هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فيبرينوليزين(FIBRINOLYSIN)

تعداد بازدید : 1656

موارد مصرف :

فيبرينوليزين بـه منظـور پـاك كـردن اجسام خارجي و بافت هـاي مـرده از زخـم هـاي ناشـي از جراحي، ضايعات زخم دار و سـ وختگيهـاي درجـه 2 و 3بكار ميرود. در ضمن از طريـق تجـويز داخـل مهبلـي در درمان التهاب گردن رحـم و التهـاب مهبـل نيـز اسـتفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

اين تركيب مخلـوطي از 2 آنـزيم اسـت . تجويز همزمان اين دو آنزيم بـه صـورت موضـعي موجـب تجزيه پروتئين هاي حاصل از فعاليت آنزيم ي باكتري هـا و درنتيجه رقيق شدن چرك و نيز حل شدن لخته خون يـا تجزيه فيبرين، فيبرينوژن و ساير پروتئين هاي پلاسـما از جملـه فـاكتورهـاي انعقـادي VوVIII در محـل ضـايعه ميگردد. بدين ترتيب برداشت و زدودن بافت هاي مرده از سطح پوسـت يـا حفـرات مشخـصي از بـدن، بـا سـهولت بيشتري صورت ميگيرد.

مــوارد منــع مــصرف :

درصــورت بــروز بيمــاري ترومبوآمبوليك نبايد مصرف شود.

هشدارها:

برخـي از افـراد ممكـن اسـت واكـنش هـاي حساسيت مفرط به دارو نشان دهند.

عوارض جانبي :

مصرف مقادير زياد اين تركيب ممكـن است پرخوني موضعي ايجاد نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- بــراي افــزايش كــارايي دارو، ابتــدا بايــد ضــايعات خشكيده زخم و بافت هاي مـرده كـاملاً برداشـته شـده و سپس پماد مستقيماً روي زخم قرار داده شود.

2- در هر بار تجويز، شستشوي ترشحات و مواد زائد بـا يك محلول ضدعفوني كننده مثـل آب اكـسيژنه، محلـول نمكي نرمال يا آب گرم، قبل از اسـتفاده از پمـاد، توصـيه ميشود.

3- بهتر است پس ازماليدن يك لايه نازك از پماد روي زخم، موضع پوشانيده شود.

مقدار مصرف :

حداقل روزي يكبار ، ترجيحـاً 2-3 بـار در روز روي موضع ماليده شود . اين عمل بايد تا بهبـودي ضايعه ادامه يابد. 

اشكال دارويي :

+ Ointment: (Fibrinolysin 30 IU

Desoxyribonuclease 20,000 IU)/30 g

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد