزمــان بــا اريترومايسين ممكن است افـزايش يابـد . غلظـت سـرمي اريترومايسين توسط سايمت يدين افزايش مـي يابـد و ايـن موضوع احتمال بروز عوارض جانبي ومسموميت، بـه ويـژه ناشنوايي ناشي از اريترومايسين را افزايش ميدهد.

 نكات قابل توصيه :

 اريترومايسين و مشتقات خـوراكي آن را بهتر است با معده خالي مصرف كرد، اما در صـورت بروز تحريك گوارشي ميتوان دارو را با غذا مصرف نمود.

 مقدار مصرف :

خوراكي بزرگسالان: مقدار مصرف ايـن دارو از راه خـوراكي در بزرگسالان و كودكان با سن بـيش از 8 سـال، 250-500 ميليگرم هر 6 سـاعت يـا 0/5-1 گـرم هـر 12 سـاعت و حداكثر تا 4 g/day در عفونت هاي شديد ميباشد. مقدار مصرف اريترومايسين در درمـان مراحـل اوليـه سـيفليس 500 ميليگرم هر 6 ساعت براي مدت 14 روز مـي باشـد . در عفونت كلاميـديايي تناسـلي و عفونـت غيرگ ونوكـوكي پيشابراه 500 ميليگرم هر 6 ساعت بـراي 7 روز مـصرف ميشود. كودكان: اين دارو در كودكان با سن كمتر از 2 سال بـه مقدار 125 ميليگرم هر 6 ساعت ودر كودكان 2-8 سـال به مقدار 250 ميليگرم هـر 6 سـاعت مـصرف مـي شـود . مقدار مصرف درعفونت هاي شديد ممكن است تـا دوبرابـر افزايش يابد. تزريقي در عفونـــتهـــاي شـــديد، در بزرگـــسالان وكودكـــان 50 mg/kg/day از راه انفوزيون پيوسـته وريـدي يـا در مقادير منقسم هر 6 ساعت تزريق ميشود. در عفونت هاي خفيـف، 25 mg/kg/day انفوزيـون وريـدي مـيشـود. مقــدار مــصرف در نــوزادان 30-45 mg/kg/day در 3 مقدار منقسم ميباشد.

اشكال دارويي :

Chewable Tablet: 200 mg

Tablet: 200 mg, 400 mg, (as (Ethylsuccinat

Powder For Suspention: 200 mg/5 ml (as (Ethylsuccin

Powder For Injection: 1 g (as (Lactobionate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد