هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اپی نفرین - Epinephrine

تعداد بازدید : 1109

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

ايـن دارو بـراي درمـان اضـطراري واكنشهاي حاد آلرژيك، آنافيلاكـسي، آنژيـ وادم، درمـان همراه با بيحس كنندههاي موضعي، پرياپـس يم، خـونريزي لثه و احياي قبلي – عروقي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اپي نفـرين يـك داروي مقلـد سـمپاتيك است كه به طور مـستقيم روي گيرنـده هـا ي آلفـا و بتـا - آدرنرژيك اثر ميكند. اپينفرين عضلات صاف نـايژه را بـا اثر بر گي رندههاي بتا -دو آدرنرژيك شل ميكند و از طريق گيرندههاي آلفا -آدرنرژيك، شريانچه هاي نايژه را منقـبض مينمايد. در نتيجه موجـب از بـين رفـتن اسپاسـم نـايژه، احتقان و خيز ميشود. اپي نفرين با اثر بر گيرنده هاي آلفـا آدرنرژيك باعث انقباض عروقي شـده و در نتيجـه جـذب داروي بيحس كننده موضعي همراه را كـاهش داده وطـول اثر آنرا افزايش ميدهد. بعـلاوه، بـا اثـر بـر گيرنـدههـاي آلفـا آدرنرژيـك بـا اثـر گشادكننده عروق عوامل الرژي زا بويژه در عروق محيطـي مقابله مينمايد و با اثر بر بتا آدرنرژيك مـانع از آزادشـدن واســطههــاي فــوري حــساسيت همچــون هيــ ستامين و لوكوترينها از ماستسلها ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه عضلاني يا زيرجلـدي، جذب ميشود. اپينفـرين در انت هـا ي اعـصاب سـمپاتيك، كبد و ساير بافت هـا ي بـدن توسـط MAO و COMT متابوليزه ميشود. شروع اثر اين دارو از راه عضلاني متغير ميباشـد . در حـالي كـه اثـر آن از راه تزريـق زيرجلـدي، 6-15 دقيقه پس از مصرف شروع ميشود، طول مدت اثر دارو از راه زيرجلدي يا عضلاني كمتر از 1-4 ساعت است . دفع اين دارو از راه كليه است.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود. پركاري تيروئيد، ديابت، بيماري قبلي – عروقـي و شـوك كارديوژنيك، تروماتيك يا خونريزي.

2- از تزريق اپي نفرين بـه داخـل عـضلات سـريني بايـد اجتناب نمود، زيراممكن است موجب بروز گانگرن شود.

3- لازم است همزمان با تزريق اپي نفرين، حجـم مايعـات از دست رفته نيز جبران شود.

4- تزريق اپي نفرين به داخـل شـريان بـه علـت ا نقبـاض شديد عروق و احتمال بروز گانگرن توصيه نميشود.

5- اپينفرين ازجفت عبور مـي كنـد و بـداخل شـير نيـز ترشح ميشود.

6- افزودن اپي نفرين به بيحس كنندههاي موضـعي بـراي تزريق در نواحي از بدن كه توسط آرتريـول هـا ي انت هـا يي خونرساني مي شوند، يا اينكه خون محدودي را دريافـت مينمايـد (انگـشتان، زبـان، بينـي، گـوش، آلـت تناسـلي مردانه)، توصيه نميشود.

7- مصرف اين دارو براي درمان اسپاسـم برونـشيال حـاد (بدليل اثر انتخابي كمتر بـر گيرنـده هـا ي بتـادو ) عمومـا توصيه ن ميشود، زيرا داراي توان بالقوه براي تحريك بيش از حد قلب بويژه درمقادير زياد ميباشد.

عوارض جانبي :

اضطراب، لرزش، تاكي كاردي، آريتمي، احساس سرما در انت هاها، زيادي فـشارخون وخيـز ريـوي، تهوع، استفراغ، تعريق، ضعف و سـرگيجه بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهـا ي دارويـي :

مـصرف همزمـان هالوتـان بـا اپينفرين ممكن است خطر بروز آريتمي شـديد بطنـي را افزايش دهد . انفلوران يا ايزوفلوران نيز ممكن است عـضله قلب را به اثرات مقلد سمپاتيك اپي نفرين حساس نمايـد . مصرف همزمان اپي نفرين با دارو هـا ي ضدافـسردگي سـه حلقه اي، ممكن است اثرات قلبي – عروقي اپـي نفـرين را تشديد كند كه احتمـالاً منجـر بـه بـروز آريتمـي، تـاكي كاردي يا زيادي شديد فشارخون و دماي بـدن مـي شـود . مــصرف همزمــان داروهــاي مــسدودكننده گيرنــده بتــا- آدرنرژيك با اپي نفرين، ممكن است به مهار اثرات درمـاني هر دو دارو منجر شـود . مـصرف همزمـان ديگوكـسين بـا اپينفرين ممكن است خطر بروز آريتمي قلبي را افـزايش دهد. مصرف همزمان ارگو تامين با اپي نفرين ممكن اسـت منجر به افزايش اثر تنـگ كننـده عـروق شـود . همچنـين ممكن است باعث ايجاد ايسكمي عروق محيطي و گانگرن شده و اثر بالابرنده فـشارخون اپـي نفـرين را نيـز تـشديد نمايد. مصرف همزمان آن با انسولين ممكن است منجر به كاهش اثر انـسولين بـدليل افـزايش گلـوك ز خـون شـود . مصرف همزمان اپي نفرين با گوانادرل يا گوانتيدين ممكن است اثر بالابرنده فشارخون اپينفرين را تشديد نمايد.

نكات قابل توصيه:

1- اين دارو در موارد اضطراري براي درمان واكـنش هـا ي آلرژيك بايد بلافاصله مصرف شود.

2- محلول تزريقي اپي نفرين با غلظت 1 mg/ml، قبل از تزريق داخل قلبي يا وريدي بايد رقيـق شـود . بـراي ايـن منظور 0/5 ميلي ليتر از محلول اپي نفرين بايد بـا محلـول تزريقي كلرور سديم به حجم 10 ميليليتر رسانده شود.

3- اپينفرين ميتواند توسط خود بيمار كه سابقه شـوك آنافيلاكتيك را دارد (به محض بروز علايم) تزريق گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان گشاد كننده نايژه، ابتدا 0/2-0/5 ميليگرم تزريق زيرجلدي ميشود كه اين مقـدار هـر 20 دقيقه تا 4 ساعت برحسب نياز بيمار تكـرار مـي شـود . در آنافيلاكــسي، ابتــدا مقــدار 0/3-0/5 ميلــيگــرم تزريــق عضلاني يا زيرجلدي ميشود كه ايـن مقـدار هـر 10-20 دقيقه (تا سه بار ) برحسب نياز بيمار تكـرار مـي شـود . بـه عنوان تنگ كننـده عـروق در شـوك آنافيلاكتيـك، ابتـدا مقدار 0/5 ميليگرم تزريق عضلاني يا زيرجلدي ميشود و پــس از آن 0/025-0/05 ميلــيگــرم هــر 5-15 دقيقــه برحسب نياز بيمـار تزريـق وريـدي مـي شـود . بـه عنـوان محرك قلبي نيز مقد ار 0/1-1 ميليگـرم داخـل قلـب يـا وريد تزريق ميگردد كه اين مقدار در صورت نيـاز، هـر 5 دقيقه تكرار ميشود.

كودكــان:

بــه عنــوان گــشادكننده نــايژه در درمــان آنافيلاكــسي، مقــدار 0/01 mg/kg تــا حــداكثر 0/3 ميليگرم براي هرنوبت تزريق زيرجلدي ميگردد كه ايـن مقدار برحسب نياز هر 15 دقيقه براي دو نوبـت و سـپس هر 4 ساعت تكرار ميشود. به عنوان تنگ كننده عروق در شوك آنافيلاكتيك، ابتدا مقدار 0/3 ميليگرم عضلاني يـا وريدي تزريق ميگردد كه اين مقدار درصورت نياز هر 15 دقيقه براي 3 يا 4 نوبت تكرار ميشود. به عنـوان محـرك قلبي نيز 0/005-0/01 mg/kg داخل عضله قلب يـا بـه صورت وريدي تزريق ميگردد. 

اشكال دارويي :

(Injection: 1 mg/ml (As acid Tartrate

(Injection: 2 mg/2 ml (As disposable inj

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد