هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

روغن يونيزه (Ethiodized oil)

حاجب

تعداد بازدید :760

موارد مصرف :

اين دارو براي عكـسبرداربي از رحـم و لولههاي رحمي، براي تشخيص تومور هـا ي داخـل لولـه و گردن رحم و ساير اختلالات داخـل لولـه رحمـي مـصرف ميشود. اين دارو همچنين براي عكـسبرداري از سيـستم لنفاوي به من ظور تشخيص تومور هاي سـرطاني و ارزيـابي آنها به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

دارو هاي حاجب يددار در حـين عبـور از مجراي مختلف بدن با جذب اشعه X ميزان تمـايز بـافتي را افزايش داده و سـاختمانهـا ي داخلـي بـدن را ترسـيم ميكنند. ميزان يد اين دارو 37درصد است. موارد منع مصرف: درصورت حساسيت مفرط به دارو يا تركيبات يددار، دارو نبايد مصرف گردد . همچنـين ايـن دارو نبايد براي پرتونگاري بـرونش هـا يـا بـصورت داخـل عروقي يا داخل نخاعي استفاده شود . عكسبرداري از رحم لوله هاي رحمي در موارد ذيل ممنوع است :

فاصـله زمـاني كوتاه (قبل يا بعد ) از قاعـدگي ، حـاملگي داخـل رحمـي، خـونريزي داخـل رحمـي يـا 30 روز پـس از كورتـاژ يـا نمونهبرداري مخروطي از گردن رحم براي بيمـاران مبـتلا به بيماري التهابي حاد لگني ضايعات مشخص گردن رحم يا التهاب لايه داخلي گردن رحم همراه با خونريزي داخل رحمـي عكـسبرداري از مجـاري لنفـاوي در مـوارد ذيـل ممنوع است :

بيمـاران بـا شـانت راسـت بـه چـپ قلبـي، مبتلايان به بيماري هاي پيـشرفته ريـوي و بيمـاراني كـه پرتودرماني ريوي داشته اند.

 هشدارها :

 1- در تمام اوقات تجهيزات كامل فوريـت هـا ي پزشـكي واحيــاء بــه آســاني قابــل دسترســي باشــد و پزشــك تجويزكننده بايد در تشخيص و درمان علائم به هر ميزان توانايي كافي داشته باشد.

 2- به دليل حساسيت متقاطع، بيماران حساس به مـواد حاجب راديواكتيو يددار ممكن است نـسبت بـه ايـن دارو نيز حساسيت نشان بدهند.

3- به دليل احتمال بروز مرگ هاي ناشي از آمبـولي، در بيماران داراي نقص ظرفيـت انتـشار ريـوي و يـا كـاهش جريان خـون ر يـوي مـصرف داخـل لنفـاوي ايـن دارو بـا احتياط صورت گيرد.

 4- در صورت خونريزي رحم، نمونه بـرداري مخروطـي از گردن رحم يا كورتاژ اخير، وتزريق دارو تحت فـشار زيـاد، باعث ورود دارو به فضاي داخل عروقي شده و ممكن است منجر به آمبولي ريوي شود.

 نكات قابل توصيه :

1- بايد بـه دقـت و بـا رع ايـت اصـول آسـپتيك از دارو استفاده شود.

 2- تا 24 ساعت بعد از عكسبرداري از رحم و لولـه هـا ي آن، براي تشخيص نشت دارو به حفره صفاقي، بيمار بايـد تحت نظر باشد.

3- اين دارو را بايد در دماي 15-30 درجه سـانتيگراد و به دور از نور نگهداري كرد. تداخلهاي دارويي : از آنجا كه داروهاي حاجب يددار ممكن است نتايج آزمايشات عمل غـده تيروئيـد را تغييـر دهند، در صورت لـزوم، اينگونـه آزمايـشات بايـد قبـل از تجويز دارو انجام شود.

 عوارض جانبي :

ممكن اسـت در پرتونگـاري از رحـم و لوله هاي آن واكنش هاي حساسيتي، واكـنش هـاي جـسم خارجي و تشديد بيماري التهابي حاد لگنـي رخ دهـد . در پرتونگاري از مجاري لنفاوي احتمـال آمبـولي ريـوي، ادم موقتي يا وخيمترشدن موقتي ادم لنفاوي وجود دارد.

 مقدار مصرف :

 بزرگسالان:

 براي پرتونگاري از رحم و لوله هاي رحمي، بايد در مرحله قبل از تخمك گذاري (براساس ثبت درجـه حــرارت پايــه بــدن) و بيــشتر از دو روز از قطــع جريــان قاعدگي انجام شود . 5 ميلي ليتر دارو را با فـشار در داخـل رحـم و لولـه هـا ي آن تزريـق مـيكننـد ، در صـورتي كـه لوله هاي رحم پس از عكسبرداري پر به نظر برسند نتيجه مطلوب است . در صورت لزوم ميتوان تا 2 ميلي ليتر ديگـر نيز استفاده نمود.

براي پرتونگار ي مجاري لنفاوي، دارو بايد بـا سـرعت كـم (0/1 ml/min تـا 0/2) توسـط كـانول در يـك مجـراي لنفاوي مناسب تزريق شود . ابتدا 1-2 ميلـي ليتـر تزريـق ودرصورت مناسب بودن محل تزريق 6-8 ميلي ليتر ديگـر نيز تزريق شـود . بـراي نمايـان كـردن گـره هـا ي لنفـاوي زيربغلي و فوق ترقوهاي، مقدار 2-4 ميلي ليتـر بـه داخـل اندام فوقاني تزريق شود . براي پرتونگـاري عـروق لنفـاوي آلت تناسلي مرد 2-3 ميلي ليتر، براي ناحيه گـردن رحـم 1-2 ميلي ليتر، براي عروق يك طرفـه انـدام فوقـاني 2-4 ميليليتر و براي اندام تحتاني 6-8 ميليليتر تزريق شود.

 كودكـــان:

 بـــا احتيـــاط تزريـــق شـــود و حـــداكثر 0/25 mg/kg يا در حد 1-6 ميليليتر استفاده گردد.

 اشكال دارويي :

Injection: 10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد