هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسيد اتاكرينيك(ETHACRYNIC ACID )

قلب و عروق

تعداد بازدید :966

موارد مصرف :

اسيد اتاكرينيك در درمان خيز (همـراه با نارسايي احتقاني قلب، سيروز كبدي و بيماري كليـوي ) كمادراري ناشي از نارسايي كليوي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

پيوند اسـيدا تاكرينيك بـه پـروتئين زياداست. متابوليسم اين دارو كبدي اسـت . اثـر دارو از راه خوراكي پس از 30 دقيقه شروع ميشود. زمان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج اثـر دارو،2 سـاعت و طـول اثـر آن 6-8 ساعت است . اوج اثر كاهنده فشارخون ايـن دارو تـا چنـد روز پس از شروع درمان ظاهر نميشود. اسيد اتاكرينيـك بـه ميـزان 67درصـد از راه كليـه و 33درصـد از صـفرا و مدفوع دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد بي ادراري و عيب كار كليـه بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

2- اين دارو ممكن است سبب بروز كمي پتاسيم و سديم خون شود. 3- بيماران سالخورده ممكن است به اثـرات ايـن دارو بـر روي فشارخون و الكتروليت ها حساس تر باشند و با خطـر بــروز كلاپــس گــردش خــون و حمــلات ترومبوآمبــولي روبروگردند.

عوارض جانبي:

كمي سديم خون، كمي پتاسيم خون و كمي منيزيم خون، آلكالوز ناشـي از كمـي كلـرور خـون، افزايش دفع كلسيم، كاهش فـشارخون، تهـوع، اخـتلالات گوارشي، افزايش اوره خـون و نقـرس، افـزايش قنـدخون، افزايش موقت غلظت كلسترول وتري گليسريد پ لاسـما بـا مصرف اين دارو گزارش شده است. تـداخلهـاي دارويـي: مـصرف همزمـان ليتـيم بـا اسيداتاكرينيك ممكن است موجب بروز مسموميت ناشي از ليتيم شود . احتمال بروز مسموميت گوشي وكليوي، بـه ويژه در صورت وجود عيب كـار كليـه، درصـورت مـصرف همزمان اسيداتاكرينيك باساير دارو هاي س مي براي كليـه وگوش ممكن است افزايش يابد . درصورت مصرف همزمان داروهاي كاهنده پتاسيم خون با اين دارو، خطر بروز كمي شديد پتاسيم خون افزايش مـي يابـد . اثـرات ضـدانعقا دي داروهــاي ضــدانعقاد در صــورت مــصرف همزمــان بــا اسيداتاكرينيك ممكن است افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف آن ممكن است تـاآخر عمر ضروري باشد.

3- درطول مصرف اين دارو، احتمال بـروز كمـي پتاسـيم خون وجود دارد . از اين رو ممكن است مصرف مك ملهاي پتاسيم ضروري باشد.

4- در ايستادن به مدت طولاني مدت، انجام فعاليت بدني يا در هواي گرم، به علت اثر كاهنـده فـشارخون درحالـت ايستاده، بايد احتياط شود.

5- در صورتي كه برنامه مصرف دارو يك بار در روز باشد، به منظور جلوگيري از تكرر ادرار در طول شـب، ايـن دارو بايد صبح مصرف شود.

6- اگر اسيداتاكرينيك به رژيم درماني زيـادي فـشارخون اضافه شود، به منظور جلوگيري از افت شديد فـشارخون، كاهش مقدارمـصرف سـاير داروهـاي كاهنـده فـشارخون ممكن است ضروري باشد.

7- در صورتي كه كم ادراري باحداكثر مصرف اين دارو بـه مدت 24 ساعت ادامه داشته باشد، توصي ه ميشود مصرف دارو قطع گردد.

8- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريبــاً زمــان مــصرف نوبــت بعــدي فرارســيده باشــد . دراينصورت مقدارمصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

ابتــدا 50-100 mg/day بــه صــورت مقدارواحد يـا در مقـادير منقـسم مـصرف مـي شـود كـه برحسب نياز 25-50 mg/day بـه مقـدار شـروع اضـافه ميشود. به عنوان مقدار نگهدارنده، براسـاس نيـاز بيمـار، معمـولاً 50-200 mg/day مـصرف مـيشـود. بيـشينه مقدارمصرف تا 400 mg/day است.

كودكــان:

ابتـدا 25 mg/day مـصرف مـيشـود كـه برحــسب نيــاز 25 mg/day بــه مقــدار شــروع اضــافه ميگردد. مقدار نگهدارنده ايـن دارو براسـاس نيـاز بيمـار تنظيم ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 50 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد