هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اتامبوتول(ETHAMBUTOL)

تعداد بازدید : 658

موارد مصرف :

اتـامبوتول همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل در درمان اين بيماري مصرف ميشود. درصـورتي كه خطر بروز مقاومت دارويي كم باشد، مي توان ايـن دارو را از رژيم درماني حذف كرد.

مكانيــسم اثــر:

اتــامبوتول يــك آنتــيبيوتيــك باكتريواستاتيك است كه به نظر مي رسد در سنتز RNA تداخل نمايد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه خـوراكي بـه سـرعت جذب و در اكثر بافتها و مايعات بدن انتشار مييابـد . اوج غلظــت ســرمي اتــامبوتول 4-2 ســاعت پــس از مــصرف خوراكي حاصل ميشود. نيمه عمر ايـن دارو 4-3 سـاعت است كه در صورت عيب كار كليه ممكن است تا 8 ساعت افـزايش يابـد. دفـع ايـن دارو عمـدتاً كليـوي اسـت، امـا مقاديري از دارو نيز از راه مدفوع دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در كودكان كم سن و در بيماران مبتلا به نوريت اپتيك و ديد ضعيف نبايد مـصرف شود.

هشدارها :

1 -در صورت ابتلاي بيمار به عيب كار كليه، بايـد مقـدار مصرف دارو كاهش داده شود.

2 -بايد به بيمار تذكر داد كه درصورت بروز هرگونه تغيير در بينايي بلافاصله به پزشك مراجعه نمايد.

3 -مصرف اتامبوتول در كودكان با سن كمتـر از 5 سـال بايد با احتياط و با درنظرگ رفتن علائم مـسموميت بـا دارو (اختلالات بينائي) صورت گيرد.

عوارض جانبي :

عوارض جانبي اتامبوتول عمدتاً مربوط بـه اخـتلالات بينـايي بـه صـورت كـاهش دقـت بينـائي، كوررنگي و محدود شدن ميدان ديد ميباشد كه با علايـم نوريت اپتيك، كوررنگي قرمز – سبز بروز مي نمايد. كهير، خارش، بثورات جلـدي و كـاهش پلاكـت خـون از ديگـر عوارض جانبي اين داروست.

نكات قابل توصيه :

1 -در صورت بروز تحريك گوارشي، مـي تـوان دارو را بـا غذا مصرف كرد.

2 -در صورت بـروز تـاري ديـد يـا كـاهش بينـايي بايـد احتياط كرد و بلافاصله به پزشك مراجعه نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان و كودكـان : مقـ دار مـصرف ايـن دارو در بزرگسالان و كودكان با سن بيـشتر از 6 سـال در درمـان بـــدون نظـــارت در مرحلـــه اول day/kg/mg 25-15 ميباشد. در درمان تحت نظـارت بـه مقـدار kg/mg 30 سه بار در هفته يا kg/mg 45 دو بـار در هفتـه مـصرف ميشود.

اشكال دارويي:

mg 400: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد