هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اکسپورانت -EXPECTORANT

تعداد بازدید : 1849

موارد مصرف :

 اكسپكتورانت بـراي كـاهش غلظـت و چسبندگي خلط و تسهيل خـروج آن از ريـه هـا ، كـاهش موكوس ريوي و تبديل سرفه هاي خشك به سرفه ترشحي و خلطآور استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

اكسپكتورانت حاوي تركيباتي اسـت كـه موجب رقيق شدن خلط و خروج آن از ريـه هـا ميگردنـد . كلرفنيـــرامين موجـــود در ايـــن فـــرآورده بـــا اثـــرات ضدهيــستامين، پــسودوافدرين بــا اثرمقلــد ســمپاتيك ضـداحتقان و گايـافنزين بـا كـاهش چـسبندگي خلـط و تسهيل خروج آن، در نهايت موجـب تـسكين سـرفه هـا ي خشك و نرم شدن مخاط ريه و تخليه خلط ميگردند.

 عوارض جانبي :

اگرچه هر يك از اجـزاء ايـن فـرآورده، عوارض جانبي مشخصي دارد ولي با مقادير بكار برده شده در اين فرمولاسيون عارضه قابل توجهي ايجاد نميكنند.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين فـرآورده بـا ساير تركيبات مضعف CNS موجب تشدي د اثرات هـر دو گروه دارويي ميشود.

نكات قابل توصيه:

1- درصورت استفاده از ساير تركيبـات مقلـد سـمپاتيك، احتياط شود.

 2- ايـن دارو ممكـن اسـت ايجـاد خـوابآلـودگي نمايـد. بنابراين از انجام كار هايي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارنـد، پرهيز شود.

 3- قبل از هرگونه عمل جراحي و يا درم انهاي اضط راري، پزشك رااز مصرف دارو بايد مطلع ساخت.

 4- در صورت تداوم نشانه هاي بيمـاري بـيش از 7 روز يـا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: 5-10 ميلـي ليتـر، حـداكثر 4 بـار در روز مصرف ميشود. كودكان: براي كودكان 2-6 سال، 1-2/5 ميلي ليتر تا 4 بار در روز تجويز ميشود كه در نهايـت نبايـد بـيش از 10 ميليليتر در روز مصرف شود . در كودكان 6-12 سال، 5- 2/5 ميلي ليتر 4 بار در روز تاحداكثر 20 ميلي ليتر در روز مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Syrup: (Guaifenesin 100 mg + Chlorpheniramine Maleate 2 mg Pseudoephedrine HCI 30 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد