هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استراموستين - ESTRAMUSTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :893

موارد مصرف:

 استراموستين در درمـان كارسـينوماي پروستات مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 استراموستين يك آلكيلـه كننـده ضـعيف بوده و ممكن است در بيماران مقـاوم بـه اسـتروژن مـوثر باشــد. اثــر ديگــرآن مهــار تقــسيم ميتــوز اســت. اثــرات استروژنيك آن مشابه استراديول است وازطريـق تـضعيف محور هيپوت الاموس- هيپوفيز سبب كاهش غلظت سـرمي تستوسترون ميشود.

 فارماكوكينتيك:

جذب خوراكي آن 75 درصـد اسـت . متابوليسم آن سريع بوده و در اثر عبـور اوليـه كبـدي بـه استراديول (به مقدار جزئي )، استرون و نيتروژن موسـتارد هيدروليز مي شود. نيمه عمر آن در فاز نهـايي 20 سـاعت است ودفع آن از طريق صفرا و مدفوع است.

 مـوارد منـع مـصرف:

 استراموسـتين در اخـتلالات ترومبوآمبوليـك فعـال (انفـاركتوس ميوكـارد، خـونريزي مغزي) و ترومبوفلبيت فعال، مگـر در مـواردي كـه خـود تومور سبب عارضه ترومبوآمبوليك گـردد، نبايـد مـصرف شود.

هشدارها:

1 -در صــورت وجــود ترومبوفلبيــت، ســابقه درمــان بــا استروژن، زيادي كلسيم خون و زخم معده بايد با احتياط مصرف شود.

 2 -دارو يكساعت قبل يا دوساعت بعد از غذا مصرف شود.

 3 -هنگام م صرف دارو از مصرف شير و ساير فرآورده هـاي لبني و داروهاي حاوي كلسيم خودداري شود.

 عوارض جانبي :

 عارضه شـايع استراموسـتين احتبـاس سديم و مايعات (تورم پاها) است. تداخلهاي دارويي : استراموسـتين بـا دارو هـايي كـه سميت كبدي ايجاد ميكنند تداخل دارد.

 نكات قابل توصيه:

1 -مصرف يك دوره 90-30 روزه براي ارزيابي اثربخـشي دارو كافي است . درمان با استراموستين ممكـن اسـت تـا ظهور اثر مطلوب دارو ادامه يابد.

 2 -گاهي او قات براي رفع تهوع و استفراغ از فنوتيازين هـا استفاده مي شود ولي ممكن است شدت تهـوع و اسـتفراغ در بعضي از بيمـاران بـه حـدي باشـد كـه قطـع درمـان ضروري باشد.

 مقـدار مـصرف:

 در درمـان كارسـينوماي پروسـتات day /600 در سـه 2 بصورت خـوراكي بـه ميـزان m/mg مقدار منقسم (يك ساعت قبل ي ا دوساعت بعد از غذا ) يـا )day/kg/mg 16-10 (در سه يا چهـار مقـدار منقـسم (يك ساعت قبل يا دوساعت بعد از غذا) تجويز ميشود.

 اشكال دارويي:

mg 140: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد