هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اتيوناميد(ETHIONAMIDE)

ضد باکتری

تعداد بازدید :598

موارد مـصرف :

ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل براي درمان اين بيماري مصرف ميشود. اتيوناميد معمولاً به عنـوان جـايگزين پروتيوناميـد در نظـر گرفتـه ميشود.

مكانيسم اثر :

اتيوناميد يك مشتق تيوآميـد اسـت كـه فقط برعليه م ايكوباكتريها موثر است . مكانيسم اثـر ايـن دارو دقيقاً شناخته نشده است.

فارماكوكينتيك:

اتيوناميد بخوبي از راه گوارش جـذب ميشود. دارو بطور وسيع در بدن انتشار مي يابد و در مايع مغزي – نخاعي نيز وارد ميشود. اين دارو بطور گـسترده متابوليزه و ازطريق ادرار دفع مـي گـردد . نيمـه ع مـر دارو 3-2 ساعت گزارش شده است.

موارد منع مصرف :

اين دارو دربيمار ان مبتلا به عيب كار كبد نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1 -انجام آزمايش هاي لازم براي بررسي عملكرد كبد قبل از شروع درمان با اين دارو ضروري است.

2 -اين دارو در بيمـاران افـسرده يـا سـايكوتيك بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

3 -در طول درمـان بـا ايـن دارو كنتـرل قنـدخون، كـار تيروئيد و وضعيت بينايي بيمار بايد بطـور مرتـب ارزيـابي شود.

عوارض جانبي :

برخي از بيماران تحمـل عـوارض ايـن دارو را ندارند كه در اين صورت قطع مـصرف آن ضـروري است. عـوارض گـزارش شـده بـراي اتيوناميـد عبارتنـد از اخـتلالات گوارشـي (شـامل: تهـوع، اسـتفراغ، دردشـكم، بياشتهايي، ترشح بزاق و احساس طعم فلـزي ) اخـتلالات خلقي و رواني (افـسردگي، اضـطراب و سـايكوز )، گيجـي، خوابآلودگي و اختلالات عصبي. تداخلهاي دارويـي : مـصرف همزمـان اتيوناميـد بـا سايرداروهاي ضدسل ممكن است عـوارض ايـن دارو هـ ا را تشديد كند. نكات قابل توصيه 1 -مقاومت به اتيوناميد در صورت مصرف آن بـه تنهـايي به سرعت بروز ميكند. 2 -بين اين دارو و پروتيوناميد مقاومت متقـاطع گـزارش شده است. 3 -در صورت بروز اختلالات گوارشي، مي تـوان دارو را بـا غذا مصرف كرد. 4 -مصرف همزمـان B6 مـي توانـ د تـا حـدودي عـوارض عصبي دارو را كاهش دهد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان: مقـدار day/kg/mg 20-15) حـداكثر day/g 1 (درمقادير منقسم مصرف ميشود. كودكـــان: مقـــدار day/kg/mg 20-10) حـــداكثر day/mg 750 (درمقادير منقسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي:

mg 250: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد