هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اتوسوكسيميد(ETHOSUXIMIDE)

ضد صرع

تعداد بازدید :1432

موارد مصرف :

اتوسوكسيميد در درمـان صـرع غيـاب (كوچك) به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

به نظر مي رسد كه اتوكـسيميد باكـاهش جريان كلسيمي خاص در سلولهاي عصبي تالاموس، اثـر اختصاصي خود را بر صرع كوچك اعمال ميكند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو بـه طـور كامـل و سـر يع از دستگاه گوارش جذب ميشود. در كبد متابوليزه شده و از كليهها دفع ميشود. ايـن دارو بـه پـروتئين هـاي پلاسـما پيوند نمـي يابـد . نيمـه عمـر دارو در بزرگـسالان 56-60 ساعت و در كودكان 30-36 ساعت است.

هشدارها :

1- در مــوارد نارســايي كبــدي و كليــوي، پــورفيري و اختلالات خوني بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- شمارش تام سلولهـاي خـون (از جملـه پلاكـت )، در فواصل منظم در طول درمان توصيه ميشود.

3- مصرف دارو بايد بتـدريج قطـع شـود تااحتمـال بـروز حملات صرعي كاهش يابد.

عــوارض جــانبي:

اخــتلالات گوارشـي، كــاهش وزن، خوابآلودگي، گيجي، عدم تعادل، ديـسكين زي، سكـسكه، ترس از نـور، سـردرد، افـسردگي از عـوارض جـانبي دارو هستند.

تداخلهـا ي دارويـي :

ايزونيازيـد غلظـت پلاسـمايي اتوسوكسيميد را افـزايش مـي دهـد و در نتيجـه احتمـال سميت با اين دارو را زياد ميكند. داروهاي ضدافـسردگي و ضدجنون با كاهش آستانه تشنج اثـر ضدتـشنجي ايـن دارو را كاهش مـي دهنـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا هالوپريدول، ممكن است سبب تغيير الگو و يادفعات بـروز حملات تشنجي گردد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

2- درصـورت فرامـوش شـدن يـك نوبـت مـصرف دارو، درصورتي كه تازمان مصرف نوبت بعدي كمتر از 4 ساعت باقيمانـده باشـد، از مـصرف مقـدار فرامـوش شـده بايـد خودداري گردد و نوبت بعدي مصرف شود و مقدارمـصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

3- به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعـه مـنظم بـه پزشك ضروري است.

4- قبل از قطع مصرف دارو، مراجعه به پزشـك ضـروري است. زيرا ممكن اسـت قطـع تـدريجي مـصرف دا رو لازم باشد.

5- به علت بروز خواب آلودگي، هنگام رانندگي يـا كـار بـا ماشينآلاتي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

6- درصورت نياز به هرگونه عمل جراحي و دندانپزشكي، پزشك بايد ازمصرف دارو مطلع گردد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

مقــدار 15-30 mg/kg/day يــا 250 ميليگرم دوبار در روز مـصرف مـي شـود . بـه ايـن مقـدار تازمـــان كنتـــرل حمـــلات هـــر 4-7 روز بـــه ميـــزان 250 mg/day (حداكثر 1/5 g/day) اضافه ميشود.

كودكـــــان:

دركودكـــــان كمتـــــر از 6 ســـــال، 15-40 mg/kg/day يــــا 250 mg/day مــــصرف مــيشــود. مقــدار مــصرف هــر 4-7 روز بــه ميــزان 250 mg/day تازمـــان كنتـــرل حمـــلات (حـــداكثر 1 g/day) افزايش مي يابد. مقدارمصرف در كودكان بيش از 6 سال، مشابه بزرگسالان است. 

اشكال دارويي :

Capsule: 250 mg

Syrup: 250 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد