هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اریترومایسین موضعی(ERYTHROMYCIN TOPICAL)

تعداد بازدید : 1232

موارد مصرف :

اين فرآورده براي درمان موضعي آكنـه ولگاريس و پيـشگيري و درمـان عفونـت هـاي سـطحي و چركزاي پوستي به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

اثر موضعي اين دارو در كـاهش ضـايعات التهــابي در آكنــه ولگــاريس احتمــالاً مربــوط بــه اثــر ضدميكروبي آن در كاهش رشد پروپيوني بـاكتريوم آكنـه ميباشد.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در صـورت حـساسيت مفرط به هريك از اجزاء فرآورده، نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي :

قرمزي، پوسته پوسته شـدن، سـوزش، تحريك چشم، دردناك شدن موضـع، خـشكي، خـارش و چرب شدن پوست و كهير از عوارض جانبي ايـن فـرآورده هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين فـرآورده بـا داروهاي مـورد مـصرف در درمـان آكنـه و فـرآورده هـاي موضعي حاوي الكل باعث تشديد اثر تحريكي اين دارو هـا بـر پوسـت مـيشـود. مـصرف كليندامايـسين همـراه بـا اريترومايسين موجب بروز اثـر آنتاگونيـس تي بـين دو دارو ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو براي مصرف خارجي است، ازتمـاس آن بـا چشمها، د هان، مجاري بيني و ساير غشا هاي مخاطي بايد خودداري شود.

2- مصرف آنتي بيوتيكها ممكن است منجر به افزايش رشد قارج ها و باكتري هاي مقاوم و درنيتجه بـروز عفونـت ثانويه شود.

3- فرآورده ژل موضعي به صورت ژل بنزوئيل پراكسايد و يك بسته پودر اريترومايسين ميباشـد . قبـل از تحويـل دارو به بيمار بايد 3 ميليليتر اتانول به پودر اريترومايسين افزوده و مخلوط به شـدت تكـان داده شـود تـا دارو حـل گردد. سپس اين محلول را بايد به ژل افـزود و هـم زد تـا يكنواحـت شـود. فـرآورده از ايـن پـس بايـد در يخچـال نگهداري شود.

مقدار مصرف :

فرآورده صبح و عصر روي محل مـورد نظر ماليده شود . توصيه ميشـود قبـل ازمـصرف، مو ضـع مورد نظر به طـو ر كامـل بـا آب گـرم و صـابون شـسته و خشك شود.

اشكال دارويي :

%Gel: 2

%Topical Solution: 2%, 4

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد