هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسمولول(ESMOLOL)

تعداد بازدید : 2592

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اسمولول بـراي كنتـرل سـريع وكوتـاه مدت ضربان بطنـي در بيمـاران مبـتلا بـه فيبريلاسـيون دهليزي يا فلوتر دهليزي در شرايط قبل از عمـل، پـس از عمل يا ساير موارد اورژانس مصرف ميشود. اين دارو براي درمان تاكي كـاردي پـس از جراحـي و همچنـين درمـان زيادي فشارخون كه در حين عمل جراحي بروز مي نمايد، مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو اثـرات آگون يـستي واسـطه هـاي شيميايي عصبي سمپاتيك را از طريق رقابت براي اتـصال به جايگاه هاي گيرنده، مسدود مي نمايـد . ايـن دارو بطـور اختصاصي گيرنده هاي بتا -يك در بافـت قلبـي را مـسدود مـيكنـد. اثـرات ضـدآريتمي ايـن دارو ناشـي از انـسداد تحريك آدرنرژيك پتانسيلهاي ضربانساز قلبي است.

فارماكوكينتيـك:

ايـن دارو بـه ميـزان 55درصـد بـه پروتئينهاي پلاسما پيوند مي يابد. اسمولول، به سرعت در سلولهاي قرمز خون هيدروليز ميشـود . نيمـه عمـر دارو حدود 9 دقيقه است . اثر دارو پس از قطـع انفوزيـون، بـه مدت 10-20 دقيقه باقي مي مانـد و ايـن دارو عمـدتاً بـه شكل متابوليت از طريق كليه دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در نارسايي قلبي، شوك كارديوژنيـــك، انـــسداد درجـــه 2 يـــا 3 گـــره AV و براديكاردي سينوسي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زيد بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود سـابقه آلـرژي يـا آسـم برونـشي، آمفيـزم يـا برونـشيت غيرآلرژنيك، نارسايي احتقاني قلبي و ديابت.

2- اندازه گيري فشارخون، ثبت نوار قلبـي و انـدازه گيـري ضربان قلب، در طول مصرف دارو ضروري است. عوارض جانبي : اغتـشاش شـعور، قرمـزي يـا تـورم در محـل تزريـق، كـاهش گـردش خـون محيطـي وكـاهش فشارخون بامصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

اسـمولول ممكـن اسـت علائـم كــاهش قنــدخون از قبيــل افــزايش در ضــربان نــبض و فــشارخون، در صــورت مــصرف همزمــان بــا دارو هــاي ضدديابت يا انسولين را بپوشاند . درصـورت قطـع مـصرف مهاركننــدههــاي آمينواكــسيداز ماننــد فورازوليــدون، پروكاربـازين و سـلژيلين. زيـادي قابـل توجـه فـشارخون ممكن اسـت بـروز نمايـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي مقلد سمپاتيك با اثـر محـرك بتـا - آدرنرژيـك، ممكن است سبب مهار اثـرات درمـاني هـر دو دارو شـود . مصرف همزمان آمينوفيلين يا تئوفيلين با اين دارو ممكن است منجر به مهار دوطرفه اثرات درماني داروها شود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بـه عنـوان ضـدآريتمي، از راه انفوزيـون وريدي، 0/05 mg/kg/min به مدت يك دقيقه و سپس 0/05 mg/kg/min براي چهاردقيقه مصرف ميشود. در درمان تاكي كاردي و زيادي فشارخون، ابتدا از راه وريـدي 0/25-0/5 mg/kg طــــي يــــك دقيقــــه و ســــپس 0/05 mg/kg/min براي چهار دقيقه تزريق ميشود.

كودكـان:

بـه عنـوان ضـدآريتمي (فـوق بطنـي) از راه انفوزيون وريدي 0/05 mg/kg/min مصرف ميشود كه هر 10 دقيقه تا حداكثر 0/3 mg/kg/min قابل افزايش ميباشد.

اشكال دارويي :

Injection: 2500 mg/10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد