هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اکي هرب(Echiherb)

تعداد بازدید : 455

موارد مصرف :

 اين فرآورده به عنـوان تقويـت كننـده سيستم دفاعي بدن جهت كمك بـه درمـان عفونـت هـا ي مجاري تنفسي و ادراري و سرماخوردگي به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 تركيبـات موجـود در اكيناسـه از جملـه آلكاميدهـا ، گليكـوپروتئين هـا ، مـشتقات اسـيدكافئيك و پليساكاريدها داراي اثر غيراختصاصي بر سيـستم ايمنـي سلولار ميباشـند.

ايـن اثـرات بـا مكانيـسم فعـال كـردن فاگوسـيتوز، تحريـك فيبروبلاسـتهـا، افـزايش فعاليـت تنفسي و افزايش تحرك لوكوسيتها ايجاد ميگردد.

 اجزاء فرآورده :

اين فـرآورده حـاوي شـيرابه خـشك اندامهاي هوايي اكيناسه (Echinacea purpurea) به ميزان 19% ميباشد.

 مواد موثره :

 پلي ساكاريدها، فلانوييـد هـا ، آلكاميـد هـا ، پليآنها، روغنهاي فرار.

 موارد منع مصرف:

 ايـن فـرآورده ممكـن اسـت باعـث فعـال شـدن حمـلات اتوايميون و ديگر فعاليت هاي بيش از حد سيستم ايمنـي گردد، لذا در مولتيپل اسكلروزيس، بيمـاري هـا ي كـلاژن، ايدز يا سل ممنوعيت مصرف دارد. مصرف اين فرآورده در كودكـان كمتـر از 5 سـال توصـيه نميگردد. درافراد حـساس بـه گيـاهـان خـانواده (Compositea) Astraceae ممنوعيت مصرف دارد. هشدارها باتوجه به اينكه مطالعات حيواني بـا مـصرف غلظـت هـا ي بـالاي اكيناسـه روي اووسـيت هـا اثـرات منفـي مـشاهده گرديده، مصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري توصـيه نميشود. ايمنـي مـصرف ايـن دارو در دوران شـيردهي بـه اثبـات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

در افـرادي كـه بـه گيـا هـا ن خـانواده((Astraceae Compositeaحساسيت دارنـد ممكـن است واكنشهاي آلرژيك بروز نمايد.

 مقدار مصرف :

 روزانه سه بار، هر بار يك قرص بـا آب مصرف شود.

 اشكال دارويي:

 S.C. Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد