هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اتوميديت(ETOMIDATE)

تعداد بازدید : 1746

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اتوميديت يك داروي بيهـوش كننـده است كه براي القا بيهوشي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اتوميديت يك خوا بآور كوتـاه اثـر اسـت كه احتمالاًاثراتي مشابه GABA دارد. فارماكوكينتيك: اتوميديت سريعاًتوسط كبد متـابوليزه و غيرفعال ميگردد. نيمه عمر آن حدود 75 دقيقه است و شروع اثر آن طي يك دقيقه بعد از تزريق ميباشد. طـول مدت اثر دارو وابسته به مقدارمصرف و معمولاً 3-5 دقيقـه است. زمان هوشيابي آن نيـز كمـي سـريعتر از تيوپنتـال است. اين دارو از طريق كليه دفع ميگردد.

هشدارها :

1- مصرف اتوميديت در هنگام زايمان توصيه نميشود.

2- مــصرف اتوميــديت در اخــتلالات س يــستم ايمنــي، عفونت و موارد پيوند اعضا بايد با احتياط فـراوان صـورت گيرد.

3- اين دارو فقط بايد از راه وريدي تزريق شود . اين دارو نبايد از راه انفوزيون طولاني مصرف شود.

4- تزريــق وريــدي ايــن دارو توســط افــراد مجــرب و آموزشديده دركنترل عواقب بيهوشي عمومي و در حضور امكانات احياء قلبي - تنفسي بايد صورت گيرد.

تداخلهاي دارويي :

1- از مصرف فرآورده هاي حاوي الكل و سـاير دارو هـا ي مــضعف CNS تــا 24 ســاعت پــس از بيهوشــي، بايــد خودداري شود.

2- تا 24 ساعت پس از بيهوشي هنگام رانندگي يـا كـار باماشينآلاتي كه نياز به هوشـياري دارنـد، بايـد احتيـاط نمود.

مقدار مصرف :

مقدارمصرف دارو بايد براي هـر بيمـار جداگانه تعيين شـود . بـه عنـوان يـك راهنمـاي كلـي در بزرگسالان و كودكان 10 سـال بـه بـالا مقدارمـصرف بـه عنوان بيهوش كننده عمومي 0/2-0/6 mg/kg است كـه بصورت تزريق آهسته داخل وريدي (طـي 30-60 ثانيـه ) تجويز ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 20 mg/10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد