هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فیلگراستیم(FILGRASTIM)

فرآورده های خونی و انعقادی

تعداد بازدید :1605

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو درد رمان نـوتروپني ناشـي از شيمي درماني به منظوركاهش شيوع عفونت كه به شـكل نوتروپني تب زا تظـاهر مـي كنـد و در بيمـاران مبـتلا بـه سرطانهاي بدخيم غيرميلوئيدي كه دارو هاي ضدسرطان تضعيف كننده مغز استخوان دريافت ميكنند، (به استثناء لوكمياي ميلوئيد مزمن و سندرم هاي ميلو ديـسپلاستيك) مصرف ميشود. ايـن دارو همچنـين بـراي كـاهش طـول مدت نـوتروپني پـس ازتكميـل شـيمي درمـاني لوسـمي ميلوستيك حاد در بزرگسالان نيز مصرف مـي شـود . ايـن دارو در درمان كمكي تسريع بهبود ميلوئيـد در بيمـاراني كه تحت عمل جراحي پيوند مغز استخوان پس از شـيمي درماني سرط انهاي بدخيم غيرميلوئيدي هستند، مـصرف ميشود. اين دارو همچنين براي درمان نـوتروپني مـزمن شديد ازجمله نوتروپني مادرزادي، ايديوپاتيك و سيكليك و سابقه عفونـت هـا ي شـديد يـا عودكننـده نيـز مـصرف ميگردد. ايــن دارو در نــوتروپني مقــاوم در عفونــتهــاي HIV پيشرفته نيز بكار ميرود.

فارماكوكينتيك:

5 دقيقه پس از تزريـق زيـر جلـدي، اين دارو قابل آشكارسازي درسـرم مـي باشـد . نيمـه عمـر حـــذف دارو حـــدود 3/5 ســـاعت اســـت. كـــاهش در نوتروفيلهاي گردش خون طـي 5 دقيقـه پـس از تزريـق وريدي مشاهده ميشود. پس از 4 ساعت، تعداد سلول هـا شروع به طبيعي شدن ميكند. زمان لا زم براي رسيدن به اوج غلظت پس از تزريق زيرجلدي 2-8 ساعت است. مـوارد منـع مـصرف: نـوتروپني شـديد مـادرزادي (kostman’s syndrom) با سايتوژنتيك شكمي.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود

2- وجودتعداد زياد سلولهاي جوان ميلوئيـد لوسـميك در مغزاستخ وان يا خون محيطي، حساسيت به فاكتور هاي محرك كلني، حساسيت به پروتئين هـا ي مـشتق شـده از اشريشيا كلي.

3- طي مدت مصرف دارو، شمارش تام سلولهاي خـون همراه با آزمون تشخيص افتراقي ضروري است.

4- اين دارو ازطريق تزريق زيرجلدي (تزريـق سـريع يـا انفوزيون 24 ساعته ) يا تزريق وريد ي (طي 30 دقيقـه يـا بصورت انفوزيون وريدي ) مصرف مـي شـود . زمـان تزريـق وريدي بايد حداقل 30 دقيقه باشد، زيـرا كـارايي دارو در اثر تزريق سريع از بين ميرود.

5- بيماراني كه فاكتور محرك كلني دريافت مـي كننـد ، بايد تحت نظارت پزشك مجرب و آشنابه شـيمي درمـاني باشند.

6- احتياطهاي لازم جهت پيشگيري از بروز آلرژي بايـد صورت گيـرد . درصـورت بـروز آلـرژي شـديد يـا واكـنش آنافيلاكتيك، مـصرف فـاكتور بايـد قطـع شـده و درمـان مناسب شروع شود.

7- فاكتورمحرك كلني نبايد طي 24 ساعت قبل يا پس از مصرف آخرين روز شيمي درماني يا طي 4 ساعت قبـل يا پس از راديوتراپي به دل يل حساسيت ذاتي سـلول هـاي خونــساز درحــال تقــسيم بــه داروهــاي شــيمي درمــاني سيتوتوكسيك و اشعه راديوتراپي، مصرف شود.

8- لوسمي ميلوئيد حاد ثانويه.

9- بيماري سلولهاي داسي شكل.

10-اندازه طحال بايستي كنترل شود (احتمال پارگي) .

11-درصورتي كه دارو بـه مـدت بـيش از 6 مـاه مـصرف ميشود، بايد د انسيته استخوان كنترل شود (احتمال بروز بيماريهاي استئوپورتيك استخوان).

عوارض جانبي :

لكوسيتوز شديد (معمولاً غير علامتي )، قرمزي يا درد در محل تزريق زيرجلدي، واكنش آلرژيـك يا آنافيلاكتيك (خس خس سينه )، بـزرگ شـدن طحـال، آريتمي گذراي فوق بطني و التهاب عروق با مـصرف ايـن دارو گزارش شده اسـت . هپاتومگـالي، كـاهش فـشارخون گذرا، اپي تاكسي، اختلالات ادراري (ازجمله پروتئين اوريا، هماتوريا)، اسـتئوپوروز، بدترشـدن آرتريـت روماتوئيـد، و اسكوليت جلدي، ترومپوسيتوپني، آنمي، كـاهش گـذراي گلوكزخون و افزايش اسيداوريك از عوارض ديگر اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان فيدگراسـتين بـا فلوئورواوراسيل باعث بدترشدن نوتروپني ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان بايد كامل شود.

2- درصورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، حتمـاً بايد با پزشك مشورت شود.

3- طي درمان با دارو، بيمـار بايـد تحـت نظـارت دقيـق پزشك باشد.

4- درصورت بروز علائم و نشانه هاي عفونت (شامل تب و لرز) سريعاً بايد با پزشك مشورت شود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

در نـوتروپني ناشـي از شـيمي درمـاني، ازطريق وريدي يـا زيرجلـدي 5 mcg/kg يكبـار در روز، 24 ســاعت پــس از مــصرف آخــرين دوز داروي شــيمي درماني تزريق ميشود. اين درمان ممكن است تا 2 هفتـه ادامه داشته باشد، تازماني كه شمارش تـام نوتروفيـل بـه 10 هزار در ميلي ليتر برسد . مقدار مصرف دارو را ميتـوان بـا مقـادير 5 mcg/kg بـراي هـر دوره شـيمي درمـاني افزايش داد . درتسريع بهبود ميلوئيد در بيماراني كه تحت عمل پيوند مغزاستخوان هستند، از راه انفوزيـون وريـدي (طي 4-24 ساعت ) يا زيرجلدي مقدار 10 mcg/kg بـه مـدت 21 روز مـصرف مـيشـودكه 2-4 سـاعت پـس از انفوزيون مغز استخوان و حداكثر 24 ساعت پس ازمصرف آخـرين دوز داروي شـيمي درمـاني شـروع مـيشـود. در نوتروپني مزمن شديد ازنوع مادرزادي، 6 mcg/kg دو بار در روز و در نـــــوتروپني ايـــــديوپاتيك و ســـــيكليك 5 mcg/kg دو بـــار در روز از راه زيرجلـــدي مـــصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Injection: 300 mcg/mL

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد