هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوكونـازول(FLUCONAZOLE)

ضد قارچ

تعداد بازدید :1004

موارد مـصرف :

فلوكونـازول در درمـان عفونـت هـاي قارچي د هان وحلق، مري، واژن و عفونت هاي سيـستميك ناشي از كانديدا آلبيكانس و در درمان عفونت هاي قـارچي پوست مصرف ميشود. اين دارو ممكـن اسـت بـه عنـوان جايگزين آمفوتريسين در درمان عفونت هاي كريپتوكوكي نيز مصرف شود . فلوكونازول همچنين بـراي پيـشگيري از عود مننژيت كريپتوكـوكي در بيمـاران مبـتلا بـه ايـدز و پيشگيري از بروز عفونت هـاي قـارچي در بيمـاران تحـت درمان با پرتودرماني يا دارو هـاي س يتوتوكـسيك مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

فلوكونازول در قارچ هاي حساس بـه دارو، آنزيمهاي وابسته به سيتوكروم 450-P را مهار مينمايد و بيوسنتز ديواره سلولي را مختل ميكند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود. پس از جذب بـه طـور گـسترده درمايعـات بـدن منتشر ميشود. اوج غلظت سرمي دارو 2-1 ساعت پس از مصرف خوراكي بدست مي آيد. نيمـه عمـر دفـع دارو 30 دقيقه است كه در بيماران مبتلا به عيب كار كليه ممكـن است افزايش يابد. دفع اين دارو عمدتاً كليوي است.

موارد منع مصرف :

درصورت ابتلاي بيمـار بـه عيـب كار كبد يا پورفيري، اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1 -درصورت نياز به درمـان طـولاني مـدت (بـيش از 14 روز) بـا ايـن دارو، وضـعيت كـار كبـد بـه طـور بـاليني و بيوشيميايي حتماً بايد قبل از شروع درمان، دوهفته پـس از شروع درمان و پس از آن به طور ماهانه پيگيري شود.

2 -درصورت بروز علائم اختلال كار كبد، مصرف اين دارو بايد قطع شود.

3 -درصورت ابتلاي بيمار به عيب كار كليـه ايـن دارو بـا احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي :

عوارض گزارش شده براي فلوكونـازول عبارتنـد از تهـوع، اسـتفراغ، دردشـكم، سـردرد، بثـورات جلدي، كهير و خارش، بندرت كاهش پلاكت هـاي خـون، پاراستزي، ترس بيمار از نور، سرگيجه، آلوپسي، آنژيوادم و آنافيلاكــسي، ســندرم اســتيون -جانــسون. همچنــين در صــورت مــصرف طــولاني مــدت دارو (بــيش از 14 روز) احتمال بروز هپاتيت با آسيب كشنده كبدي وجود دارد.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان ريفامپين با فلوكونازول غلظت سرمي فلوكونـازول كـاهش مييابد. فلوكونازول ممكن اسـت در متابوليـسم بعـضي از داروها، ازجمله فن يتوئين و دارو هاي سولفونيل اوره پايين آورنده قندخون، تداخل كند و غلظت سرمي اين دارو ها را افــزايش دهــد. همچنــين افــزايش غلظــت ســرمي سيكلوسپورين، نورت ريپتيلين و ترفنادين درصورت مصرف همزمان با اين دارو گزارش شدهاند كه درمـورد ترفنـادين احتمال بروز واكنش هاي غيرعادي در ECG وجـود دارد . فلوكونازول ممكن است اثر وارفارين را افزايش دهد.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان: مقــدار مــصرف ايــن دارو در كانديــدياز واژينال 150 ميلـي گـرم بـه صـورت مقـدار واحـد اسـت . درساير عفونت هاي مخـاطي ناشـي از كانديـدا بـه غيـر از كانديدياز تناسلي، day/mg 50) درعفونـت هـاي سـخت day/mg 100 (بــراي 14-7 روز مــصرف مــيشــود. در برخــي از عفونــتهــاي مخــاطي ماننــد التهــاب مــري، كانديدوري، عفون تهاي نـاي – ريـوي غيرتهـاجمي ايـن مقدار براي 30-14 روز مصرف مـي شـود . مقـدار مـصرف فلوكونــازول در درمــان عفونــت هــاي قــارچي پوســت day/mg 50 بــراي 4-2 هفتــه تــا حــداكثر 6 هفتــه مــيباشــد. درعفونــتهــاي تهــاجمي كانديــديايي يــا كريپتوكوكي، ابتـدا مقـدار 400 ميلـي گـرم و پـس از آن day/mg 200 كــه درصــورت نيــاز تــا day/mg 400 افزايش مي يابد، مصرف مـي شـود . طـول دوره درمـان بـه پاسخ بيمار بستگي دارد (درمـورد مننژيـت كريپتوكـوكي طول دوره درمان حداقل8-6 هفته ميباشد). براي پيشگيري از عود مننژيت كريپتوكـوكي در بيمـاران مبتلا بـه ايـدز بعـد از تكميـل درمـان اوليـه، بـ ه مقـدار day/mg 200 مصرف ميشود. همچنين براي پيشگيري از بروز عفونت هـاي قـارچي در بيمـاران تحـت درمـان بـا پرتودرمــاني يــا دارو هــاي سيتوتوكــسيك بــه مقــدار day/mg 400-50 بسته به احتمال بروز عفونت مـصرف ميشود كه درصورت بروز عفونـت هـاي سيـستميك ايـن مقدار day/mg 400 خواهـدب ود. شـروع درمـان در ايـن بيماران قبل از بروز نوتروپني خواهدبود و درمان تـا 7 روز پس از آنكه شمارش نوتروفيل هـا بـه حـدمطلوب رسـيد ، ادامه خواهديافت . در درمان كچلي پا، سر، پيتي ريـازيس ورسيكالر و كانديـدياي پوسـتي، day/mg 50 بـه مـدت 4-2 هفتــه (تاحــداكثر 6 هفتــه در كچلــي پــا) مــصرف ميشود. كودكان: مقدار مـصرف ايـن دارو درمـان عفونـت هـاي قارچي مخـاطي (غيـر از عفونـت واژن ) kg/mg 6-3 در روز اول درمان و سپس روزانه kg/mg 3) هر 72 سـاعت در نوزادان با سن كمتـر از دوهفتـه و هـر 48 سـاعت در نـوزادان بـا سـن 4-2 هفتـه) مـيباشـد. مقـدار مـصرف فلوكونــازول در درمــان عفونــتهــاي قــارچي پوســت در كودكان مانند بزرگـسالان اسـت . در درمـان عفونـت هـاي تهــاجمي كانديــديايي يــا كريپتوكــوكي بــه مقــدار day/kg/mg 12-6) هر 72 ساعت در نـوزادان بـا سـن كمتر از دوهفته و هر 48 ساعت در نوزادان بـا سـن 4-2 هفته) مصرف ميشـود . بـراي پيـشگيري از عفونـت هـاي قارچي، مقدار مصرف فلـــوكونازول day/kg/mg 12-3 (هر 72 ساعت در نوزادان با سن كمتـر از دوهفتـه و هـر 48 ساعت در نوزادان با سن 4-2 هفته) ميباشد.

اشكال دارويي :

,mg 100, mg 50: Tablet Or Capsule

mg 150

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد