هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلكائينيد(FLECAINIDE)

تعداد بازدید : 1489

رده بارداری : C

موارد مصرف :

فلكائينيد يك داروي ضد آريت مياست كه براي درمان آريت ميعلامتي شديد، مانند تاكي كـاردي بطني مداوم، انقباضات بطني نارس يا تاكي كاردي بطنـي غير مداوم مقاوم به درمان با ساير داروها و همچنين براي درمان آريتميفوق بطني علامتي شديد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

فلكائينيد يك داروي بـا اثـر اينوتروپيـك منفي و با فعاليت بيحس كنندگي موضعي است . اين دارو هـدايت، تحريـك پـذيري و خودكـاري قلـب رااز طريـق آهسته كردن هدايت دهليزي، داخل بطني، گره دهليـزي – بطني، دستجات هيس – پوركنژ كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيــك:

جـذب دارو از راه مجـراي گـوارش كامل بوده و تحت تاثير غذا قرار ميگيرد. نيمه عمـر دارو 20 ساعت و متابوليسم دارو كبدي است . اين دارو عمـدتا از راه كليه و 5% آن از راه مدفوق دفع ميشود. اوج غلظت پلاسمايي دارو از راه خوراكي پس از 4 ساعت ايجاد شـده و فراهميزيستي دارو حدود 81% ميباشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در موارد وجود حساسيت، شـوك كارديوژنيـك، بلـوك درجـه 2 و 3 گـره دهليـزي بطني، سابقه نارسايي احتقاني قلـب و سـكته قلبـي و در بيماران مبتلا به فلـوتر يـا فيبريلاسـيون دهليـزي نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- درمان با اين دارو بايد در بيمارستان شروع شود.

2- مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليوي بايد كاهش يابد.

3- ثبت نوار قلبي در طول درمـان بـا ايـن دارو ضـروري است. 4- اندازه گيري سطح پتاسيم خون و سطح سر ميدارو در طول مصرف اين دارو توصيه ميشود.

عوارض جانبي:

سـردرد، سـرگيجه، ضـعف، خـستگي، تـپش قلـب، درد قفـسه سـينه، ادم، تـاري ديـد و سـاير اختلالات بينايي، دل درد، تهوع، يبوست، آريت ميجديد يا تشديد آريت مي، نارسايي يا ايست قلبي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

در صورت مصرف همزمـان ايـن دارو با ديسوپيراميد يا وراپاميل اثر اينوتروپيك منفي دارو تشديد افزايش مييابد. در صـورت مـصرف همزمـان ايـن دارو با سايمتيدين و آميودارون، علائم مـسمويت بـا ايـن دارو مشاهده مـي شـود . سـطح پلاسـمايي گليكوزيـدهاي قلبي در صـورت مـصرف همزمـان بـا فلكائينيـد افـزايش مييابد. داروهاي اسيدي و قليا يي كننده ادرار سرعت دفع دارو را كاهش ميدهند.

نكات قابل توصيه:

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

2- مصرف سديم و مايعات در طول درمان با اين دارو بايد محدود شده و وزن بيمار كنترل شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اوليه 100 ميلي گرم دو بـار در رو ز ميباشد. حـداكثر مقـدار مـصرف 400 mg/day ميباشد، هر چند كه اغلب بيماران به مقدار مصرف بـيش از 300 mg/day نياز ندارند . مقدار مصرف دارو بايد پس از 3-5 روز مجــددا تنظــيم گــردد و در صــورت كنتــرل بيماري كاهش يابد . در آريت ميفوق بطني، مقـدار مـصرف اوليه 50 ميلي گرم دو بار در روز و حداكثر مقدار مـصرف 300 mg/day ميباشد.

كودكـان:

در كودكـان كمتـر از 6 مـاه، مقـدار مـصرف 50 /day در مقادير منقسم و در كودكان بـالاتر mg/m2 100 /day مـيباشـد. حـداكثر مقـدار 2 از 6 مـاه mg/m 200 /day ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 100 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد